Quyết định 1284/QĐ-UBND

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1284/QĐ-UBND chương trình phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 999/TTr-SCT ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền Thông, cùng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ mục tiêu Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2014 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014;

- Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT;

- Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử).

II. SỰ CẦN THIẾT

1. Kết quả thực hiện Chương trình thương mại điện tử 2011 - 2015

Thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử 2011 - 2015 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 15/02/2011. Trong 05 năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương), Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Ecomviet), Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động:

- Tổ chức 08 hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật thương mại điện tử (TMĐT) với sự tham gia của 920 lượt đại diện, mục đích giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn nắm bắt và thực thi pháp luật về TMĐT.

- Tổ chức 09 lớp tập huấn, với sự tham gia của 830 đại diện các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào việc nâng cao kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp với các kiến thức: Hướng dẫn chuyên sâu về mua sắm trực tuyến; về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số trong công tác quản lý Nhà nước; marketing internet - kinh doanh hiệu quả trên sàn TMĐT; hướng dẫn và mời doanh nghiệp tham gia Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai; kỹ thuật tổng hợp dữ liệu trong xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực TMĐT, tổng quan và lợi ích của TMĐT; các mô hình TMĐT trên thế giới; TMĐT Việt Nam; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thống kê TMĐT; lập kế hoạch triển khai TMĐT; dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến, nâng cao kỹ chuyên sâu về kỹ năng TMĐT cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT - xây dựng website cho 22 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần tư vấn cho doanh nghiệp triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình B2C tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm với các đối tác trên toàn cầu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Tổ chức 04 nội dung tuyên truyền TMĐT đến người tiêu dùng, thông qua các buổi tọa đàm trực tiếp trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai và giao lưu trực tuyến trên website; tuyên truyền trên báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; tuyên truyền qua ấn phẩm Pháp luật TMĐT phát miễn phí cho các doanh nghiệp.

- Phối hợp các hiệp hội ngành nghề giới thiệu, hỗ trợ 11 doanh nghiệp tham gia Cổng TMĐT Quốc gia - ECVN của Bộ Công Thương; tổ chức 01 Đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm ứng dụng TMĐT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện quản trị Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai và quản trị website Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai; mời gọi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn khi tham gia Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai. Hiện nay có 325 thành viên tham gia Cổng TMĐT Đồng Nai, các doanh nghiệp tham gia miễn phí 01 gian hàng ảo để cập nhật thông tin doanh nghiệp; thông tin chi tiết: Logo, sản phẩm, chào mua, chào bán, các chương trình khuyến mại, quảng cáo, thông tin đấu thầu, mua bán doanh nghiệp, cổ phiếu, thương hiệu, thống kê báo cáo,… và cung cấp thông tin về thị trường tiềm năng, trọng điểm.

Qua 05 năm thực hiện, TMĐT tỉnh Đồng Nai đã có bước chuyển biến tích cực. Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương năm 2014 về đánh giá mức độ ứng dụng TMĐT, Đồng Nai đứng thứ 06 trên cả nước về chỉ số TMĐT, các chỉ số giao dịch B2B, B2C, G2B đều đạt trên 60%. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình ứng dụng kinh doanh TMĐT tại Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng còn gặp nhiều khó khăn: Kinh doanh trên môi trường TMĐT hiện nay còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nên đa phần các doanh nghiệp chỉ giao dịch và cung cấp các dịch vụ trực tuyến, không thanh toán trực tuyến. Điều này làm giảm ưu thế của TMĐT và chủ trương giảm tiêu dùng tiền mặt của Chính phủ; tình trạng doanh nghiệp và người tiêu dùng chưa quan tâm nhiều đến TMĐT còn khá phổ biến; nhiều HTX, trang trại, cơ sở sản xuất chưa xây dựng website bán hàng; số lượng doanh nghiệp tham gia Cổng TMĐT còn hạn chế, hầu hết các doanh nghiệp có website chủ yếu quảng bá sản phẩm không bán hàng trực tuyến; doanh nghiệp đăng ký trên Cổng TMĐT Đồng Nai nhưng không đăng sản phẩm giao dịch, doanh nghiệp không bố trí phụ trách chuyên môn về thương mại điện tử; doanh nghiệp Đồng Nai hầu hết nhỏ và vừa, việc tham gia các sàn giao dịch TMĐT lớn trên thế giới hạn chế do chi phí cao so với khả năng của doanh nghiệp.

2. Sự cần thiết thương mại điện tử

Với ưu thế không nhỏ, TMĐT đã giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm tối đa chi phí, thời gian giao dịch với đối tác, ngân hàng; giúp tìm kiếm và mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào vị trí địa lý, không gian và thời gian; TMĐT là công cụ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục kém lợi thế để cạnh tranh với doanh nghiệp lớn. TMĐT mở rộng khả năng lựa chọn hàng hóa dịch vụ và nhà cung cấp cho người tiêu dùng nhanh nhất, tiện lợi nhất, tiết kiệm nhất. Với phương thức kinh doanh hiện đại, TMĐT giúp các khu vực kém phát triển tăng cơ hội mở rộng trao đổi thương mại.

Thương mại điện tử tạo ra động lực cải cách mạnh mẽ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, giúp cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, TMĐT phát triển rất nhanh, nhiều cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, người dân chưa mạnh dạn trong hoạt động TMĐT; việc thực thi pháp luật TMĐT còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; hiểu biết về lợi ích của TMĐT còn hạn chế, thói quen mua bán hàng truyền thống là một trong những cản trở lớn đối với quá trình thúc đẩy TMĐT phát triển.

Do vậy, việc tiếp tục tăng cường, hỗ trợ phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là yêu cầu cần thiết.

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU

A. QUAN ĐIỂM

1. Tăng cường tiếp cận sự phát triển nền kinh tế tri thức; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua TMĐT.

2. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng về TMĐT; góp phần phát triển kinh tế bền vững, hội nhập nhanh chóng, sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

3. Tạo điều kiện, môi trường để các tổ chức, cá nhân hiểu biết, nắm vững, tham gia, tuân thủ và thực thi pháp pháp luật TMĐT.

4. Đẩy mạnh phong trào ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TMĐT.

B. MỤC TIÊU

Căn cứ vào thực trạng ứng dụng TMĐT của tỉnh Đồng Nai và tình hình phát triển TMĐT của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015. Chương trình phát triển TMĐT Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 được xây dựng trên cơ sở phấn đấu và đạt được những mục tiêu chủ yếu sau:

a) Về kết cấu hạ tầng TMĐT:

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ thống thanh toán TMĐT Quốc gia, sử dụng rộng rãi các mô hình giao dịch TMĐT B2B, B2C, B2G, đặc biệt chú trọng loại hình TMĐT doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C) và B2G;

- Hoàn thành nâng cấp Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến; nâng cao chất lượng quảng bá thông tin, sản phẩm doanh nghiệp, là địa chỉ an toàn trong kinh doanh, mua sắm trực tuyến;

- Thúc đẩy tăng mức độ sử dụng thẻ thanh toán, giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt;

- Khoảng 70 - 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT.

b) Về môi trường ứng dụng TMĐT:

- Khoảng 70 - 80% (hiện nay theo thống kê của Cục TMĐT trung bình 50 - 60%) doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình giao dịch TMĐT: Doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu;

- Năm 2020, mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua, bán hàng phổ biến của người tiêu dùng trên địa bàn;

- Tăng cường khả năng ứng dụng TMĐT nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các HTX, trang trại, câu lạc bộ, cơ sở sản xuất trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

c) Về nguồn nhân lực TMĐT:

- Khoảng 3.000 - 5.000 lượt cán bộ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp được tìm hiểu, đăng ký, tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn; tham gia các chương trình ứng dụng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp về TMĐT;

- Khoảng 1.000 - 2.000 lượt học sinh, sinh viên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức ứng dụng TMĐT trong kinh doanh và tiêu dùng cá nhân.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai và thực thi pháp luật về thương mại điện tử

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật TMĐT đến đối tượng là cán bộ quản lý Nhà nước, thanh tra chuyên ngành; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu biết, nắm vững, tuân thủ và thực thi pháp luật về TMĐT phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác kiểm tra giám sát, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng cá nhân;

b) Tổ chức tuyên truyền về TMĐT đến người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh thông tin: Tuyên truyền trên bản tin Cổng Thương mại điện tử Đồng Nai, tại địa chỉ www.ecdn.com.vn; trên Website Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai www.xttmdn.dongnai.gov.vn; Đài Phát thanh các huyện, thị xã và TP. Biên Hòa; Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai; trên báo giấy, các Trang thông tin điện tử, ấn phẩm, tập san nhằm quảng bá, cung cấp thông tin về pháp luật TMĐT; các mô hình ứng dụng thành công và các sự kiện chuyên đề về TMĐT với mục tiêu tạo ra phong trào ứng dụng TMĐT sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai; Đài Phát thanh các huyện, thị xã và TP. Biên Hòa; Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai; Báo Đồng Nai.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

a) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về TMĐT: Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết và nâng cao cho cán bộ quản lý Nhà nước; cán bộ quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp về: Kỹ năng giao dịch trên môi trường trực tuyến, xây dựng chiến lược maketing trực tuyến; quản trị website TMĐT; điện toán đám mây; chứng thực chữ ký số đảm bảo an toàn, bảo mật trong các giao dịch TMĐT; ứng dụng TMĐT trên nền thiết bị di động; xây dựng thương hiệu trên môi trường internet; kỹ năng khai thác thông tin thương mại trực tuyến; kỹ năng xây dựng, quản trị và ứng dụng marketing trực tuyến; quản trị sàn giao dịch TMĐT hiệu quả; nâng cao mức độ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 - 04; thanh toán an toàn trong giao dịch trực tuyến;

b) Giới thiệu về Cổng TMĐT Đồng Nai, Cổng TMĐT Quốc gia ECVN - Bộ Công Thương, các trang TMĐT của Việt Nam, từ đó khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào Cổng TMĐT Đồng Nai, Cổng TMĐT Quốc gia (ECVN); quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Đồng Nai với các đối tác trên toàn cầu, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế Quốc tế.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, Hiệp hội TMĐT Việt Nam chi nhánh tại TP. HCM, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT

a) Điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT; điều tra cơ bản, thống kê trong lĩnh vực TMĐT phục vụ công tác quản lý;

b) Phối hợp, tham gia đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các khu vực, Quốc gia có thị trường TMĐT phát triển;

c) Phối hợp đơn vị, cơ quan chuyên ngành nghiên cứu hỗ trợ điều tra, cập nhật dữ liệu và xây dựng danh bạ điện tử về doanh nghiệp; phối hợp thực hiện và tổng hợp kết quả điều tra cơ bản, thống kê, dự báo các chỉ tiêu giao dịch TMĐT B2B, B2C; B2G ở mức độ tương đối; số thương nhân giao dịch trực tuyến hoặc thực hiện các dịch vụ trực tuyến các chỉ tiêu thống kê giao dịch TMĐT khác; dự báo định hướng phát triển TMĐT phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh; Cục TMĐT & CNTT, Hiệp hội TMĐT Việt Nam; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử

a) Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại. Thí điểm tư vấn, hỗ trợ một số doanh nghiệp triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình B2C tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website.

b) Tiếp tục hỗ trợ và mời doanh nghiệp tham gia miễn phí Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai với các hoạt động như cập nhật thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, chào mua, chào bán, khuyến mại, quảng cáo, đấu thầu, mua bán doanh nghiệp, cổ phiếu, thương hiệu, thống kê báo cáo,… và cung cấp thông tin về thị trường tiềm năng, trọng điểm.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch TMĐT khác như Cổng TMĐT Quốc gia (ECVN); nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp. Phối hợp các Hiệp hội lựa chọn 05 - 10 doanh nghiệp/năm tham gia cổng hỗ trợ tìm kiếm đối tác, cơ hội giao thương, xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu trọng điểm, tiềm năng.

d) Phối hợp các đơn vị chuyên ngành hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh TMĐT nâng cao hiệu quả năng lực ứng dụng mô hình B2C; hỗ trợ tư vấn về chứng nhận website TMĐT uy tín (TrustVn), về bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân theo thông lệ Quốc tế.

đ) Định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu trên môi trường internet thông qua marketing trực tuyến, tham gia giải pháp bán hàng trực tuyến, trong đó, đặc biệt chú trọng đến các HTX, câu lạc bộ, trang trại, cơ sở sản xuất.

e) Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM thông qua TMĐT, kịp thời cung cấp thông tin thương mại, thị trường cho doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh hội nhập sâu hiện nay. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tham gia Cổng thông tin xúc tiến thương mại và các kênh thông tin xuất khẩu tại các địa chỉ: www.vietrade.gov.vn; www.foodexpo.com.vn, www.vitetrade.com/from, www.buyvietnam.com.vn và Cổng thông tin truyền hình Công Thương: www.truyenhinhcongthuong.vn.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục TMĐT và CNTT Bộ Công Thương; Hiệp hội TMĐT - Bộ Công Thương; Sở Thông tin truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

5. Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý Nhà nước về TMĐT

a) Xây dựng phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng hệ thống ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 - 04, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan;

- Phối hợp đơn vị chuyên ngành địa phương và Trung ương hỗ trợ tích hợp phần mềm thanh toán trực tuyến: Mục đích tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực, gia tăng tiện ích cho khách hàng; tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực cho nhà cung cấp; tăng hiệu quả kinh doanh thanh toán nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc mọi nơi không phụ thuộc vào không gian và thời gian; giảm thời gian, chi phí đi lại. (theo Kế hoạch số 11118/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2016).

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Công Thương và các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu:

+ Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, điều hành trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong công tác tra cứu các thông tin doanh nghiệp.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Đơn vị phối hợp, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở thu thập dữ liệu, thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, điều hành trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong công tác tra cứu thông tin doanh nghiệp.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

Đơn vị phối hợp, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thanh tra, kiểm tra liên ngành về hoạt động TMĐT tại địa phương:

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thanh, kiểm tra định kỳ việc tuân thủ pháp luật về kinh doanh TMĐT; giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng về TMĐT theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hoạt động thanh tra liên ngành về lĩnh vực TMĐT đối với hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh TMĐT tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Công Thương; lực lượng quản lý thị trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh.

d) Nâng cấp sàn giao dịch TMĐT của tỉnh:

Sàn giao dịch TMĐT được UBND tỉnh giao Sở Công Thương quản lý. Quá trình xây dựng sàn được tích hợp từ 08 tỉnh thành trong cả nước. Không có khu vực dành riêng cho các doanh nghiệp Đồng Nai. Việc quản trị cao nhất hiện do Công ty Cổ phần Vnet thực hiện, do vậy việc quản lý và quản trị gặp khó khăn. Giai đoạn 2016 - 2020 cần nâng cấp Cổng giao dịch TMĐT, tập trung vào các nội dung:

- Tách riêng khu vực dành riêng cho Đồng Nai; bố trí theo khu vực, theo từng ngành hàng, giúp cho các tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước tìm kiếm, truy cập thông tin doanh nghiệp và sản phẩm thuận tiện;

- Tạo điều kiện doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thông tin doanh nghiệp từng bước tiếp cận các công cụ thanh toán hiện đại, tiện lợi để tiến hành các hoạt động kinh doanh TMĐT trực tuyến quy mô (B2B; B3C) thuận lợi và hiệu quả;

- Phối hợp, hợp tác nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng TMĐT Đồng Nai.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị giải pháp phần mềm có năng lực;

e) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác Quốc tế về TMĐT:

- Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Biên Hòa (kể cả xã, phường, thị trấn) cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho cán bộ quản lý Nhà nước và doanh nghiệp về TMĐT;

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phát triển TMĐT;

- Phối hợp tổ chức đoàn tham gia các phiên họp, hội thảo, sự kiện về TMĐT trong và ngoài nước;

- Tổ chức trao đổi, nghiên cứu để xây dựng các cơ chế hợp tác song phương với các nước, vùng lãnh thổ nhằm thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới và thương mại phi giấy tờ.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục TMĐT và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương; Hiệp hội TMĐT Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí các chương trình trên do ngân sách tỉnh cấp được ghi trong từng nội dung chương trình phê duyệt kèm theo.

2. Các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết cho từng chương trình và chủ động phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và thanh quyết toán với ngân sách theo quy định hiện hành.

3. Đối với nguồn kinh phí ngân sách Trung ương cấp trong các chương trình TMĐT Quốc gia: Sở Công Thương sẽ thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và thực hiện thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

V. GIẢI PHÁP

1. Đối với nội dung chương trình xây dựng phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, đơn vị chủ trì có trách nhiệm làm việc các sở, ban, ngành liên quan xây dựng đề án riêng trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phối hợp tốt với Cục TMĐT và Công nghệ Thông tin - Bộ Công Thương, Hiệp hội thương mại điện tử và các sở, ban, ngành, các tổ chức hiệp hội ngành nghề và các đơn vị chuyên ngành có liên quan để lập kế hoạch tổ chức tốt các chương trình.

3. Chủ động, tăng cường phối hợp Cục TMĐT, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TMĐT trên các phương tiện thông tin về pháp luật TMĐT; tổ chức các lớp tập huấn đào tạo chuyên sâu về TMĐT.

4. Phối hợp Cục TMĐT và công nghệ thông tin Bộ Công Thương nắm thông tin, tham gia hoặc tổ chức các chương trình TMĐT Quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì hoặc giao Sở Công Thương Đồng Nai thực hiện.

5. Phối hợp các ngành, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với một số ngành, lĩnh vực chủ yếu.

6. Đối với việc quản trị Cổng TMĐT Đồng Nai tập trung vào các nội dung:

- Phối hợp các sở, ban, ngành, các hiệp hội ngành nghề mời gọi doanh nghiệp, hướng dẫn và giới thiệu Cổng TMĐT Đồng Nai; phối hợp các doanh nghiệp thực hiện quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm trên Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại tại địa chỉ: http://www.xttmdn.dongnai.gov.vn.

- Tiếp tục liên hệ các đơn vị có liên quan, UBND các huyện và các tổ chức Hiệp hội để hỗ trợ đặt banner Cổng TMĐT trên website, nhằm tăng cường mời gọi doanh nghiệp tham gia Cổng TMĐT.

- Thực hiện quy trình, thủ tục nâng cấp Cổng TMĐT Đồng Nai tại địa chỉ: http://www.ecvn.com.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Căn cứ Chương trình TMĐT 2016 - 2020, phối hợp đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết từng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển TMĐT Đồng Nai, trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai kết quả triển khai, thực hiện chương trình vào cuối năm.

2. Sở Tài chính

a) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm để thực hiện các nội dung Chương trình phát triển TMĐT theo quy định tài chính hiện hành;

b) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thanh, quyết toán chương trình.

3. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các dự án thuộc các Chương trình phát triển TMĐT trong lĩnh vực dịch vụ công trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết cho từng chương trình và chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung công việc từ năm 2016 - 2020

Đơn vị tính

Số lượng

Kinh phí

Đơn vị chủ trì

Tổng cộng

I

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai và thực thi pháp luật về TMĐT

 

 

 

 

520.000.000

1

Hội nghị, hội thảo tuyên truyền phổ biến pháp luật TMĐT

Cuộc

02

35.000.000

Sở Công Thương

70.000.000

2

Tuyên truyền TMĐT đến người kinh doanh, tiêu dùng trên các kênh thông tin báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, ấn phẩm...

Cuộc

05

70.000.000

Sở Công Thương

350.000.000

3

Tổ chức các sự kiện chuyên đề về TMĐT (tổ chức hội thảo kết hợp triển lãm về TMĐT)

Cuộc

01

100.000.000

Sở Công Thương

100.000.000

II

Tập huấn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT

 

 

 

 

315.000.000

1

Tập huấn về TMĐT cho cán bộ quản lý Nhà nước và doanh nghiệp kỹ năng quản trị sàn, website hiệu quả; kỹ năng kinh doanh; xây dựng thương hiệu marketing trực tuyến

Lớp

04

35.000.000

Sở Công Thương

140.000.000

2

Tập huấn Điện toán đám mây; ứng dụng TMĐT trên nền thiết bị di động; chứng thực chữ ký số; bảo mật an toàn trong giao dịch TMĐT

Lớp

03

35.000.000

Sở Công Thương

105.000.000

3

Tập huấn kỹ năng tổng hợp dữ liệu xử lý hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh TMĐT

Lớp

02

35.000.000

Sở Công Thương

70.000.000

III

Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT

 

 

 

 

50.000.000

1

Tổ chức và phối hợp khảo sát, điều tra thực trạng ứng dụng TMĐT trên địa bàn

DN

500

100.000

Sở Công Thương

50.000.000

IV

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng TMĐT

 

 

 

 

600.000.000

1

Hỗ trợ DN, trang trại, HTX. Cơ sở sản xuất xây dựng website; giải pháp bán hàng trực tuyến.

DN

50

6.000.000

Sở Công Thương

300.000.000

2

Hỗ trợ DN tham gia cổng TMĐT Quốc gia ECVN và các kênh, trang thông tin xuất khẩu của Bộ Công Thương

DN

50

6.000.000

Sở Công Thương

300.000.000

V

Nâng cao hiệu quả và năng lực QLNN về TMĐT

 

 

 

 

440.000.000

1

Xây dựng phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 04 ngành công thương

Lần

01

 

Sở Thông tin & Truyền thông

 

2

Xây dựng phần mềm quản lý và cập nhật thông tin doanh nghiệp

Lần

02

80.000.000

Sở Công Thương

160.000.000

3

Xây dựng phần mềm quản lý và cập nhật thông tin doanh nghiệp

Lần

01

80.000.000

Sở KH & ĐT

80.000.000

4

Nâng cấp Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai, tích hợp phần mền thanh toán trực tuyến và tách riêng khu vực dành cho Đồng Nai

Lần

01

200.000.000

Sở Công Thương

200.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.925.000.000

 

Viết bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1284/QĐ-UBND chương trình phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1284/QĐ-UBND chương trình phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1284/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1284/QĐ-UBND chương trình phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1284/QĐ-UBND chương trình phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2016 2020

         • 05/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực