Quyết định 1294/QĐ-TTCP

Quyết định 1294/QĐ-TTCP năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 1294/QĐ-TTCP 2014 thủ tục hành chính mới chức năng quản lý Thanh tra Chính phủ


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-TTCP ngày 22/9/2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, bao gồm:

- Thủ tục giải quyết khiếu nại: cấp Bộ; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã.

- Thủ tục giải quyết tố cáo: cấp Bộ; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã.

Điều 2. Vụ Pháp chế và Trung tâm Thông tin có trách nhiệm phối hợp với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này; công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tiếp tục rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung trình Tổng Thanh tra Chính phủ công bố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP ( để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử TTCP;
- Tổ Cải cách hành chính TTCP;
- Lưu: VT; PC.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1294/QĐ-TTCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1294/QĐ-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2014
Ngày hiệu lực04/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1294/QĐ-TTCP

Lược đồ Quyết định 1294/QĐ-TTCP 2014 thủ tục hành chính mới chức năng quản lý Thanh tra Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1294/QĐ-TTCP 2014 thủ tục hành chính mới chức năng quản lý Thanh tra Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1294/QĐ-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành04/06/2014
        Ngày hiệu lực04/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1294/QĐ-TTCP 2014 thủ tục hành chính mới chức năng quản lý Thanh tra Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1294/QĐ-TTCP 2014 thủ tục hành chính mới chức năng quản lý Thanh tra Chính phủ

            • 04/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực