Quyết định 1698/QĐ-UBND

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1698/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Lao động Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 36/TTr-SLĐTBXH ngày 12/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng và một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

2. Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

3. Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng;

Và bãi bỏ các Quy trình số 19, số 20, số 21 và số 64 ban hành kèm theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SLao động -Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành ch
ính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 21/6/ 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

 

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (Quy trình số 19)

Đã được bãi bỏ theo Quyết định số 636/QĐ- LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (Quy trình s 20)

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (Quy trình s 21)

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

 

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Đã được thay thế theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 15/11/2017

I

Lĩnh vực Việc làm

1

Xác nhận ngưi lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Đã được thay thế theo Quyết đnh số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1698/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Lao động Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1698/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Lao động Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1698/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNgô Hùng
     Ngày ban hành21/06/2019
     Ngày hiệu lực21/06/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1698/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Lao động Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1698/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Lao động Sóc Trăng

         • 21/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực