Quyết định 59/2008/QĐ-UBND

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 19/2015/QĐ-UBND kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Hội đng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành ph Hà Nội tại Công văn số 365/VHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2008 và của Giám đc Sở Nội vụ thành ph Hà Nội tại Tờ trình số 724/TTr-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2008 v việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội như sau:

1. Vị trí, chức năng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phHà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Hà Nội; đng thời chu sự chỉ đạo, hướng dn, thanh tra, kiểm tra v chuyên môn, nghip vcủa BVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

S Văn hóa, Ththao và Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phHà Nội quản lý nhà nước v văn hóa, gia đình, thdục, ththao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyn của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trình UBND thành phố:

a.1) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp qun lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thdục ththao và du lịch ở thành phố Hà Nội;

a.2) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn chức danh đối với chức danh trưởng, phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;

ă) Trình Chủ tịch UBND thành phố:

ă.1) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyn ban hành của Chủ tịch UBND thành phố về văn hóa, gia đình, thdục thể thao và du lịch;

ă.2) Dự tho quyết định thành lập, sáp nhập giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định ca pháp luật;

â) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vcác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phHà Nội;

b) Về di sản văn hóa:

b.1) Tổ chức thực hiện quy chế giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các ngun lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Ni sau khi được phê duyệt;

b.2) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

b.3) Tổ chức điu tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hsơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn thành phố;

b.4) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật th trên địa bàn thành phcho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

b.5) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lp hsơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội;

b.6) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích của thành phố có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

b.7) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tchức, cá nhân giao nộp và thu giở Hà Nội theo quy định của pháp luật;

b.8) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi thành phố Hà Nội; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng thành phố và sở hữu tư nhân;

b.9) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gn với di tích, nhân vật lịch sử tại thành phố Hà Nội;

c) Về nghệ thuật biểu diễn:

c.1) Hướng dẫn và tổ chức thực hin phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghthuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c.2) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội;

c.3) Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở din; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghthuật, biểu diễn thời trang thuộc thành phố Hà Nội;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghthuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở Hà Nội;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại thành phố;

c.4) Trình cp có thẩm quyền cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc thành phHà Nội quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn ngh thuât, din viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Hà Nội; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hu tại thành phHà Nội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c.5) Tchức thực hiện việc cp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu din chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

c.6) Tchức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn;

d) Về điện ảnh:

d.1) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhim vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đng bào dân tộc miền núi, hải đo và lực lượng vũ trang;

d.2) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim của thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

d.3) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc thành phố Hà Nội sản xuất hoặc nhp khẩu;

d.4) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở đin ảnh thuộc thành phố Hà Nội sản xuất hoặc nhp khẩu theo quy định của pháp luật vđiện ảnh;

d.5) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tin khác tại các đim hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

d.6) Hướng đẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng, đĩa phim và các hoạt động đin ảnh khác tại thành phố Hà Nội;

đ) Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

đ.1) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng ca thành phố theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ.2) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm của thành phố;

đ.3) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đt, trình din các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

đ.4) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn thành phố theo ủy quyn của Chủ tịch UBND thành phố và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

e.1) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hp pháp của nhà nước, tchức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghthuật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

e.2) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kim tra vic thực hiện trên địa bàn thành phố các quy định vcung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chsở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

e.3) Thẩm định quyền tác gi, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

f) Về thư viện:

f.1) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại Thư viện thành phố theo quy định;

f.2) Hướng dn việc đăng ký hoạt động thư viện trong thành phố Hà Nội theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp thành phố;

f.3) Hướng dẫn các thư viện trong thành phố Hà Nội xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

g) Vquảng cáo;

g.1) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vt thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đt, dán, dựng ở ngoài trời hoc tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

g.2) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g.3) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt đng quảng cáo trên các phương tiện qung cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm);

h) Vvăn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

h.1) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt;

h.2) Hướng dn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ strên địa bàn thành phố trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

h.3) Hướng dẫn tổ chức các lhội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng các hình văn hóa trên địa bàn thành ph;

h.4) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

h.5) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội;

h.6) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch và quản lý hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn thành phố;

h.7) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố;

h.8) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội din văn nghệ qun chúng và các hoạt động văn hóa khác tại thành phố;

h.9) Qun lý hoạt đông sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật;

i) Về gia đình:

i.1) Tổ chức thực hiện và kim tra việc thực hiện các quy định của pháp lut liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đng và chống bạo lực trong gia đình;

i.2) Tuyên truyn, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam, gia đình người Hà Nội;

i.3) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin v gia đình;

k) Về thể dục ththao cho mọi người:

k.1) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao qun chúng ở Hà Nội sau khi được phê duyệt;

k.2) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao sau khi được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;

k.3) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghnghiệp;

k.4) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao qun chúng cấp thành phố;

k.5) Giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố;

k.6) Chủ trì, phối hợp với các tchức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục thể thao;

k.7) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

k.8) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận Gia đình thể thao” trên địa bàn thành phố;

k.9) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố và các tổ chức khác tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang và các tổ chức khác tại Hà Nội;

l) Về ththao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

l.1) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn Iuyn vận động viên; kế hoạch thi đấu trong và ngoài nước các đội tuyển thể thao thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

l.2) Tổ chức thực hiện Đại hi thể dục thể thao cấp thành phố, các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

l.3) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên ca thành phố trong các hoạt động thi đu thể dục thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

l.4) Tham gia hợp tác quốc tế về thể dục thể thao; đcử các thành viên tham gia các liên đoàn, các tổ chức xã hội nghề nghiệp quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao theo quy định của pháp luât;

l.5) Cấp giấy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ ththao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động ththao theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định ca pháp lut; tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao;

l.6) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý ca Sở;

m) Về du lịch:

m.1) Triển khai quy hoạch du lịch thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành; tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

m.2) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố theo Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

m.3) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của thành phố;

m.4) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; tuyến du lịch địa phương; công bsau khi có quyết định công nhn;

m.5) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lp văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, y quyền của UBND thành phố;

m.6) Thẩm định hsơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ca các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp lut;

m.7) Thẩm định, quyết định và tái thẩm định việc xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

m.8) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

m.9) Tchức cấp, cấp lại, đổi, thu lại thẻ hướng dn viên du lịch; cấp, thu hi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

m.10) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của thành phsau khi được phê duyt.

n) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thdục, thể thao và du lịch;

o) Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố;

p) Tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hưng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ vlĩnh vực văn hóa, gia đình, thdục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

q) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập vvăn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

r) Tham mưu với UBND thành phvề việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp thành ph;

s) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục ththao và du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND thành phố Hà Nội;

t) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc;

u) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghip vụ của Sở;

v) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục ththao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND thành phố;

w) Tổ chức đào tạo, bồi dưng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thdục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố;

x) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý ca Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành ph;

y) Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố;

z) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Sở:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và các Phó Giám đốc S.

Giám đốc Sở là người đứng đầu S, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND thành phố, Hi đng nhân dân thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vcác nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sthực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở:

b.1) Văn phòng;

b.2) Thanh tra;

b.3) Phòng Tổ chức cán bộ;

b.4) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

b.5) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

b.6) Phòng Quản lý nghệ thuật;

b.7) Phòng Quản lý văn hóa;

b.8) Phòng Thể thao thành tích cao;

b.9) Phòng Thể dục thể thao quần chúng;

b.10) Phòng Quản lý cơ sở lưu trú;

b.11) Phòng Qun lý lữ hành;

b.12) Phòng Quản lý di sản.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

c.1) Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội;

c.2) Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội;

c.3) Thư viện Hà Nội;

c.4) Bảo tàng Hà Nội;

c.5) Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò;

c.6) Ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội;

c.7) Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám;

c.8) Quỹ Văn hóa Hà Nội;

c.9) Báo Màn ảnh Sân khấu;

c.10) Nhà hát kịch Hà Nội;

c.11) Nhà hát chèo Hà Nội;

c.12) Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long;

c.13) Nhà hát múa rối Thăng Long;

c.14) Nhà hát cải lương Hà Nội;

c.15) Đoàn xiếc Hà Nội;

c.16) Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội;

c.17) Tuần Báo Thể thao ngày nay;

c.18) Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội;

c.19) Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội;

c.20) Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội;

c.21) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do UBND thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của S Văn hóa, Ththao và Du lịch thành phố Hà Nội do UBND thành phố phân bổ hàng năm, trong đó: biên chế quản lý hành chính gồm Lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; biên chế sự nghiệp gm cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ slượng biên chế được giao, có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND tỉnh Hà Tây và UBND thành phố Hà Nội (cũ) ban hành trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- B Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- B Tư pháp (Cục Kim tra văn bản);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Như Điều 3;
- Báo Hà Ni mới;
- CVP, PVP; Công báo;
- Các Phòng CVNCTH;
- Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2008/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức