Quyết định 508/QĐ-UBND

Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 508/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 122/TTr-STP ngày 14 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, gồm 35 văn bản (29 Quyết định hết hiệu lực toàn bộ; 01 Nghị quyết và 05 Quyết định hết hiệu lực một phần).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND) quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê H
ồng Sơn

 

Mẫu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư s16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND Thành phố)

· VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN B

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

1.

Quyết định

77/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005

Về Quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

29/6/2015

 

2.

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Vê việc ban hành Quy chế tạm thời xét tặng giải thưng thi viết về gương "Người tốt, việc tốt" và in sách "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND .ngày 07/12/2015 về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" và xuất bản sách "Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội".

17/12/2015

 

3.

Quyết định

113/QĐ-UBND ngày 04/7/2006

Về quy chế tạm thời gắn biến công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

13/12/2015

 

4.

Quyết định

5263/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên, nhân viên không thuộc biên chế nhà nước làm việc trong các trường mầm non ở khu vực nông thôn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/4/2015

 

5.

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

03/7/2015

 

6.

Quyết định

51/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008

Về tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 về tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng băng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/4/2014

 

7.

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 về việc kiện toàn Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

07/8/2015

 

8.

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nôi.

Hết hiệu lực bởi Quyểt định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội.

17/10/2015

 

9.

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND ngày 07/04/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 về việc Bãi bỏ Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố.

25/5/2015

 

10.

Quyết định

76/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội

17/11/2015

 

11.

Quyết định

106/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08/8/2015

 

12.

Quyết định

89/2009/QĐ-UBND ngày 16/07/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định sổ 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố.

14/11/2015

 

13.

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

Về chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tiên địa bàn thành phố Hà Nội.

29/5/2015

 

14.

Quyêt định

36/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

23/02/2015

 

15.

Quyết định

51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

23/8/2015

 

16.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 10/02/2011

Quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 10/02/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20/8/2015

 

17.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011

Vê việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

09/01/2016

 

18.

Quyêt định

28/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành quy định của nhà nước về quản lý giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nôi.

24/4/2015

 

19.

Quyêt định

35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21/7/2014

 

20.

Quyết định

5995/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nôi.

23/8/2015

 

21.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012

Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21/7/2015

 

22.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bi Quyết định số 41/20i5/QĐ- UBND ngày 30/12/2015 Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016 và chính sách miễn, giảm học phí, htrợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 - 2016 đến năm hc 2020 - 2021.

09/01/2016

 

23.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013

Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21/7/2015

 

24.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hêt hiệu lực bởi Quyêt định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nôi.

22/3/2015

 

25.

Quyêt định

29/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

04/01/2015

 

26.

Quyết định

3736/QĐ-UBND ngày 11/7/2014

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cờ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

23/8/2015

 

27.

Quyêt định

24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sừ dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 37/2015/Q Đ- UBND ngày 18/12/2015 ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

28/12/2015

 

28.

Quyêt định

85/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 4807/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 bãi bỏ đối với Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn Thành ph

24/9/2015

 

29.

Quyêt định

94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành pho Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết đỊnh số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 ban hành quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

28/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Điếm a khoản 3 Điều 1; điểm b và điểm c Khoản

· Điều 1; điểm c Khoản

· Điều 1

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

01/01/2016

2

Quyêt định

13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.

Các quy định về tiếp công dân

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2015

3

Quyêt định

09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dán đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nội dung quy định liên quan đến dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và dán thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức ppp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

26/10/2015

4

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 về việc Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

Khoản 5 Điêu 4; Điêu 6

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 V/v sửa đổi bổ sung Quyết đĩnh số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu".

05/11/2015

5

Quyêt định

78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

Điêu 2

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 sửa đổi Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

09/9/2015

6

Quyêt định

23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 vviệc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, h trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Điều 4

· Cụm từ "Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng" tại các Điều 29, 30, 31, 32,,33, 34, 35; K.l, K.3 Điều 37; Điều 42.

· Tên, nhiệm vụ thành phần Tổ công tác "Đại diện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng - Tổ viên; tại điểm b Khoảri 1 Điều 29.

· Khoản 6 Điều 39

Hết hiệu lực bởi Quyết đinh số 32/2015/QĐ-

UBND ngày 30/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

10/11/2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 508/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 508/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 508/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 508/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 508/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 508/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 508/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 508/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nội

  • 29/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực