Quyết định 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND về Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số: 1124/TTr-BTĐ ngày 5 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế Tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Bí thư Thành đoàn Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã; các trường đại học và học viện trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VPUBTP: CPVP; các phòng TH, VX;
- Trung tâm tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp ĐT Thành phố;
- Lưu: VT, VX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

QUY CHẾ

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hình thức tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Thủ khoa xuất sắc).

Đối tượng được tuyên dương, khen thưởng là sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy dài hạn tập trung (không bao gồm hệ đào tạo liên thông) thuộc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc xét chọn

1. Việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chính xác; tạo động lực học tập và rèn luyện trong tuổi trẻ Thủ đô.

2. Đối với những trường có nhiều đợt xét tốt nghiệp trong một năm thì Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng trong năm tốt nghiệp hoặc năm liền kề phù hợp với thời điểm tuyên dương, khen thưởng.

3. Việc tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm động viên, khích lệ sinh viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác xã hội.

Điều 3. Tiêu chuẩn xét chọn Thủ khoa xuất sắc

1. Tiêu chuẩn chung

Thủ khoa xuất sắc là những cá nhân ưu tú nhất được Hội đồng xét chọn Thủ khoa của trường lựa chọn từ các Thủ khoa theo số lượng được phân bổ hàng năm.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Tốt nghiệp đứng đầu khoa đào tạo của trường, học viện.

b) Kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên.

c) Có điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc trở lên (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); đối với các trường đặc thù phải đạt điểm rèn luyện ở loại cao nhất theo quy định của ngành.

d) Không bị thi lại bất kỳ môn học nào trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng xét chọn cấp Thành phố xem xét quyết định.

đ) Tốt nghiệp đứng đầu các vị trí tiếp theo từ trên xuống của cả trường, học viện (xét chọn từ các Thủ khoa).

e) Có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

f) Ưu tiên những cá nhân đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

g) Được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Điều 4. Số lượng Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương

Tổng số Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương hàng năm là 100 Thủ khoa. Số lượng Thủ khoa xuất sắc của mỗi trường, học viện do UBND Thành phố phân bổ hàng năm dựa trên các căn cứ:

1. Tổng số sinh viên hệ đại học chính quy, số khoa, ngành đào tạo của trường, học viện.

2. Điểm sàn trúng tuyển hoặc xét tuyển đầu vào của trường, học viện; chất lượng đào tạo của trường thông qua đầu ra của sinh viên và đánh giá của xã hội.

3. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của trường, học viện.

4. Đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực phù hợp trong tổng thể các trường, học viện trên địa bàn.

Điều 5. Quy trình xét chọn

1. Căn cứ vào số lượng Thủ khoa xuất sắc được phân bổ hàng năm, Thành đoàn Hà Nội gửi văn bản tới các trường đại học, học viện về việc giới thiệu Thủ khoa xuất sắc.

2. Thành đoàn Hà Nội tổng hợp danh sách, thẩm định hồ sơ xét chọn Thủ khoa xuất sắc.

3. Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc cấp Thành phố tiến hành họp, xét chọn và tham mưu với UBND Thành phố ra Quyết định công nhận danh hiệu Thủ khoa xuất sắc.

4. Sau khi có Quyết định công nhận của UBND Thành phố, Thành đoàn Hà Nội thông báo kết quả xét chọn Thủ khoa xuất sắc về trường, học viện và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Hồ sơ thủ tục

Trên cơ sở số lượng phân bổ và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc của trường, học viện họp xét chọn, thống nhất, gửi danh sách, hồ sơ đề nghị về Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc cấp Thành phố (qua Thành đoàn Hà Nội). Hồ sơ bao gồm:

1. Công văn của đơn vị giới thiệu Thủ khoa xuất sắc kèm theo biên bản họp của Hội đồng xét duyệt Thủ khoa của trường, học viện.

2. Báo cáo thành tích cá nhân trong toàn khóa học tập tại trường, học viện của mỗi cá nhân được xét chọn (có xác nhận của nhà trường, học viện).

3. Sơ yếu lý lịch, bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa.

4. 04 ảnh chân dung 4x6.

5. 05 ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của Thủ khoa xuất sắc liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện, tham gia tình nguyện vì cộng đồng (để đưa vào Kỷ yếu Thủ khoa xuất sắc).

Điều 7. Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng cấp trường, học viện:

a) Trên cơ sở số lượng được phân bổ, các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố thành lập Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc cấp trường, học viện gồm: Hiệu trưởng nhà trường (Giám đốc Học viện) là Chủ tịch Hội đồng, Đại diện Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên (hoặc bộ phận có chức năng tương tự), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên (trong trường hợp Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên thì mời Phó Chủ tịch Hội Sinh viên).

b) Hội đồng cấp trường, học viện có nhiệm vụ:

- Xét chọn, giới thiệu Thủ khoa xuất sắc với Hội đồng xét chọn cấp Thành phố theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và số lượng được phân bổ.

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu hồ sơ của Thủ khoa xuất sắc theo quy định của Quy chế này.

2. Hội đồng xét chọn cấp Thành phố

a) Hội đồng xét chọn cấp Thành phố gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Các thành viên Hội đồng: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hội Sinh viên Thành phố.

b) Hội đồng xét chọn cấp Thành phố có nhiệm vụ:

- Xét chọn Thủ khoa xuất sắc từ danh sách do Hội đồng cấp trường, học viện giới thiệu, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, các quy trình và thủ tục theo Quy chế này. Việc xét chọn được thực hiện bằng hình thức thống nhất tập thể, biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Các thành viên dự họp bình đẳng, độc lập trong việc thể hiện chính kiến, quan điểm và biểu quyết. Các Thủ khoa xuất sắc được xét chọn phải đảm bảo có trên 2/3 số thành viên Hội đồng đồng ý.

- Báo cáo kết quả xét chọn Thủ khoa xuất sắc để UBND Thành phố phê duyệt.

c) Hội đồng xét chọn sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xét chọn Thủ khoa xuất sắc Thành phố Hà Nội.

Điều 8. Tuyên dương, khen thưởng

1. Tổ chức chương trình tuyên dương

a) Thành đoàn Hà Nội là đơn vị thường trực tổ chức chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc hàng năm. Chương trình tuyên dương tổ chức mỗi năm một lần vào dịp Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

b) Việc tuyên dương phải được kết hợp với các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ khoa xuất sắc đối với cộng đồng, Thủ đô và đất nước.

2. Hình thức khen thưởng

a) Các Thủ khoa được Thành phố công nhận Thủ khoa xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND Thành phố và được thưởng tiền bằng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung, tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

b) Được ghi danh trong Sổ vàng Truyền thống của Thành phố, sổ vàng Truyền thống được lưu giữ tại Phòng Truyền thống của Thành đoàn Hà Nội.

c) Được vinh danh tại Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc.

d) Được nhận các ưu đãi về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc.

Kinh phí tổ chức tuyên dương Thủ khoa xuất sắc hàng năm được UBND Thành phố phân bổ về Thành đoàn Hà Nội ngay từ đầu năm ngân sách.

Một số mức chi đặc thù dành cho Thủ khoa xuất sắc (tiền ăn, nghỉ, quà tặng, biểu trưng, đồng phục,...) do Thành đoàn Hà Nội đề xuất UBND Thành phố phê duyệt.

2. Kinh phí khen thưởng

Kinh phí khen thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Điều 10. Phân công và tổ chức thực hiện

1. Thành đoàn Hà Nội là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn số lượng, quy trình, thủ tục xét tuyên dương Thủ khoa xuất sắc, tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng xét chọn cấp Thành phố lựa chọn các Thủ khoa xuất sắc; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng.

2. Sở Nội vụ chủ trì cùng Thành đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên Thành phố căn cứ nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm và số lượng, chuyên ngành cần thu hút để xây dựng kế hoạch tuyển dụng các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện báo cáo UBND Thành phố.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Thành phố) tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Quyết định khen thưởng Thủ khoa xuất sắc.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan của Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, họp báo, cung cấp thông tin về chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc.

5. Các Sở, ngành liên quan của Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Thành đoàn Hà Nội trong việc tổ chức chương trình tuyên dương.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành19/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội

           • 19/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực