Quyết định 77/2005/QĐ-UB

Quyết định 77/2005/QĐ-UB về Quy chế Tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 13/2015/QĐ-UBND tuyên dương khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 29/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:77/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 5/12/2002 của UBND Thành phố quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, bồi dưỡng đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Ngô Thị Thanh Hằng

 

QUY CHẾ

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THỦ KHOA XUẤT SẮCTỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/2005/QĐ-Uỷ ban Hành chính  ngày  26/ 5/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội )

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ, hình thức tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, động viên, khuyến khích các sinh viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, gắn học tập với thực hành.

Đối tượng được tuyên dương, khen thưởng, sử dụng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội hệ đào tạo chính quy, dài hạn tập trung, đạt Thủ khoa xuất sắc.

Điều 2: Tiêu chuẩn

Thủ khoa xuất sắc là sinh viên đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt danh hiệu thủ khoa của trường, kết quả học tập cả quá trình đạt loại giỏi trở lên, có điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội Sinh viên và phong trào thanh niên.

3. Đạt giải thưởng trong kỳ thi quốc gia, quốc tế hoặc có sáng kiến đề xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong học tập vào thực tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

4. Được Hội đồng xét chọn của trường đề nghị Thành phố tuyên dương khen thưởng.

Điều 3: Nguyên tắc

Việc xét chọn, tuyên dương khen thưởng và thực hiện chính sách sử dụng phải đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chính xác.

Chương 2:

QUY TRÌNH XÉT CHỌN, HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG

Điều 4: Quy trình

1. Hàng năm theo hướng dẫn của UBND Thành phố và Quy chế này, các trường đại học trên địa bàn Thành phố thành lập Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc của trường và gửi danh sách, hồ sơ đề nghị về Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc Thành phố (qua Thành Đoàn Hà Nội) trước ngày 20/7.

2. Hồ sơ gửi Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc Thành phố gồm:

 - Công văn của Hiệu trưởng nhà trường kèm theo danh sách trích ngang và biên bản xét duyệt của Hội đồng xét duyệt Thủ khoa xuất sắc nhà trường.

 - Sơ yếu lí lịch; bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa; bảng khai thành tích cá nhân trong toàn khóa học tập tại trường của mỗi cá nhân được xét chọn (có xác nhận của Hiệu trưởng).

- 04 ảnh màu 4x6.

3. Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc của thành phố gồm đại diện: Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố; Ban Đại học Thành ủy; Sở Nội vụ; Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thành phố.

4. Lễ tuyên dương được UBND Thành phố tổ chức mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 .

Điều 5: Hình thức tuyên dương khen thưởng

1. Bằng khen của UBND Thành phố.

2. Được ghi danh trong sổ vàng truyền thống của Thành phố, sổ vàng được lưu giữ tại phòng truyền thống của Thành Đoàn.

3. Được nhận phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật.

Chương 3:

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 6: Tuyển dụng

1. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, UBND Thành phố công bố số lượng và chuyên ngành cần tuyển với đối tượng là các Thủ khoa xuất sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các Thủ khoa xuất sắc có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, có nguyện vọng làm việc lâu dài (tối thiểu là 5 năm không kể thời gian được cử đi học thêm nếu có) tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đăng ký nguyện vọng và cam kết của mình tại Sở Nội vụ.

3. Sở Nội vụ làm các thủ tục tuyển thẳng vào công chức dự bị, viên chức sự nghiệp những Thủ khoa xuất sắc có chuyên ngành phù hợp (kể cả trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

4. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố thống nhất với Sở Nội vụ các chính sách ưu đãi của mình về tiền lương, điều kiện làm việc, chính sách đào tạo, bồi dưỡng các thủ khoa xuất sắc để Sở Nội vụ giới thiệu, tổ chức cho các thủ khoa xuất sắc gặp gỡ, trao đổi, lựa chọn làm việc.

Điều 7: Sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ

1. Sử dụng: Thủ khoa xuất sắc có nguyện vọng và được các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Thành phố tuyển dụng được hưởng các ưu đãi:

- Được ưu tiên bố trí công việc phù hợp với khả năng và sở trường.

- Được tạo điều kiện về phương tiện làm việc, nghiên cứu, học tập, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát huy khả năng làm việc.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ: Thủ khoa xuất sắc được tuyển dụng vào các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố (Quy định tại Điều 6 Quy chế này), sau khi hết thời hạn công chức dự bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được ưu tiên cử đi học sau đại học ở trong và ngoài nước với các chế độ sau:

2.1- Chế độ đãi ngộ học trong nước:

- Được cấp tiền học phí và tiền mua sách giáo khoa.

- Được hỗ trợ hàng tháng một khoản tiền bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu trong thời gian đào tạo.

- Được hỗ trợ một khoản tiền bằng 30 lần tháng lương tối thiểu khi bảo vệ thành công luận án thạc sỹ và 80 lần tháng lương tối thiểu khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

2.2- Chế độ đãi ngộ học ở nước ngoài: Được tạm ứng trước kinh phí đào tạo và chi phí ăn nghỉ, đi lại nếu do ngân sách thành phố chi trả 100%. Trường hợp được cử đi học theo học bổng, tài trợ của các nguồn khác, UBND Thành phố hỗ trợ 100 USD/ tháng học trong suốt thời gian đào tạo. Kết quả học tập và bảo vệ luận văn, luận án sẽ là căn cứ để UBND Thành phố quyết định mức ưu đãi như sau:

- Đạt loại giỏi trở lên không phải hoàn trả kinh phí trên.

- Đạt loại khá phải hoàn trả 30% kinh phí trên.

- Đạt loại trung bình phải hoàn trả 50% kinh phí trên.

 3. Trường hợp được cử đi học ở trong và ngoài nước, nếu không tốt nghiệp, tự ý bỏ dở không học hết chương trình, bị kỷ luật buộc thôi học hoặc tự ý không trở về nước và cơ quan cũ làm việc phải hoàn trả 100% kinh phí trên.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Phân công trách nhiệm thực hiện

1. Thành Đoàn là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổng hợp danh sách các thủ khoa xuất sắc, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng trình UBND thành phố phê chuẩn.

2. Sở Nội vụ chủ trì cùng Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố, Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng Hà Nội căn cứ nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm và số lượng, chuyên ngành, nguyện vọng của các sinh viên giỏi xuất sắc trước khi tốt nghiệp để xây dựng kế hoạch, tuyển dụng các thủ khoa xuất sắc; báo cáo UBND thành phố.

3. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tham mưu đề xuất nội dung, hình thức khen thưởng trình UBND thành phố phê chuẩn.

4. Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc thành phố chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt trình UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa xuất sắc hàng năm.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2005
Ngày hiệu lực26/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu77/2005/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNgô Thị Thanh Hằng
     Ngày ban hành26/05/2005
     Ngày hiệu lực26/05/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2005/QĐ-UB Quy chế Tuyên dương, khen thưởng chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học địa bàn Hà Nội