Quyết định 129/QĐ-HQHP

Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn thực hiện Quyết định 1628/QĐ-TCHQ áp dụng cho Địa điểm kiểm tra tập trung ngoài cửa khẩu sử dụng máy soi container cố định, Địa điểm kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container di động tại cảng Green Port do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 129/QĐ-HQHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/07/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục Hải quan điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số quy định thuộc Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan áp dụng cho Địa điểm kiểm tra tập trung ngoài cửa khẩu sử dụng máy soi container cố định, Địa điểm kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container di động tại cảng Green Port.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục Hải quan;
+ Lãnh đạo TCHQ (để báo cáo);
+ Cục GSQL (để phối hợp)
+ Ban QLRR (để phối hợp)
- Lưu: VT, GSQL, QLRR, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Lộc

 

QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1628/QĐ-TCHQ ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HQHP ngày 28/01/2013)

I. Nội dung sửa đổi một số quy định tại Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng:

1. Phạm vi và đối tượng soi chiếu;

1.2. Đối với máy soi container di động:

Được sửa lại như sau: “- Các container chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng Green Port, được đăng ký tờ khai tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng được hệ thống quản lý rủi ro xác định phải kiểm tra thực tế qua máy soi.”

3. Hồ sơ đưa hàng đến soi chiếu:

- Bỏ cụm từ “3.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 3.2.

4. Luân chuyển hồ sơ, giám sát hàng hóa giữa các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container (Đội Kiểm tra máy soi):

Được sửa lại như sau:

“4. Luân chuyển hồ sơ, giám sát hàng hóa giữa các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm tra máy soi:”

- Bỏ cụm từ “4.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 4.2.

5. Xử lý kết quả soi chiếu và bố trí công chức hoàn tất thủ tục để thông quan:

- Bỏ cụm từ “5.1. Đối với máy soi container cố định:”

- Bỏ toàn bộ điểm 5.2.

II. Các quy định khác tại Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 không thay đổi. Quy định này là phần không tách rời của Quyết định 825/QĐ-HQHP ngày 05/09/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/QĐ-HQHP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/QĐ-HQHP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/QĐ-HQHP

Lược đồ Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu129/QĐ-HQHP
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Tiến Lộc
       Ngày ban hành28/01/2013
       Ngày hiệu lực28/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/QĐ-HQHP năm 2013 sửa đổi Quyết định 825/QĐ-HQHP hướng dẫn

           • 28/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực