Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 22 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011; Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011;
Căn cứ Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, tại Tờ trình số 86/TTr-VP ngày 21 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành dọc quản lý trên địa bàn Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành dọc quản lý trên địa bàn Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Tập trung xây dựng và triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 4, khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

1.1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 4, khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra.

1.2. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, kéo dài; khẩn trương triển khai thực hiện các Chương trình, Công trình trọng điểm; tập trung chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các Kế hoạch, Chương trình đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

II. Thực hiện các giải pháp góp phần tăng cường ổn định và thúc đẩy kinh tế phát triển

1. Tăng cường phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế, bình ổn giá cả thị trường

1.1. Giao Phòng Kinh Tế

a) Chủ Trì Tham Mưu Ubnd Huyện Kế Hoạch Thu Hút Đầu Tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các dịch vụ có tiềm năng phát triển, nhưng chưa khai thác hết, như: dịch vụ hợp tác xã tín dụng nhân dân, dịch vụ kho tàng, bến bãi; dịch vụ du lịch gắn với việc xây dựng các công trình văn hóa, lịch sử và nông nghiệp, nông thôn.

b) Phối hợp Phòng Quản lý đô thị rà soát quy hoạch để lập Đề án kêu gọi đầu tư các Trung tâm thương mại, chợ nông thôn; tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh, các siêu thị phát triển mạng lưới bán lẻ trên địa bàn Huyện. Tạo lập mối liên kết giữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối để hình thành những kênh lưu thông hàng hóa ổn định, góp phần quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Triển khai thực hiện tốt Chương trình bình ổn giá trong năm 2011; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối, bố trí các điểm bán hàng bình ổn giá tại các chợ truyền thống, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp và tại các xã. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và báo cáo đánh giá kết quả cuộc vận động.

d) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng trốn thuế.

e) Tham mưu tổ chức thực hiện và sơ kết 03 năm triển khai Chỉ thị số 06- CT/HU ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Huyện.

1.2. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Huyện thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp Phong Phú và phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Đa Phước.

2. Tập trung đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân

Giao Phòng Kinh tế

a) Tham mưu UBND Huyện phối hợp tổ chức thực hiện và sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp giữa UBND Huyện và Hội Nông dân Huyện về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

b) Tham mưu UBND Huyện tiếp tục thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao tại các xã - thị trấn; đẩy mạnh tổ chức thực hiện Đề án xây dựng xã Nông thôn mới Tân Nhựt và triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã Nông thôn mới: Đa Phước, Qui Đức, Bình Chánh, Bình Lợi; hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện.

c) Tham mưu UBND Huyện xây dựng Phương án chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất sửa chữa kịp thời hệ thống đê điều, công trình phòng, chống lụt bão, triều cường và công trình thủy lợi. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.

d) Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện đánh giá tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, rà soát địa điểm đầu tư, xây dựng trạm cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Huyện.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển

3.1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tập trung triển khai các công trình trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư theo Kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng, báo cáo tiến độ thực hiện và các vướng mắc, khó khăn (nếu có), để Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, chỉ đạo.

3.2. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án bồi thường theo kế hoạch, đặc biệt các công trình trọng điểm.

3.3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đảm bảo sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Nhà nước. Ưu tiên vốn để triển khai thực hiện đúng tiến độ các công trình, chương trình trọng điểm, các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2011, các công trình đầu tư cho các xã nghèo, xã nông thôn mới.

b) Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn các dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên tất cả các khâu: quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn một cách hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác giám sát cộng đồng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt vi phạm, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

3.4. Giao Phòng Quản lý đô thị khẩn trương tham mưu UBND Huyện công bố Quy hoạch phát triển chung, tỷ lệ 1/5000 được phê duyệt theo quy định; đẩy nhanh lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000; tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tân Nhựt, Qui Đức.

4. Về lĩnh vực thuế, tài chính

4.1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước, đúng dự toán được duyệt, hạn chế bổ sung dự toán, nhằm đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định, hiệu quả; theo dõi tiến độ thu ngân sách Nhà nước, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, kịp thời tham mưu UBND Huyện biện pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được giao và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh đề ra.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công; tập trung thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

4.2. Giao Chi Cục Thuế

a) Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế, có kế hoạch cụ thể để đôn đốc thu, nộp nợ thuế; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

b) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách Nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thu thuế trên địa bàn Huyện.

4.3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành dự toán chi của các đơn vị và kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về thu phí, lệ phí.

III. Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội; phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội

1. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội

1.1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu UBND Huyện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; đảm bảo các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội áp dụng đúng đối tượng và có hiệu quả. Tập trung các biện pháp giảm nghèo tại các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và số hộ cận nghèo cao, bảo đảm giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

b) Phối hợp UBND các xã, thị trấn kịp thời chăm lo Tết cho các đối tượng theo quy định. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho đối tượng thuộc diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Chủ động phát huy nội lực, kết hợp với việc huy động các doanh nghiệp đầu tư các dịch vụ xã hội, nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ này.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan huy động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo vay để làm ăn; hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu vay vốn theo ngành nghề có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và theo khả năng, quy mô, trình độ sản xuất từng hộ, trong đó Quỹ xóa đói giảm nghèo tập trung cho vay nhóm đối tượng có thu nhập từ 8 triệu đồng/người/năm trở xuống và nguồn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng các đoàn thể và Quỹ quốc gia về việc làm (dành 30%) cho nhóm đối tượng có thu nhập trên 8 triệu đến 12 triệu đồng/người/năm vay.

d) Tham mưu UBND Huyện xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”. Thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, lang thang, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhân rộng mô hình xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

e) Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm nhằm thu hút người tái hòa nhập cộng đồng và thân nhân đến sinh hoạt.

1.2. Giao Trung tâm Dạy nghề tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động có đào tạo cả về quy mô và chất lượng; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo; phát triển hình thức tay nghề thông qua hợp đồng đào tạo; điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

2. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội

2.1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, có kế hoạch thu hút giáo viên công tác tại Huyện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; tiếp tục có biện pháp tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động của khối mầm non ngoài công lập.

2.2. Giao Phòng Y tế

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc; công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn.

b) Tham mưu tăng cường hoạt động kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động y học cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập. Tổ chức hậu kiểm, giám sát hoạt động của các cơ sở ngành y dược tư nhân theo đúng quy định pháp luật.

c) Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu; tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe y tế; hoàn thiện quy hoạch đào tạo cán bộ y tế theo chuyên ngành. Tăng cường công tác điều trị, công tác dự báo và phòng, chống các loại dịch bệnh khác.

2.3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND Huyện tăng cường xây dựng môi trường văn hóa đô thị - nông thôn lành mạnh. Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường văn minh nơi công cộng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

IV. Tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

1. Về công tác quản lý đô thị

1.1. Giao Phòng Quản lý đô thị

a) Thực hiện cơ chế minh bạch hóa thông tin: công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và công năng sử dụng công trình các dự án trên địa bàn Huyện.

b) Tập trung công tác lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/5000 huyện Bình Chánh; tiếp tục triển khai các dự án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 dự án quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Tân Nhựt và triển khai hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện và thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch Dự án quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Qui Đức, Bình Lợi, Bình Chánh và Đa Phước.

c) Tham mưu Đề án chỉnh trang mỹ quan đô thị dọc 02 bên tuyến Quốc lộ 1A;

d) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở người thu nhập thấp, khu lưu trú cho công nhân.

e) Phối hợp với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường thành phố thực hiện phát triển, nâng cấp, xây dựng 6 tuyến cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân địa phương.

1.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Huyện tiếp tục tập trung công tác giải quyết hồ sơ nhà, đất cho tổ chức và công dân đúng quy định và chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn.

1.3. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tổng hợp các vướng mắc về phát sinh trong thực tế, để kịp thời tham mưu UBND Huyện kiến nghị UBND thành phố tháo gỡ, điều chỉnh chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho phù hợp thực tế địa phương.

1.4. Giao Thanh tra Xây dựng Huyện tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng theo quy định, theo Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

2. Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

2.1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nguồn nước thải ra sông, kênh, rạch; xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và chất thải nguy hại, chất thải y tế; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức xử lý theo quy định, theo Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2010 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh. Tham mưu UBND Huyện Kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viện Nam Huyện và các đoàn thể tăng cường vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.

c) Tham mưu UBND Huyện Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác dân lập.

2.2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường; chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức ở các cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh, khuyến khích tham gia vào các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu, tái chế để tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni lông không phân hủy, không đổ rác, đổ nước bẩn bừa bãi, xây dựng “Khu phố không rác”.

V. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

1. Giao Phòng Nội vụ

1.1. Tham mưu UBND Huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân Huyện. Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đến các xã, thị trấn; từng bước mở rộng liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ cho nhân dân và doanh nghiệp.

1.2. Tham mưu Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho cán bộ, công chức.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, quan liêu đối với nhân dân và doanh nghiệp.

2. Giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc và khai thác tối ưu nhất các tiện ích của Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc áp dụng tại huyện Bình Chánh.

VI. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

1. Giao Ban Chỉ huy Công an Huyện

1.1. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Huyện cùng các ngành liên quan xây dựng các phương án cụ thể, phù hợp để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

1.2. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), kéo giảm ùn tắc, ùn ứ giao thông, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong nhân dân.

1.3. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc.

1.4. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các đoàn thể Huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung xây dựng xã - thị trấn trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội. Củng cố hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm, nhằm thu hút người tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, tư vấn, giáo dục, để tránh tái nghiện.

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; chủ động đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động bất ngờ; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

2.2. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao; hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2011, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng cho đối tượng 3 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Giáo dục an ninh - quốc phòng cho đối tượng 4 và đối tượng 5 đạt 90% trở lên.

2.3. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 5 xã - thị trấn; huấn luyện dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu được giao; tuyển chọn và gọi công dân nam nhập ngũ, trong đó có 2% là đảng viên; kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, trong đó đảng viên là 15,8%, đoàn viên là 64%.

VII. Thực hành dân chủ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Thực hành dân chủ trong bộ máy Nhà nước

1.1. Giao Phòng Nội vụ

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân hiểu rõ quy chế thực hiện dân chủ cơ sở; Công khai, minh bạch trong hoạt động của Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

b) Duy trì thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý Nhà nước, qua đó kịp thời kiến nghị UBND Huyện chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện trong việc phục vụ nhân dân.

1.2. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo đổi mới lề lối làm việc, tiếp công dân, giải quyết các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân được giải quyết đúng quy định.

2. Thực hiện kiên quyết các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của địa phương, ngành, đơn vị mình. Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, quản lý dự án đầu tư; quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý và sử dụng nhà đất và tài sản công.

2.2. Giao Thanh tra Huyện

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các đơn vị khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2011, tăng cường thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công. Đồng thời, thanh tra đột xuất đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

IX. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Quyết định này của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, đề nghị

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tổng hợp các Kế hoạch, Chương trình hành động năm 2011 của các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, chậm nhất đến hết tháng 02 năm 2011.

2. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn; hàng tháng tổ chức làm việc các buổi chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 11 năm 2011, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện, thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Phòng Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định.

 


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH (2974)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

 

Nội dung

Phân công

Thời gian thông qua

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1- LĨNH VỰC KINH TẾ

1.1- Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm

Văn phòng UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện

Giữa tháng 3,
Giữa tháng 6

1.2- Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Văn phòng UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện

Giữa tháng 9,
Giữa tháng 12

1.3- Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Chi Cục thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước

Hàng quý

1.4- Tiến độ giải ngân trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước

Hàng quý

1.5- Thông qua báo cáo dự toán thu ngân sách Huyện và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Chi Cục thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước

Đầu tháng 11

1.6- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tình hình thực hiện mô hình kinh tế trang trại

Phòng Kinh tế

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị

Hàng quý

1.7- Tiếp tục thực hiện và sơ kết 02 năm Chương trình hành động thực hiện Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phòng Kinh tế

Thành viên BCĐ Nông nghiệp và PTNT Huyện

Hàng quý,
Tháng 5

1.8- Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới, xã Tân Nhựt

UBND xã Tân Nhựt

Thành viên BCĐ Đề án Nông thôn mới

Hàng quý

1.9- Xây dựng triển khai Đề án Nông thôn mới, tại 04 xã Bình Chánh, Bình Lợi, Qui Đức, Đa Phước

Phòng Kinh tế, UBND xã Bình Lợi, Qui Đức, Đa Phước, Bình Chánh

Thành viên BCĐ Đề án Nông thôn mới Bình Chánh

Hàng tháng

1.10- Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện

Phòng Kinh tế

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân

Tháng 5

1.11- Tiếp tục thực hiện và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/HU về tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể

Phòng Kinh tế

Thành viên BCĐ Phát triển kinh tế tập thể Huyện

Hàng quý,
Cuối tháng 11

1.12- Tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X , nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thanh tra Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế

Phòng Quản lý đô thị

Hàng quý

1.13- Thông qua Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn Huyện”

Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị

Đầu tháng 5

1.14- Tình hình thực hiện và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/HU ngày 28/10/2009 của Huyện ủy về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Phòng Kinh tế

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện

Hàng quý,
Giữa tháng 10

2- LĨNH VỰC ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

2.1- Các dự án giao thông tồn đọng, kéo dài (đường Hoàng Phan Thái, Nguyễn Cửu Phú, Thế Lữ, Dương Đình Cúc, Bờ Tây Kênh An Hạ, Tân Túc, Nguyễn Hữu Trí, Xây dựng hệ thống thủy lợi Khu B, xã Bình Lợi, xây dựng cầu kênh xáng Ngang, xã Bình Lợi)

Ban Quản lý ĐTXDCT

Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường GPMB, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Chánh, Tân Kiên, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Bình Lợi và thị trấn Tân Túc

Hàng tháng

2.2- Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm hành chính Huyện (thi tuyển kiến trúc và xây dựng Trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật,…)

Ban Quản lý ĐTXDCT

Phòng Quản lý đô thị

Hàng tháng

2.3- Dự án Khu tưởng niệm liệt sỹ Mậu Thân 1968 (Bồi thường, giải phóng mặt bằng; San lấp mặt bằng, Đầu tư hạ tầng)

Ban Quản lý ĐTXDCT, Ban Bồi thường GPMB

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Nhựt

2 lần /quý

2.4- Thí điểm thực hiện Đề án Chỉnh trang đô thị Quốc lộ 1A

Phòng Quản lý đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Tân Kiên và thị trấn Tân Túc

Hàng quý

2.5- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ban Quản lý ĐTXDCT, Công ty Dịch vụ Công ích, Kho bạc Nhà nước, Phòng Quản lý đô thị

Hàng tháng

2.6- Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với các Dự án trọng điểm, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch

Hàng quý

2.7- Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng, tại xã Tân Kiên

Ban Bồi thường GPMB,

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Tân Kiên

2 lần /quý

2.8- Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với Dự án mở rộng Tỉnh Lộ 10 và Dự án Tỉnh lộ 10B

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai

2 lần /quý

2.9- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B

2 lần /quý

2.10- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án bến xe khách miền Tây, tại xã Tân Quí Tây

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên vàMôi Trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây

2 lần /quý

2.11- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 50

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Bình Hưng, Đa Phước, Phong Phú, Qui Đức

2 lần /quý

2.12- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án tuyến đường nối Đại lộ Võ Văn Kiệt và đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương

Ban Bồi thường GPMB,

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Tân Kiên

2 lần /quý

2.13- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao tại khu 6A, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh thuộc khu đô thị mới Nam thành phố

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên vàMôi Trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Bình Hưng

2 lần /quý

2.14- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu đô thị Sing - Việt

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Lê Minh Xuân

Hàng tháng

2.15- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Đa Phước

2 lần /quý

2.16- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án trạm điều hành đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã An Phú Tây

Hàng tháng

2.17 Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng

Ban Bồi thường GPMB,

Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Vĩnh Lộc A

2 lần /quý

2.18- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn Huyện

Thanh tra Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an Huyện, Điện lực Bình Chánh, UBND xã - thị trấn

Định kỳ 2 tuần/lần,
6 tháng sơ kết

2.19- Đầu tư tôn tạo, nâng cấp, xây dựng các khu di tích lịch sử trên địa bàn Huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ban Quản lý ĐTXDCT, Phòng Tài chính Kế hoạch

Cuối tháng 6

2.20- Tiến độ chuyển nhượng nhà, đất của trên địa bàn Huyện Theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Một thành viên DVCI, UBND 16 xã - thị trấn

Hàng quý

2.21- Báo cáo 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Công an Huyện, UBND xã - thị trấn

Đầu tháng 4

2.22- Công tác quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn Huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch

Phòng Quản lý đô thị, UBND xã - thị trấn

Tháng 9

2.23 Họp giao ban Ban chỉ đạo tái định cư

Phòng Quản lý đô thị

Ban Bồi thường GPMB, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Cty TNHH Một thành viên DVCI

Hàng quý

3- LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

3.1- Công tác chăm lo Tết Tân Mão năm 2011

Trung tâm Văn hóa TDTT, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, UBND các xã - thị trấn

Tháng 1

3.2- Thực hiện Chủ đề “Năm vì trẻ em”

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài chính Kế hoạch, Huyện đoàn, Nhà Thiếu nhi, UBND các xã - thị trấn

Hàng tháng

3.3- Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Công an Huyện

Thành viên Ban Chỉ đạo Huyện và UBND các xã - thị trấn

Hàng tháng

3.4- Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”

Công an Huyện

 

Đầu tháng 11

3.5- Kết quả thực hiện Chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên Ban GN, THK Huyện, Ban GN, THK các xã - thị trấn

Hàng quý

3.6- Thực hiện Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thành viên Ban Chỉ đạo Huyện và UBND các xã - thị trấn

Hàng quý

3.7- Thực hiện Công tác Dân số - Kế họach hóa gia đình trên địa bàn Huyện

Phòng Y tế

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ và UBND các xã - thị trấn

Giữa tháng 6,
Giữa tháng 12

3.8- Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa

bàn Huyện

Phòng Nội vụ

Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Công an Huyện, Quân sự Huyện, UBND các xã - thị trấn

Hàng quý

3.9- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Huyện

Phòng Y tế

Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh, UBND các xã - thị trấn

Hàng tháng

3.10- Tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2011- 2012

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Giữa tháng 7

4- LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN - QUỐC PHÒNG AN NINH

4.1- Công tác an toàn giao thông và thực hiện Tháng an toàn giao thông quốc gia - năm 2011

Công an Huyện

Thành viên Ban An toàn giao thông Huyện

Hàng tháng – Tháng 9

4.2- Công tác cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Thành viên BCĐ cải cách hành chính

Cuối tháng 6,
Cuối tháng 12

4.3- Triển khai phần mềm quản lý công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Huyện; Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Huyện.

Thanh tra Huyện

Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Hội đồng Bồi thường, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, UBND xã-thị trấn

Cuối tháng 3

4.4- Kết luận các Đoàn Thanh tra, Tổ kiểm tra

Đoàn Thanh tra

Đối tượng thanh tra; cơ quan liên quan

Cuối tháng 2

4.5- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra Huyện

Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự ngiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và các xã - thị trấn

Hàng quý, 6 tháng

4.6- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2011 tại một số xã-thị trấn và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện

Đoàn Thanh tra

Đối tượng thanh tra; cơ quan liên quan

Cuối tháng 7

4.7- Công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Huyện năm 2011 và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND huyện Bình Chánh)

Chánh Thanh tra Huyện và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện, UBMTTQVN Huyện và các Đoàn thể Huyện; UBND các xã - thị trấn

Hàng tháng
quí, 6 tháng,
cả năm

4.8- Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn Huyện

Phòng Tư pháp

Thành viên Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện

Hàng quý

4.9- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Thanh tra Xây dựng Huyện

Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện, KBNN, CCT, Ủy ban nhân dân Huyện, xã - thị trấn, Văn phòng UBND Huyện

Hàng quý

4.10- Triển khai thanh tra kinh tế, xã hội tại 01 xã hoặc thị trấn và 01 dự án trên địa bàn Huyện

Đoàn Thanh tra

Đối tượng Thanh tra và các cơ quan liên quan

Tháng 6

4.11- Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách

6 tháng

4.12- Thông qua Chuyên đề “Thực trạng và các giải pháp kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch xã, thị trấn”

Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ

UBND các xã - thị trấn

Giữa tháng 6

4.13- Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 29/10/2010 của Huyện ủy “về tăng cường lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Huyện

Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân BVANTQ, UBND các xã - thị trấn

Tháng 11

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2011
Ngày hiệu lực01/02/2011
Ngày công báo15/03/2011
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trọng Tuấn
        Ngày ban hành22/01/2011
        Ngày hiệu lực01/02/2011
        Ngày công báo15/03/2011
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội