Quyết định 1027/QĐ-BTC

Quyết định 1027/QĐ-BTC năm 2010 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 1919/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

a) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu, các địa điểm kiểm tra tập trung và các địa điểm kiểm tra khác theo quy định của pháp luật;

b) Thu thập, khai thác, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật và của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

c) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, phòng, chống vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma tuý ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

đ) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

e) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Hải quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan theo quy định của pháp luật.

4. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của các đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vướng mắc phát sinh, các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

6. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào hoạt động của Cục Hải quan.

7. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan trên địa bàn.

9. Hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

10. Hợp tác quốc tế về hải quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

11. Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện chế độ báo cáo theo chế độ quy định.

12. Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

13. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế; quản lý, sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan:

1.1. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có 09 phòng, gồm:

a) Phòng Giám sát quản lý về hải quan;

b) Phòng Thuế xuất nhập khẩu;

c) Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm;

d) Phòng Quản lý rủi ro;

đ) Phòng Thanh tra;

e) Phòng Tổ chức cán bộ;

g) Phòng Tài vụ - Quản trị;

h) Văn phòng;

k) Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin.

1.2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng có 08 phòng, gồm:

a) Phòng Giám sát quản lý về hải quan;

b) Phòng Thuế xuất nhập khẩu;

c) Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm;

d) Phòng Thanh tra;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Phòng Tài vụ - Quản trị;

g) Văn phòng;

h) Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin.

1.3. Cục Hải quan các tỉnh: An Giang, Quảng Trị, Nghệ An, Lào Cai có 06 phòng, gồm:

a) Phòng Nghiệp vụ;

b) Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm;

c) Phòng Thanh tra;

d) Phòng Tổ chức cán bộ;

đ) Phòng Tài vụ - Quản trị;

e) Văn phòng.

1.4. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Cao Bằng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ có 05 phòng, gồm:

a) Phòng Nghiệp vụ;

b) Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm;

c) Phòng Thanh tra;

d) Phòng Tổ chức cán bộ;

đ) Văn Phòng.

1.5. Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang có 04 phòng, gồm:

a) Phòng Nghiệp vụ;

b) Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Văn Phòng.

1.6. Cục Hải quan các tỉnh: Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Điện Biên, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Gia Lai - Kon Tum, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bình Phước, Cà Mau có 02 phòng, gồm:

a) Phòng Nghiệp vụ;

b) Văn phòng.

2. Các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc các Cục Hải quan được giữ nguyên như hiện có.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Hải quan và các đơn vị thuộc khoản 2 Điều này.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Cục Hải quan có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Hải quan chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 5. Biên chế và kinh phí hoạt động

1. Biên chế của Cục Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Cục Hải quan được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 6;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1027/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1027/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1027/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1027/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Văn Ninh
     Ngày ban hành11/05/2010
     Ngày hiệu lực11/05/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1027/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức