Quyết định 329/QĐ-UBND

Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2014 về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của liên sở: Sở Giao thông vận tải - Tài chính tại Tờ trình số 18/TTr-LS GTVT-TC ngày 19/02/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy đnh v chế đ qun lý, sdụng, thanh toán, quyết toán Qu bo t đưng b tnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết đnh này có hiu lực k t ngày .

Điều 3. Chánh Văn png UBND tnh; Gm đốc các S: Tài chính, Kế hoạch và Đu tư, Giao thông vn ti; Gm đốc Kho bc Nhà nưc tỉnh; Th tng c cơ quan liên quan và Ch tch UBND c huyn, th xã, thành ph chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM. Y BAN NHÂN N
KT. CH TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Lê Văn Trúc

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành m theo Quyết định s 329/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 ca UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điu chnh

Quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi; tạm ứng, thanh toán kinh phí bổ sung từ ngân sách Nhà nước; lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối ng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên.

Cơng II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về việc lập, giao kế hoạch chi đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

1. Lập kế hoạch chi:

- Hàng năm, căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị) lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương, cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch về nhu cầu chi sửa chữa định kỳ các công trình đường bộ địa phương gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

- Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên lập kế hoạch chi (bao gồm kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường địa phương và chi hoạt động của Văn phòng Quỹ); trong đó xác định rõ phần chênh lệch thiếu (kế hoạch chi trừ kế hoạch thu) đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi gửi Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính.

- Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp chung kế hoạch chi của Quỹ, phần kinh phí đề xuất ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi vào phương án xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh:

- Sở Tài chính xem xét kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ, căn cứ khả năng ngân sách hàng năm cân đối phần chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho Quỹ để tổng hợp trong phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính thực hiện cấp phát từ ngân sách tỉnh cho Quỹ.

3. Giao kế hoạch chi:

- Căn cứ mức bổ sung từ ngân sách tỉnh, kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên (phần được phân từ 35% số thu phí từ ô tô), số thu phí bảo trì đường bộ từ mô tô (sau khi đã khấu trừ phần để lại theo quy định cho các đơn vị tổ chức thu), Hội đồng quản lý Quỹ thông báo kế hoạch chi quản lý bảo trì đường bộ cho các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương và chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ để lập phương án phân bổ kinh phí, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định, phê duyệt.

Đối với các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương lập phương án phân bổ kế hoạch chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương và chi tiết theo từng công trình gắn với đoạn đường, tuyến đường, khối lượng và kinh phí thực hiện. Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức lập phương án phân bổ kế hoạch chi công tác sửa chữa định kỳ các công trình đường bộ địa phương.

Đối với công trình có thời gian thi công trên 1 năm, việc phân bổ kế hoạch chi từng năm phải bảo đảm theo khối lượng và thời gian thi công được phê duyệt trong quyết định đầu tư; không phân bổ kế hoạch chi để trả nợ đối với khối lượng đã thực hiện năm trước nhưng ngoài danh mục kế hoạch được giao năm trước (trừ khối lượng sửa chữa đột xuất, cầu yếu, điểm đen, các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông và các nguyên nhân khách quan khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa có kinh phí bố trí).

Trường hợp phải sửa chữa đảm bảo giao thông đột xuất, Văn phòng Quỹ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thi công kịp thời và tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ trong kỳ họp gần nhất.

Sau khi phương án phân bổ kinh phí được Hội đồng quản lý Quỹ địa phương thẩm định, phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ địa phương giao kế hoạch chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chi sửa chữa định kỳ cho Sở Giao thông vận tải và giao kế hoạch chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ. Kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên các huyện, thành phố, thị xã thực hiện.

- Kế hoạch chi giao cho các đơn vị quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản lý Quỹ gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch chi Quỹ:

- Căn cứ vào kế hoạch chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương được giao, các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ theo quy định hiện hành.

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư như: sửa chữa định kỳ công trình đường bộ (đường địa phương); sửa chữa lớn trạm kiểm tra tải trọng xe, Văn phòng Đoạn quản lý đường bộ, nhà hạt quản lý đường bộ và các nhiệm vụ chi khác có tính chất đầu tư giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quy định về tạm ứng, thanh toán kinh phí bổ sung từ ngân sách tỉnh cho Quỹ

Hàng quý, căn cứ tiến độ thu phí sử dụng đường bộ, nhu cầu chi thực hiện công tác bảo trì, quản lý đường, Hội đồng quản lý Quỹ có văn bản đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí (theo hình thức Lệnh chi tiền) vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, mức cấp tối đa từng quý không quá 1/4 kế hoạch vốn cả năm. Trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc sửa chữa đột xuất, Hội đồng Quản lý Quỹ có văn bản đề nghị Sở Tài chính, trên cơ sở đó Sở Tài chính sẽ xem xét và cấp kinh phí cho phù hợp.

Điều 5. Quy định về việc lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm của Quỹ

1. Quyết toán thu: UBND cấp xã thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và các khoản thu khác theo quy định hiện hành lập quyết toán thu gửi UBND cấp huyện, UBND cấp huyện kiểm tra, tổng hợp gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Quyết toán chi: Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biểu và yêu cầu của quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành gửi về Hội đồng quản lý Quỹ.

Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải.

3. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp (hiện nay là Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính).

Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư; ngoài việc thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định, khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, còn phải thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

4. Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt quyết toán thu, chi (trong đó: từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ và từ các nguồn thu) của Quỹ gửi Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Quỹ và tổng hợp vào quyết toán của đơn vị gửi Sở Tài chính.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Giao thông Vận tải và tổng hợp phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung cho Quỹ vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư được chuyển sang năm sau, để chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

c cơ quan, đơn v s dng kinh phí ca Qubo trì đưng b có trách nhiệm chấp hành chế đ báo cáo quyết toán tài chính theo quy đnh hin hành.

Cơng III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tchức thc hiện

1. Những nội dung không đề cập trong Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu329/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu329/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Văn Trúc
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 329/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên