Quyết định 1316/QĐ-UBND

Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1407/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công b) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP;
- TT:
TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, HCC;
- Lưu: VT, VP đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tnh.
(Chung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thc tế tại tỉnh

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý (quy định ni dung sửa đi)

TTHC thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích

TTHC thực hiện qua Zalo

TTHC thực hiện qua dịch v công mức độ 3, 4

(Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.
tayninh.gov.vn hoc https://soldtbxh.tayninh.gov.vn)

I

CP TỈNH (83 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BLĐ-TBVXH-TNI-286372

Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

2

BLĐ-TBVXH-TNI-286374

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

3

BLĐ-TBVXH-TNI-286101

Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

 

 

4

BLĐ-TBVXH-TNI-286373

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

x

 

 

5

BLĐ-TBVXH-TNI-286375

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Ngh định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 ca Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

x

 

 

6

BLĐ-TBVXH-TNI-286377

Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

 

 

 

7

BLĐ-TBVXH-TNI-286378

Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

Theo thỏa thuận

Theo thỏa thuận

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

 

 

 

8

BLĐ-TBVXH-TNI-286379

Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

07 ngày

07 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Ngh đnh số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

 

 

 

9

BLĐ-TBVXH-TNI-286195

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

VBPL chưa quy định

Trong 01 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015

 

 

 

10

BLĐ-TBVXH-TNI-286145

Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

x

 

3

11

BLĐ-TBVXH-TNI-286366

Thủ tục xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III

Quan hệ lao động và Tiền lương

Không quy định

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016

x

 

 

12

BLĐ-TBVXH-TNI-286365

Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với ngưi quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

-Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016

x

 

 

13

BLĐ-TBVXH- TNI-286142

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Quan hệ lao động và Tiền lương

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

x

 

3

14

BLĐ-TBVXH-TNI-286065

Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Quản lý lao động ngoài nước

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 21/2007-BLĐTBXH ngày 8/10/2007

x

 

3

15

BLĐ-TBVXH-TNI-286064

Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Quản lý lao động ngoài nước

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007

x

 

3

16

 

Thủ tục đề nghị tất toán tài khoản quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

Quản lý lao động ngoài nước

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018

x

 

 

17

BLĐ-TBVXH-TNI-286084

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

18

BLĐ-TBVXH-TNI-286085

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành , phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

19

BLĐ-TBVXH-TNI-286086

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đưng Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

 

 

 

20

BLĐ-TBVXH-TNI-286307

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Việc làm

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018

- Thông tư s 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

x

3

21

BLĐ-TBVXH-TNI-286310

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

600.000 đồng/ giấy phép

- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

 

4

22

BLĐ-TBVXH-TNI-286311

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

450.000 đồng/ giấy phép

- Ngh định số 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

 

3

23

BLĐ-TBVXH-TNI-286309

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc làm

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 08/10/2018

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

 

3

24

BLĐ-TBVXH-TNI-286083

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Việc làm

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

x

 

3

25

BLĐ-TBVXH-TNI-286023

Th tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

26

BLĐ-TBVXH-TNI-286024

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

27

BLĐ-TBVXH-TNI-286025

Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

28

BLĐ-TBVXH-TNI-286026

Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở htrợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

22 ngày làm việc

17 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

3

29

BLĐ-TBVXH-TNI-286027

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

 

30

BLĐ-TBVXH-TNI-286028

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chng tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

 

31

BLĐ-TBVXH-TNI-286029

Th tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

 

32

BLĐ-TBVXH-TNI-286030

Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

3

33

BLĐ-TBVXH-TNI-286033

Thủ tục về nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Không quy định

Ngay sau khi nhận hồ sơ

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 14/2012/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2012.

 

 

 

34

BLĐ-TBVXH-TNI-286036

Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

35

BLĐ-TBVXH-TNI-286035

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010

 

 

 

36

BLĐ-TBVXH-TNI-286392

Thủ tục khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

An toàn lao động

05 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh s 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017

x

x

3

37

BLĐ-TBVXH-TNI-286397

Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

An toàn lao động

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành ph Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH

x

 

 

38

BLĐ-TBVXH-TNI-286396

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

An toàn lao động

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH

x

 

 

39

 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

25 ngày làm việc

22 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

1.200.000 đồng/ giấy phép

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

x

 

3

40

 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

25 ngày làm việc (trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung)

10 ngày làm việc (trường hợp cấp lại)

22 ngày làm việc (trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung)

07 ngày làm việc (trường hp cấp lại)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đưng Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

1.200.000 đồng (đối với trường hợp gia hạn)

500.000 đồng (trường hợp sửa đổi, bổ sung)

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

x

 

3

41

 

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

27 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

x

 

3

42

 

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

27 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

x

 

3

43

 

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

27 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính ph

x

 

3

44

 

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

17 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Ngh định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

x

 

3

45

 

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ

x

 

3

46

BLĐ-TBVXH-TNI-286329

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

x

 

 

47

BLĐ-TBVXH-TNI-286334

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

x

 

 

48

BLĐ-TBVXH-TNI-286339

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

x

 

 

49

BLĐ-TBVXH-TNI-286265

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

50

BLĐ- TBVXH- TNI- 286266

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

51

BLĐ-TBVXH-TNI-286267

Thủ tục đi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

52

BLĐ-TBVXH-TNI-286206

Th tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

Giáo dục nghề nghiệp

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015

x

 

 

53

BLĐ- TBVXH-TNI-286301

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

54

BLĐ-TBVXH-TNI-286300

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

Giáo dục nghề nghiệp

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

55

BLĐ-TBVXH-TNI-286299

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).

Giáo dục nghề nghiệp

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thanh phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

56

BLĐ-TBVXH-TNI-286298

Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

55 ngày làm việc

55 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 ca Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

 

57

BLĐ-TBVXH-TNI-286262

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục ngh nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thanh phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 ca Chính phủ

x

 

 

58

BLĐ-TBVXH-TNI-286264

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục ngh nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị đnh số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

59

BLĐ-TBVXH-TNI-286268

Thủ tục cấp giấy chng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

10 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

x

 

3

60

BLĐ-TBVXH-TNI-286269

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

05-10 ngày làm việc

03-07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính ph

x

 

3

61

BLĐ-TBVXH-TNI-286337

Thủ tục thành lập Hội đng quản trị trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

x

 

 

62

BLĐ-TBVXH-TNI-286074

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

63

BLĐ-TBVXH-TNI-286075

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bo hiểm thất nghiệp

Không quy định

02 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

64

BLĐ-TBVXH-TNI-286076

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

02 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

65

BLĐ-TBVXH-TNI-286077

Th tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

66

BLĐ-TBVXH-TNI-286078

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Bảo hiểm thất nghiệp

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

67

BLĐ-TBVXH-TNI-286079

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Bảo hiểm thất nghiệp

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

68

BLĐ-TBVXH-TNI-286080

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề

Bảo hiểm thất nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

69

BLĐ-TBVXH-TNI-286081

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

70

BLĐ-TBVXH-TNI-286082

Thủ tục thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 ca Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

 

 

 

71

BLĐ-TBVXH-TNI-286155

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

72

BLĐ-TBVXH-TNI-286160

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Người có công

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

73

BLĐ-TBVXH-TNI-286162

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

74

BLĐ-TBVXH-TNI-286164

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

75

BLĐ-TBVXH-TNI-286168

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

76

BLĐ-TBVXH-TNI-286169

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

77

BLĐ-TBVXH-TNI-286172

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

78

BLĐ-TBVXH-TNI-286179

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Người có công

35 ngày làm việc

35 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

 

 

 

79

BLĐ-TBVXH-TNI-286154

Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng

Người có công

Không quy định

90 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

 

 

 

80

BLĐ-TBVXH-TNI-286175

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Người có công

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

81

BLĐ-TBVXH-TNI-286158

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Người có công

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

82

BLĐ-TBVXH-TNI-286163

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

83

BLĐ-TBVXH-TNI-286193

Thủ tục xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức cán bộ

Không quy định

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

- Quyết định số 18/2005/QĐ- TTg

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH

x

 

 

II

CẤP HUYỆN (13 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BLĐ-TBVXH-TNI-286383

Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

2

BLĐ-TBVXH-TNI-286385

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

3

BLĐ-TBVXH-TNI-286116

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cua Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

 

4

BLĐ-TBVXH-TNI-286384

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

 

5

BLĐ-TBVXH-TNI-286386

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định s 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

 

6

BLĐ-TBVXH-TNI-286240

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

 

 

 

7

BLĐ-TBVXH-TNI-286146

Thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”

Lao động, tiền lương

Không quy định

01 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ

x

 

 

8

BLĐ-TBVXH-TNI-286147

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Lao động, tiền lương

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Bộ Luật lao động năm 2012.

 

 

 

9

BLĐ-TBVXH-TNI-286183

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Người có công

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

x

 

 

10

BLĐ-TBVXH-TNI-286180

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện, trợ giúp chỉnh hình

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

 

11

BLĐ-TBVXH-TNI-286184

Thủ tục hỗ trợ người có công làm phương tiện, trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Người có công

Không quy định

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

 

12

BLĐ-TBVXH-TNI-286182

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

 

13

BLĐ-TBVXH-TNI-286242

Thủ tục hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quản lý lao động ngoài nước

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cp huyện

Không có

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ

 

 

 

III

CP XÃ (49 TTHC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BLĐ-TBVXH-TNI-286110

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

28 ngày làm việc

28 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

2

BLĐ-TBVXH-TNI-286111

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành ph thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

06 ngày làm việc

06 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

3

BLĐ-TBVXH-TNI-286112

Thủ tục quyết định trợ cp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

08 ngày làm việc

08 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị đnh số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

x

 

 

4

BLĐ-TBVXH-TNI-286341

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Bảo trợ xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018

x

 

 

5

BLĐ-TBVXH-TNI-286342

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Bảo trợ xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018

x

 

 

6

BLĐ-TBVXH-TNI-286126

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo tr xã hội

25 ngày làm việc

35 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019

 

 

 

7

BLĐ-TBVXH-TNI-286127

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019

 

 

 

8

BLĐ-TBVXH-TNI-286128

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ tr làm nhà ở; sửa chữa nhà ở

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

 

9

BLĐ-TBVXH-TNI-286129

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

 

10

BLĐ-TBVXH-TNI-2856208

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015

- Thông tư số 02/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

 

11

BLĐ-TBVXH-TNI-286376

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ s trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

32 ngày làm việc

32 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

x

 

 

12

BLĐ-TBVXH-TNI-286391

Thủ tục đăng ký hoạt động đi với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

 

13

BLĐ-TBVXH-TNI-286115

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

 

14

BLĐ-TBVXH-TNI-286113

Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đi tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Bảo trợ xã hội

Không quy định

30 ngày

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

 

15

BLĐ-TBVXH-TNI-286194

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng bin pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi

 

 

 

16

BLĐ-TBVXH-TNI-286350

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

12 giờ

12 giờ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định s 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

 

17

BLĐ-TBVXH-TNI-286351

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghđịnh số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

x

 

 

18

BLĐ-TBVXH-TNI-286352

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

 

19

BLĐ-TBVXH-TNI-286353

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

x

 

 

20

BLĐ-TBVXH-TNI-286354

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

x

 

 

21

BLĐ-TBVXH-TNI-286355

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định s 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

x

 

 

22

 

Thủ tục trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

- Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015

 

 

 

23

BLĐ-TBVXH-TNI-286185

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

 

24

BLĐ-TBVXH-TNI-286186

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Người có công

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

25

BLĐ-TBVXH-TNI-286156

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

26

BLĐ-TBVXH-TNI-286157

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 cua Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

27

BLĐ-TBVXH-TNI-286159

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 ca Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

28

BLĐ-TBVXH-TNI-286161

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

29

BLĐ-TBVXH-TNI-286165

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 

 

 

30

BLĐ-TBVXH-TNI-286188

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định s 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 

 

 

31

BLĐ-TBVXH-TNI-286166

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm vic

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

32

BLĐ-TBVXH-TNI-286167

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

33

BLĐ-TBVXH-TNI-286189

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

34

BLĐ-TBVXH-TNI-286170

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

35

BLĐ-TBVXH-TNI-286171

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đi với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 ca Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

36

BLĐ-TBVXH-TNI-286173

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

 

 

 

37

BLĐ-TBVXH-TNI-286176

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Người có công

Không quy định

60 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013

 

 

 

38

BLĐ-TBVXH-TNI-286177

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Người có công

10 ngày làm việc

15 ngày làm việc (thời gian giải quyết thực tế ở cấp tỉnh là 5 ngày)

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

 

 

 

39

BLĐ-TBVXH-TNI-286181

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Người có công

13 ngày làm việc

13 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 28/9/2015

 

 

 

40

BLĐ-TBVXH-TNI-286207

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Ch tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Người có công

22 ngày làm việc

22 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

41

BLĐ-TBVXH-TNI-286141

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013.

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014.

 

 

 

42

BLĐ-TBVXH-TNI-286174

Thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị đnh số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

43

BLĐ-TBVXH-TNI-286178

Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

- Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012

- Quyết định số 852/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012

 

 

 

44

BLĐ-TBVXH-TNI-286187

Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

- Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012

- Quyết định số 852/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012

 

 

 

45

BLĐ-TBVXH-TNI-286153

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

70 ngày làm việc

70 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

 

47

BLĐ-TBVXH-TNI-286039

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị đnh số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

 

48

BLĐ-TBVXH-TNI-286038

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

 

49

BLĐ-TBVXH-TNI-286034

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

11 ngày làm việc

11 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị đnh số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

- Điều 16 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

x

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1316/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1316/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1316/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thanh Ngọc
       Ngày ban hành21/06/2019
       Ngày hiệu lực21/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh

           • 21/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực