Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực đất đai xây dựng theo cơ chế “một cửa” do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM đã được thay thế bởi Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 30 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2006/QĐ-UBND NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH VỀ QUY TRÌNH LIÊN THÔNG, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước địa phương">93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 226/TTr-NV ngày 15 tháng 7 năm 2010 và Trưởng Phòng tư pháp, tại Tờ trình số 211/TTr-TP ngày 16 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy trình liên thông, giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng theo cơ chế "một cửa".

Điều 2. Các loại hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn Huyện được giải quyết theo quy định của Quyết định số 07/QĐ-TTg Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước địa phương">93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã - thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Công Thương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND TP;
- TCTĐA30 TP;
- TTUB;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VP-TH(HA,Q), PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/07/2010
Ngày hiệu lực 06/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/07/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành 30/07/2010
Ngày hiệu lực 06/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/07/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2006/QĐ- UBND giải quyết hồ sơ hành chính Bình Chánh HCM