Quyết định 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ văn bản số 116/HĐND-KTNS ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Hỗ trợ bằng tiền bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ; hỗ trợ bằng tiền bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với đất trồng lúa nước một vụ và đất nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ bằng tiền bằng 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với các loại đất nông nghiệp còn lại trong bảng giá đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cùng loại tại địa phương”.

2. Bổ sung Khoản 7 Điều 24 như sau:

“ 7. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng, điều chỉnh theo Quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Các Đ/c TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP + chuyên viên các khối;
- Lưu: VT, TN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực22/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành12/08/2015
       Ngày hiệu lực22/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2015/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất Điện Biên

           • 12/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực