Quyết định 129/2003/QĐ-BNN

Quyết định 129/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học đã được thay thế bởi Quyết định 44/2005/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm tin học và được áp dụng kể từ ngày 17/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin hoạc hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2004;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí chức năng

Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo của Bộ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng trong ngành.

Trung tâm Tin học được cấp kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Tin học đặt tại số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm Tin học

1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ, bao gồm:

a) Xác định nhu cầu và triển khai chương trình Chính phủ điện tử của Bộ;

b) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tin học, truyền thông trong phạm vi quản lý trực tiếp của Bộ, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống mạng thông tin của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hệ thống thông tin, tin học ngành sau khi được duyệt.

2. Tổ chức khai thác các cơ sở dữ liệu chính của ngành và phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê để phục vụ công tác quản lý điều hành; phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn và triển khai hoạt động thông tin, tin học phục vụ các đối tượng trong ngành:

a) Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước của Bộ;

b) Thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ của ngành;

c) Thông tin xúc tiến thương mại, nghiên cứu dự báo thị trường sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp, thuỷ lợi và ngành nghề nông thôn;

d) Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tin học cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ hoặc ngành theo quy định hiện hành;

e) Hợp đồng liên kết hợp tác về thông tin, tin học với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, quản lý thư viện nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo:

Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định.

Giám đốc Trung tâm quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về hoạt động của Trung Tâm theo quy định của pháp luật.

Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (gồm cả Kế hoạch, Tài chính);

b) Phòng Công nghệ thông tin;

c) Phòng Ấn phẩm;

d) Phòng Phân tích thông tin;

đ) Thư viện nông nghiệp và phát triển nông thôn;

e) Đại diện tại 135 Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc Trung tâm Tin học quy định chức năng nhiệm vụ, quản lý và bố trí biên chế của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ theo quy định hiện hành; xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm Tin học trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ, thay thế Quyết định số 84/2000/QĐ-BNN ngày 8 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ mới cho Trung tâm.

Điều 5: Trách nhiệm thi hành

a) Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, tài liệu, biên chế, kinh phí của Trung tâm cho Giám đốc Trung tâm Tin học theo quy định hiện hành.

b) Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2003/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2003/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2003
Ngày hiệu lực28/12/2003
Ngày công báo13/12/2003
Số công báoSố 210
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2003/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu129/2003/QĐ-BNN
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýLê Huy Ngọ
    Ngày ban hành05/12/2003
    Ngày hiệu lực28/12/2003
    Ngày công báo13/12/2003
    Số công báoSố 210
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2005
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2003/QĐ-BNN chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Tin học