Quyết định 9053/QĐ-UBND

Quyết định 9053/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9053/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 08 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 389/TTr-TP ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ (Đính kèm 03 danh mục các văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tươi

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2006-2013
(Kèm theo Quyết định số 9053/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm, ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Tình trạng khiếm khuyết của văn bản

Thòi điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

I. Lĩnh vực kinh tế- văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh

 

1

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

Ngày 9/2/2007

Về việc ban hành chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

16/02/2007

Còn hiệu lực

 

2

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

Ngày 6/3/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/3/2007

Còn hiệu lực

 

3

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011- 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

Còn hiệu lực

 

4

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011- 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

Còn hiệu lực

 

5

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011- 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

Còn hiệu lực

 

6

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011- 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

Còn hiệu lực

 

7

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

Ngày 13/10/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

20/10/2011

Còn hiệu lực

 

8

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Ngày 06/6/2012

Về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10/6/2010

 

13/6/2012

Còn hiệu lực

 

9

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

Ngày 07/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

14/10/2012

Còn hiệu lực

 

10

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/1/2013

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và ngân sách Huyện; Chương trình công tác của UBND huyện Bình Chánh năm 2013

 

17/01/2013

Còn hiệu lực

 

11

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

Ngày 06/5/2008

Về tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

 

06/5/2008

Còn hiệu lực

 

12

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

17/6/2010

Còn hiệu lực

 

13

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

17/6/2010

Còn hiệu lực

 

14

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Ngày 14/01/2011

Về tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/01/2011

Còn hiệu lực

 

15

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

Ngày 16/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

16/3/2011

Còn hiệu lực

 

16

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

Ngày 04/7/2011

Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

04/7/2011

Còn hiệu lực

 

17

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Huyện

 

21/5/2012

Còn hiệu lực

 

18

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND

Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

 

02/10/2012

Còn hiệu lực

 

19

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Ngày 10/01/2013

Về triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013

 

17/01/2013

Còn hiệu lực

 

20

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

Ngày 06/9/2013

Về nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/9/2013

Còn hiệu lực

 

21

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

Ngày 30/7/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đất đai xây dựng theo cơ chế “một cửa”

 

06/8/2010

Hết hiệu lực

 

22

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

Ngày 22/01/2011

Về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của UBND huyện Bình Chánh

 

01/02/2011

Hết hiệu lực

 

23

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Ngày 05/01/2012

Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và ngân sách Huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2012

 

05/01/2012

Hết hiệu lực

 

24

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

Ngày 22/01/2011

Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch Kinh tế -xã hội năm 2011

 

22/01/2011

Hết hiệu lực

 

25

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

Ngày 29/9/2011

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân nhân và tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy năm 2012

 

06/10/2011

Hết hiệu lực

 

26

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 25/9/2012

20/9/2012

Hết hiệu lực

 

II. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động

 

27

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2006

Còn hiệu lực

 

28

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

Ngày 04/5/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

11/5/2006

Còn hiệu lực

29

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp

 

27/9/2007

Còn hiệu lực

30

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại cơ quan hành chính sự nghiệp

 

27/9/2007

Còn hiệu lực

31

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

32

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

33

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

34

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

35

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

36

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

37

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

38

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

39

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

40

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

Còn hiệu lực

41

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tu pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

Còn hiệu lực

42

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

Còn hiệu lực

43

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

Còn hiệu lực

44

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

Còn hiệu lực

45

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

21/5/2010

Còn hiệu lực

46

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

21/5/2010

Còn hiệu lực

47

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/6/2010

Còn hiệu lực

48

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/92010

Còn hiệu lực

49

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/92010

Còn hiệu lực

50

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ngày 03/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

10/3/2011

Còn hiệu lực

51

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

Ngày 03/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

10/3/2011

Còn hiệu lực

52

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

Còn hiệu lực

53

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

Còn hiệu lực

54

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

Còn hiệu lực

55

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

Còn hiệu lực

56

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

Còn hiệu lực

57

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/4/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

11/4/2011

Còn hiệu lực

58

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ngày 1/7/2011

Về sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

 

08/7/2011

Còn hiệu lực

59

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngay 31/3/2011

 

27/7/2011

Còn hiệu lực

60

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

Ngày 23/9/2011

Về sửa chữa, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND huyện Bình Chánh

 

30/9/2011

Còn hiệu lực

61

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

01/01/2012

Còn hiệu lực

62

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2011

Về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

28/11/2011

Còn hiệu lực

63

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

Ngày 22/11/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh

 

29/12011

Còn hiệu lực

64

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2011

Ban hành Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

01/01/2012

Còn hiệu lực

65

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ngày 14/3/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh

 

20/3/2012

Còn hiệu lực

66

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2013

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

 

07/6/3013

Còn hiệu lực

67

Chỉ thị

07/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/5/2012

Còn hiệu lực

68

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2007

Về thành lập Thanh tra xây dựng huyện Bình Chánh và Thanh tra xây dựng xã - thị trấn

 

03/01/2008

Hết hiệu lực

69

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

Ngày 23/2/2011

Về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016

 

23/02/2012

Hết hiệu lực

III. Lĩnh vực văn bản

70

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

Ngày 7/7/2011

Về triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Huyện

 

14/7/2011

Còn hiệu lực

71

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2010

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

 

14/9/2010

Hết hiệu lực

72

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/8/2011

Về bãi bỏ văn bản

 

11/8/2011

Hết hiệu lực

73

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/8/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

 

11/8/2011

Hết hiệu lực

Tổng số: 73 văn bản

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2006 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 9053/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Tình trạng khiếm khuyết của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh

1

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2007

Về việc ban hành chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

16/02/2007

 

2

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

Ngày 06/3/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/3/2007

 

3

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011-2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

 

4

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

 

5

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

 

6

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011- 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/9/2011

 

7

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

Ngày 13/10/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của UBND huyện Bình Chánh

 

20/10/2011

 

8

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Ngày 06/6/2012

Về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10/6/2010

 

13/6/2012

 

9

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

Ngày 07/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

14/10/2012

 

10

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/01/2013

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và ngân sách Huyện; Chương trình công tác của UBND huyện Bình Chánh năm 2013

 

17/01/2013

 

11

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

Ngày 06/5/2008

Về tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

 

06/5/2008

 

12

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 6/6/2012

17/6/2010

 

13

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 6/6/2012

17/6/2010

 

14

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Ngày 14/01/2011

Về tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/01/2011

 

15

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

Ngày 16/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

16/3/2011

 

16

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

Ngày 04/7/2011

Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng

 

04/7/2011

 

17

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Huyện

 

21/5/2012

 

18

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND

Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

 

02/10/2012

 

19

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Ngày 10/01/2013

Về triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013

 

17/01/2013

 

20

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

Ngày 06/9/2013

Về nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/9/2013

 

II. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động

21

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2006

 

22

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

Ngày 04/5/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

11/5/2006

 

23

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp

 

27/9/2007

 

24

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại cơ quan hành chính sự nghiệp

 

27/9/2007

 

25

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

26

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

27

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

28

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

29

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

30

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

31

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

32

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

33

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

34

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

01/7/2008

 

35

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

 

36

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chảnh

 

21/5/2010

 

37

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

 

38

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/5/2010

 

39

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

21/5/2010

 

40

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND 01/7/2011

21/5/2010

 

41

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/6/2010

 

42

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/9/2010

 

43

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/9/2010

 

44

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ngày 3/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

10/3/2011

 

45

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

Ngày 03/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

10/3/2011

 

46

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

 

47

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

 

48

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

 

49

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc UBND huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

 

50

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/4/2011

 

51

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

Ngày 04/4/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thuơng binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

11/4/2011

 

52

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ngày 01/7/2011

Về sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

 

08/7/2011

 

53

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngay 31/3/2011

 

27/7/2011

 

54

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

Ngày 23/9/2011

Về sửa chữa, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND huyện Bình Chánh

 

30/9/2011

 

55

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

01/01/2012

 

56

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2011

Về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, noi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

28/11/2011

 

57

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

Ngày 22/11/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh

 

29/11/2011

 

58

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2011

Ban hành Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

01/01/2012

 

59

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ngày 14/3/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh

 

20/3/2012

 

60

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2013

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

 

07/6/2013

 

61

Chỉ thị

07/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/5/2012

 

III. Lĩnh vực văn bản

62

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

Ngày 07/7/2011

Về triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

14/7/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 62 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2006 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 9053/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực kinh tế- văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh

1

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

Ngày 30/7/2010

Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đất đai xây dựng theo cơ chế “một cửa”

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

2

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

Ngày 22/1/2011

Về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của UBND huyện Bình Chánh

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

3

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Ngày 05/01/2012

Về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và ngân sách Huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2012

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

4

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

Ngày 22/01/2011

Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch Kinh tế - xã hội năm 2011

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

5

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

Ngày 29/9/2011

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân nhân và tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy năm 2012

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

6

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 25/9/2012

28/02/2014

 

II. Lĩnh vực tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động

7

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2007

Về thành lập Thanh tra xây dựng huyện Bình Chánh và Thanh tra xây dựng xã - thị trấn

Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND hết hiệu lực

15/5/2013

 

8

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

Ngày 23/2/2011

Về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

III. Lĩnh vực văn bản

9

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2010

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

10

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/8/2011

Về bãi bỏ văn bản

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

11

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/8/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

28/02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 11 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

0

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0

0

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9053/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 9053/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2014
Ngày hiệu lực 08/07/2014
Ngày công báo 01/08/2014
Số công báo Số 45
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9053/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh

 • 08/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực