Quyết định 1309/QĐ-UBND

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1309/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30  tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 322/TTr-SLĐTBXH ngày 20/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- [email protected];
- Lưu: HC, VHXH, VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (thống kê mới)

 

2

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) (thống kê mới)

 

3

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

 

4

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

 

Tổng số 04 thủ tục

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1. Thủ tục: Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (thống kê mới)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng của viên chức quản lý để báo cáo chủ shữu phê duyệt chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề.

+ Bước 2: Công ty nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (Số 46 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng của viên chức quản lý.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):

Biểu mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không quy định

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

+ Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Tên Chủ sở hữu ……………………………………………..

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ………

Biểu mẫu số 1
(Thời hạn báo cáo: 15/01 hoặc 01/03)

 

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM .....
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số báo cáo năm.... (6)

Số báo cáo năm...

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

I

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:

 

 

 

 

 

1

Tổng số vốn chủ sở hữu

Tr.đồng

 

 

 

 

2

Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

-

 

 

 

 

3

Tổng doanh thu

Tr.đồng

 

 

 

 

4

Tổng chi phí (chưa có lương)

Tr.đồng

 

 

 

 

5

Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

 

 

 

 

6

Lợi nhuận

Tr.đồng

 

 

 

 

7

Năng suất lao động bình quân (1)

Trđ/năm

 

 

 

 

II

Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)

 

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

 

2

Hạng công ty được xếp

-

 

 

 

 

3

Hệ số mức lương bình quân

-

 

 

 

 

4

Mức lương cơ bản bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

 

5

Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có)

-

 

 

 

 

6

Quỹ tiền lương

Tr.đồng

 

 

 

 

7

Mức tiền lương bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

 

III

Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)

 

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

 

2

Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương

%

 

 

 

 

3

Quỹ thù lao

Tr.đồng

 

 

 

 

4

Mức thù lao bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

 

IV

Tiền thưởng, thu nhập

 

 

 

 

 

1

Quỹ tiền thưởng

Tr.đồng

 

 

 

 

2

Quỹ thưởng an toàn (nếu có)

Tr.đồng

 

 

 

 

3

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4)

Tr.đồng/th

 

 

 

 

4

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)

Tr.đồng/th

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.

(2) Viên chức quản lý chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

(3) Viên chức quản lý không chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách.

(4) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(5) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(6) Năm trước liền kề năm báo cáo tại cột số 6 và số 7.

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Tên Chủ sở hữu ……………………………..

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ………

Biểu mẫu số 2
(Thời hạn báo cáo: 31/03)

 

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG KẾ HOẠCH NĂM….
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số báo cáo năm trước

Kế hoạch năm nay

Kế hoạch

Thực hiện

I

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:

 

 

 

 

1

Tổng số vốn chủ sở hữu

Tr.đồng

 

 

 

2

Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

-

 

 

 

3

Tổng doanh thu

Tr.đồng

 

 

 

4

Tổng chi phí (chưa có lương)

Tr.đồng

 

 

 

5

Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

 

 

 

6

Lợi nhuận

Tr.đồng

 

 

 

7

Năng suất lao động bình quân (1)

Trđ/năm

 

 

 

II

Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

2

Hạng công ty được xếp

-

 

 

 

3

Hệ số mức lương bình quân

-

 

 

 

4

Mức lương cơ bản bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

5

Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có)

-

 

 

 

6

Quỹ tiền lương

Tr.đồng

 

 

 

7

Mức tiền lương bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

III

Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

2

Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương

%

 

 

 

3

Quỹ thù lao

Tr.đồng

 

 

 

4

Mức thù lao bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

IV

Tiền thưởng, thu nhập

 

 

 

 

1

Quỹ tiền thưởng

Tr.đồng

 

 

 

2

Quỹ thưởng an toàn (nếu có)

Tr.đồng

 

 

 

3

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4)

Tr.đồng/th

 

 

 

4

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)

Tr.đồng

 

 

 

Ghi chú:

(1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.

(2) Viên chức quản lý chuyên trách, gồm: Chủ tịch, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

(3) Viên chức quản lý không chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách.

(4) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(5) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Tên Chủ sở hữu ……………………………………………..

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ………

Biểu mẫu số 3
(Thời hạn báo cáo: 31/03)

 

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN (1) NĂM….
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

Họ tên

Chức danh

Chuyên trách/ không chuyên trách (2)

Hệ số mức lương

Tiền lương (trđồng/tháng)

Thù lao
(trđồng/tháng)

Tiền thưởng (trđồng/ tháng)

Thu nhập (trđồng/ tháng)
(3)

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

1

Nguyễn Văn A

Chủ tịch công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đào Thị B

Tổng giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn C

Phó tổng giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) tiền lương, thù lao, tiền thưởng được tính bình quân theo tháng và được lấy theo số báo cáo quyết toán của công ty và báo cáo quyết toán thuế hàng năm.

(2) Các chức danh chuyên trách hưởng tiền lương, tiền thưởng; chức danh không chuyên trách hưởng thù lao, tiền thưởng.

(3) Thu nhập của các chức danh chuyên trách gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có) và các khoản khác (thù lao đại diện vốn...); thu nhập của các chức danh không chuyên trách gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có) và các khoản khác (nếu có).

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Tên Chủ sở hữu ……………………………………………..

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ………

Biểu mẫu số 4
(Thời hạn báo cáo: 31/03)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP, CHI TRẢ THÙ LAO NĂM …
của viên chức quản lý chuyên trách được cử làm đại diện vốn ở công ty, doanh nghiệp khác
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm....

Ghi chú

I

Quỹ thù lao:

 

 

 

1

Số lượng viên chức quản lý chuyên trách được cử đại diện vốn ở công ty, doanh nghiệp khác

Người

 

 

2

Số lượng công ty, doanh nghiệp khác có viên chức quản lý chuyên trách của công ty làm đại diện vốn

Doanh nghiệp

 

 

3

Tổng quỹ thù lao viên chức quản lý nộp về công ty

Tr.đồng

 

 

4

Mức thù lao bình quân 01 viên chức quản lý nộp về công ty (1)

Tr.đồng/tháng

 

 

II

Chi trả thù lao:

 

 

 

1

Mức tiền lương thực tế bình quân của viên chức quản lý chuyên trách tại công ty

Tr.đồng/tháng

 

 

2

Mức thù lao bình quân công ty chi trả cho viên chức quản lý - chuyên trách được cử làm đại diện vốn

Tr.đồng/tháng

 

 

3

Mức thù lao cao nhất công ty chi trả

Tr.đồng/tháng

 

 

4

Mức thù lao thấp nhất công ty chi trả

Tr.đồng/tháng

 

 

III

Quỹ thù lao còn lại

 

 

 

1

Quỹ thù lao đã chi trả

Tr.đồng

 

 

2

Quỹ thù lao còn lại (2)

Tr.đồng

 

 

Ghi chú:

(1) Mức thù lao bình quân 01 viên chức quản lý chuyên trách nộp về công ty được tính trên cơ sở lấy tổng quỹ thù lao viên chức quản lý nộp về công ty chia cho tổng số viên chức quản lý chuyên trách được cử đại diện vốn và chia cho tổng số tháng đại diện vốn của số viên chức nêu trên.

(2) Quỹ thù lao còn lại được tính bằng quỹ thù lao do viên chức quản lý chuyên trách được cử đại diện nộp về công ty trừ đi quỹ thù lao đã chi trả cho các viên chức đó.

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Tên Chủ sở hữu ……………………………………………..

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ………

Biểu mẫu số 5
(Thời hạn báo cáo: 30/7)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM .....
của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT

Chỉ tiêu tính tiền lương, thù lao

Đơn vị tính

Kế hoạch cả năm

Thực hiện 6 tháng

So sánh %

1

2

3

4

5

6=5/4

I

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:

 

 

 

 

1

Tổng số vốn chủ sở hữu

Tr.đồng

 

 

 

2

Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

-

 

 

 

3

Tổng doanh thu

Tr.đồng

 

 

 

4

Tổng chi phí (chưa có lương)

Tr.đồng

 

 

 

5

Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

 

 

 

6

Lợi nhuận

Tr.đồng

 

 

 

7

Năng suất lao động bình quân (1)

Trđ/năm

 

 

 

II

Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

2

Hạng công ty được xếp

-

 

 

 

3

Hệ số mức lương bình quân

-

 

 

 

4

Mức lương cơ bản bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

5

Hệ số tăng thêm so mức lương cơ bản (nếu có)

-

 

 

 

6

Quỹ tiền lương

Tr.đồng

 

 

 

7

Mức tiền lương bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

III

Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)

 

 

 

 

1

Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân)

Người

 

 

 

2

Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương

%

 

 

 

3

Quỹ thù lao

Tr.đồng

 

 

 

4

Mức thù lao bình quân

Tr.đồng/th

 

 

 

IV

Tiền thưởng, thu nhập

 

 

 

 

1

Quỹ tiền thưởng

Tr.đồng

 

 

 

2

Quỹ thưởng an toàn (nếu có)

Tr.đồng

 

 

 

3

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4)

Tr.đồng/th

 

 

 

4

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)

Tr.đồng/th

 

 

 

Ghi chú:

(1) ghi rõ năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.

(2) Viên chức quản lý chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

(3) Viên chức quản lý không chuyên trách, gồm: Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách.

(4) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách, gồm tiền lương, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có).

(5) Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách, gồm thù lao, tiền thưởng (kể cả thưởng an toàn nếu có)

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

……, ngày … tháng … năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

2. Thủ tục: Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) (thống kê mới)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp xếp hạng Tổng công ty và tương đương lấy ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

+ Bước 2: Công ty nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (Số 46, Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công văn đề nghị, bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng, biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân, danh sách đơn vị thành viên, bản sao giấy đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):

Biểu mẫu số 01, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

+ Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Mẫu số 01

Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:

Tên công ty:.....................................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG CÔNG TY

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm

Năm

Giá trị hoặc số lượng

Điểm

Giá trị hoặc số lượng

Điểm

I

Độ phức tạp quản lý

 

 

 

 

 

1

Vốn

 

 

 

 

 

2

Doanh thu và thu nhập khác

 

 

 

 

 

3

Đầu mối quản lý

 

 

 

 

 

4

Trình độ công nghệ sản xuất

 

 

 

 

 

5

Lao động

 

 

 

 

 

II

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

 

1

Nộp ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

2

Lợi nhuận thực hiện

 

 

 

 

 

3

Tỷ suất lợi nhuận/vốn

 

 

 

 

 

 

Điểm cộng

 

 

 

 

 

 

Điểm trừ

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:- Các chỉ tiêu tài chính có báo cáo tài chính kèm theo

            - Chỉ tiêu lao động kèm theo biểu tổng hợp lao động theo mẫu số 3

            - Chỉ tiêu đầu mối quản lý kèm theo biểu tổng hợp theo mẫu số 4

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

......, ngày..... tháng..... năm.....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03

Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:........

Tên công ty:.....................................................

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LAO ĐỘNG THỰC TẾ SỬ DỤNG BÌNH QUÂN

Đơn vị tính: Người

Số TT

Tháng

Năm

..........

Năm

..........

Năm

..........

1

Tháng 1

 

 

 

2

Tháng 2

 

 

 

3

Tháng 3

 

 

 

4

Tháng 4

 

 

 

5

Tháng 5

 

 

 

6

Tháng 6

 

 

 

7

Tháng 7

 

 

 

8

Tháng 8

 

 

 

9

Tháng 9

 

 

 

10

Tháng 10

 

 

 

11

Tháng 11

 

 

 

12

Tháng 12

 

 

 

 

Bình quân

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ, tên)

......, ngày..... tháng..... năm.....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 04

Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:

Tên công ty:....................................................

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Số TT

Tên đơn vị

Năm

........

Năm

........

Năm

.........

1

Đơn vị A

x

x

x

2

Đơn vị B

x

x

x

3

Đơn vị C

 

x

x

4

Đơn vị D

 

 

x

5

............

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ, tên)

...., ngày....... tháng...... năm......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh (Số 46, Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

+ Bước 2: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động,

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Nội quy lao động.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động (sửa đổi, bổ sung)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung).

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động (sửa đổi, bổ sung).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi bổ sung)

+ Bộ luật lao động năm 2012;

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

4. Thủ tục: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (số 46, Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động (sửa đổi, bổ sung)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật (sửa đổi, bổ sung).

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành (sửa đổi, bổ sung).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Bộ luật Lao động năm 2012,

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1309/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1309/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1309/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1309/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1309/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành30/05/2016
       Ngày hiệu lực30/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1309/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1309/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng