Quyết định 5995/QĐ-UBND

Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5995/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-TP-NV ngày 28/4/2009 của Liên Bộ: Tư pháp - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2184/TTr-STP ngày 05/9/2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2089/TTr-SNV ngày 24/9/2013 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội như sau:

1. Vị trí, chức năng:

"Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương".

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

"Giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố"

"Giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn"

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào các văn bản hiện hành xây dựng Đề án Thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trình UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh;
- PCVP UBND TP N. V. Hoạt;
- NC, TH;
- Lưu: VT, NC (05b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2013
Ngày hiệu lực03/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5995/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành03/10/2013
       Ngày hiệu lực03/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5995/QĐ-UBND năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp Hà Nội