Quyết định 13/2011/QĐ-UBND

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực đã được thay thế bởi Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 04 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 298/TTr-PTP ngày 03 tháng 8 năm 2011 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện)

1. Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2004-2009;

2. Quyết định số 1216/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND huyện về việc ban hành chương trình cải cách hành chính năm 2006 huyện Bình Chánh;

3. Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của huyện Bình Chánh giai đoạn 2006-2010;

4. Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Bình Chánh giai đoạn 2006-2010;

5. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

6. Chỉ thị số 01/2005/CT-UB ngày 13/01/2005 của UBND huyện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2005;

7. Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 18/10/2005 của UBND huyện về việc tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ năm 2005 ký hiệu (PT-05);

8. Chỉ thị số 03/2005/CT-UBND ngày 08/11/2005 của UBND huyện về việc thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2006;

9. Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 01/3/2006 của UBND huyện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2006;

10. Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 14/9/2006 của UBND huyện về việc tổ chức diễn tập tình huống, khủng bố biểu tình, bạo loạn bắt cóc con tin và kiểm tra phương án phòng thủ năm 2006 Ký hiệu (DT-06);

11. Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 29/01/2007 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2007;

12. Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND ngày 16/01/2008 của UBND huyện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008;

13. Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 22/01/2010 của UBND huyện tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010 của huyện Bình Chánh.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2011
Ngày hiệu lực11/08/2011
Ngày công báo01/09/2011
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực