Quyết định 1285/QĐ-BHXH

Quyết định 1285/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 1234/QĐ-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1285/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn và quản lý thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội) theo quy định của pháp luật.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

3. Trình Tổng Giám đốc về việc từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định và giải quyết cho các trường hợp hưởng tiếp chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh), Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân.

5. Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng giải quyết chưa đúng do Trung tâm Lưu trữ chuyển đến để kiểm tra và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân điều chỉnh lại cho đúng quy định của chính sách.

6. Hướng dẫn và quản lý việc cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

7. Thực hiện việc tính toán các quỹ bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý.

8. Quản lý đối tượng và mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng (bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội) của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân.

9. Hàng năm tổng hợp dự kiến số đối tượng và số tiền hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của năm sau, chuyển Ban Chi và Ban Kế hoạch - Tài chính để xây dựng kế hoạch chung toàn Ngành.

10. Trả lời thư, đơn, công văn của tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn về nội dung liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội.

11. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

12. Phối hợp với Ban Kiểm tra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội có liên quan.

13. Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định và quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội.

14. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

15. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, cải cách hành chính theo quy định.

16. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản của đơn vị.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

2. Trưởng ban ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hưu trí;

c) Phòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn;

d) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Biên chế của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiêu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quyết định sau: Quyết định số 4813/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Quyết định số 1565/QĐ-BHXH ngày 10/11/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4813/QĐ-BHXH.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1285/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1285/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2012
Ngày hiệu lực26/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1285/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1285/QĐ-BHXH
    Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
    Người kýLê Bạch Hồng
    Ngày ban hành26/09/2012
    Ngày hiệu lực26/09/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2014
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1285/QĐ-BHXH 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội