Quyết định 1300/QĐ-UBND

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1300/QĐ-UBND 2018 thực hiện 11-NQ/TW hoàn thiện kinh tế thị trường Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII, NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Công văn số 2954-CV/VPTU ngày 04/4/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5308/SKHĐT-TH ngày 06/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII, NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ- CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1300 /QĐ-UBND ngày 13 /4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo đúng các quan điểm, định hướng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành trên các lĩnh vực và xác định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Kế hoạch hành động này đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hiểu rõ vị trí, vai trò của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chú trọng phát triển đồng bộ các loại thị trường, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII và Nghị quyết số 99/NQ- CP của Chính phủ, đặc biệt là những quan điểm, nhận thức mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu trong nghị quyết.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, các luận điểm sai trái, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

b) Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ bản chất, đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Thực hiện tốt các quy định về sở hữu; tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhanh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

2.1. Về sở hữu

a) Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các thể chế về quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân theo quy định của Đảng, Nhà nước; đảm bảo công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính Nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được giao dịch thông suốt, bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản của các tổ chức, cá nhân.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản đã được ban hành. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các giải pháp chỉ đạo điều hành và các quy định, chính sách nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay trong công tác giao đất, cho thuê đất, đấu thầu dự án sử dụng đất, việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

- Rà soát, hoàn chỉnh và công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thăm dò khai thác khoáng sản. Công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện bình đẳng cho các thành phần kinh tế tiếp cận để thực hiện đầu tư, khai thác kinh doanh theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật.

- Tham mưu các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hướng dẫn thủ tục thực hiện chấp thuận chủ trương các dự án đầu tư kinh doanh, giao đất, cho thuê đất, chấp thuận địa điểm các dự án sử dụng vốn nhà nước do các cơ quan Trung ương, cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án huy động thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

d) Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách và các tài sản công hiệu quả, tiết kiệm theo hướng giảm tối đa các chi phí quản lý nhà nước để sử dụng cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển các ngành, nghề kinh tế, thu hút đầu tư.

- Rà soát, đánh giá tình hình, hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp, công trình dự án. Đánh giá hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, báo cáo UBND tỉnh.

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu thực hiện tốt các quy định về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký phát minh, sáng chế; đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu quả.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhanh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các luật, quy định về đầu tư, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

- Quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện hình thành và phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân mạnh trên địa bàn tỉnh có công nghệ hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, cam kết chuyển giao công nghệ, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi giá trị sản xuất.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tham mưu các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường; chuyển từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

b) Sở Tài chính

- Thực hiện tốt việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

- Xây dựng đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương) theo hướng đổi mới cơ chế tài chính, điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công và tăng cường giám sát để đẩy mạnh xã hội hóa, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường; áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp công có nhu cầu và điều kiện, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV năm 2018.

- Rà soát, tính toán lại giá các dịch vụ công theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường. Không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hóa, dịch vụ; chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng. Thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công; khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công.

c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện để triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

e) Sở Nội vụ

- Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động theo đúng lộ trình.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện và nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, phấn đấu giữ các chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng trong tốp 10 của cả nước.

g) Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chức năng của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

3. Tạo điều kiện phát triển đồng bộ các loại thị trường

3.1. Thị trường hàng hóa, dịch vụ

Sở Công Thương tham mưu, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thương mại, phục vụ phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh về các phương thức giao dịch thị trường hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, bảo đảm lợi ích chính đáng cho người sản xuất và người tiêu dùng.

3.2. Thị trường tài chính, tiền tệ

- Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các khoản vay của ngân sách địa phương. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển các thị trường, loại hình dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và thẩm định giá, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.3. Thị trường khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng lộ trình, giải pháp xúc tiến hình thành và phát triển sàn giao dịch công nghệ để hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp; tham mưu các giải pháp đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tư vấn, môi giới, thẩm định, định giá công nghệ, báo cáo UBND tỉnh trong quý II năm 2018. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Tham mưu các giải pháp thực hiện hợp tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp triển khai các dự án nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo.

3.4. Thị trường bất động sản

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp với thị trường; xác định giá trị quyền sử dụng đất thông qua hoạt động đấu giá, đấu thầu dự án sử dụng đất; tăng cường áp dụng hình thức cho thuê đất thực hiện dự án. Thực hiện tốt các quy định, chủ trương về phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp quyền sử dụng đất; phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

- Sở Xây dựng tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tập trung thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển nhanh, vận hành thông suốt.

3.5. Thị trường lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động, trước hết là ở các khu công nghiệp, Khu kinh tế Nghi Sơn, các thành phố, thị xã trong tỉnh; rà soát, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm; nâng quy mô, tần suất tổ chức Sàn giao dịch việc làm, tạo thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm, báo cáo UBND tỉnh trong quý III năm 2018. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm đi đôi với tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, lừa đảo người lao động. Hoàn thành và triển khai Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cung cấp lao động có tay nghề chất lượng cao cho thị trường lao động. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp giữa năng suất lao động và tiền lương. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các đô thị, các bãi chứa rác thải tập trung; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, bảo vệ môi trường biển, môi trường tại các lưu vực sông; xử lý nghiêm, triệt để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép các nội dung về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai vào kế hoạch phát triển các ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng phát triển toàn diện năng lực, thể chất, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; từng bước khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập và xã hội hóa giáo dục, đào tạo.

d) Sở Y tế tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến dưới; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hoạt động đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, tham mưu phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường; hoàn thành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

g) Các lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc về an ninh trật tự, như: hoạt động tôn giáo trái phép, di cư tự do, buôn bán ma túy, lao động người nước ngoài không đăng ký, người dân xuất cảnh trái phép.

5. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế; tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, rõ trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch thông tin về hồ sơ, thủ tục, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; rà soát, cơ cấu lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục và mẫu hóa tối đa các hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, giải quyết công việc; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và nhân dân tham gia có hiệu quả vào quá thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2018
Ngày hiệu lực13/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1300/QĐ-UBND 2018 thực hiện 11-NQ/TW hoàn thiện kinh tế thị trường Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1300/QĐ-UBND 2018 thực hiện 11-NQ/TW hoàn thiện kinh tế thị trường Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1300/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành13/04/2018
        Ngày hiệu lực13/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1300/QĐ-UBND 2018 thực hiện 11-NQ/TW hoàn thiện kinh tế thị trường Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1300/QĐ-UBND 2018 thực hiện 11-NQ/TW hoàn thiện kinh tế thị trường Thanh Hóa

         • 13/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực