Quyết định 2042/QĐ-UBND

Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1316/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 ca Thtướng Chính phủ Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 2223/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tchức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong gii quyết thủ tc hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SLao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1695/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thtục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại địa đim tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ danh mục và nội dung thủ tục hành chính tại Quyết định s 2559/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chtịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP;
- TT: TU, HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- LĐVP
; KSTT;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHUNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thực tế tại tnh

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích

TTHC thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4

(Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.
tayninh.gov.vn hoặc https://soldtbxh.tayninh.
gov.vn)

I

CẤP TỈNH (95 TTHC)

1

Thủ tục đăng ký công bhợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

An toàn, vệ sinh lao động

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

2

Thủ tục khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đng

An toàn, vệ sinh lao động

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư s16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

x

 

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn v do đa phương quản lý)

An toàn, vệ sinh lao động

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

1.300.000 đồng/giấy phép

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính ph

- Thông tư s 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

 

 

4

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vdo địa phương quản lý)

An toàn, vệ sinh lao động

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

1.300.000 đồng/giấy phép

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính ph

- Thông tư s 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

 

 

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận hạng A tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương qun

An toàn, vệ sinh lao động

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

550.000 đồng/giấy phép

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư s245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

 

 

6

Thủ tục thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn v do đa phương quản

An toàn, vệ sinh lao động

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 44/2016/-CP ngày 15/5/2016 của Chính ph

- Thông tư s245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

 

 

7

Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

An toàn, vệ sinh lao động

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghnghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

An toàn, vệ sinh lao động

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

9

Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tchức huấn luyện cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

- Thông tư s19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

10

Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (s138, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư s 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

11

Thủ tục thông báo việc làm thêm từ 200 đến 300 gi/năm

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định s45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ

x

3

12

Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

x

 

13

Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao đng

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (s 138, Trn Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

x

 

14

Thủ tục thm định chương trình huấn luyện chi tiết của cơ sở

An toàn, vệ sinh lao động

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Không có

Thông tư s27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

15

Thủ tục cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

An toàn, vệ sinh lao động

Theo thời hạn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Theo thời hạn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tnh

S Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (số 138, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

 

 

16

Thủ tục gi biên bn điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (số 138, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định s39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

x

 

17

Thủ tục khai báo tai nạn lao động

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (số 138, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

 

 

18

Thủ tục khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

An toàn, vệ sinh lao động

Không quy định

Trong ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh (số 138, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

 

 

19

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Quan hệ lao động và Tiền lương

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

3

20

Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

3

21

Thủ tục xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III

Quan hệ lao động và Tiền lương

Không quy định

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

22

Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tnh, thành phố làm chsở hữu

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

23

Thủ tục “Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chchốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”

Quan hệ lao động và Tiền lương

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư sổ 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

x

3

24

Thủ tục “Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động”

Quan hệ lao động và Tin lương

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

x

3

25

Thủ tục “Thông báo về việc chuyển địa đim đặt - Thông tư, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động”

Quan hệ lao động và Tiền lương

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

x

3

26

Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Quản lý lao động ngoài nước

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

3

27

Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Quản lý lao động ngoài nước

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (s83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

3

28

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ

 

 

29

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phTây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ

 

 

30

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

VBPL chưa quy định

Nghị định s52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính ph

 

 

31

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đưng Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

600.000 đồng/giấy phép

- Nghị định s11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh

 

4

32

Thtục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh

450.000 đồng

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ

- Thông tư s 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

- Thông tư s23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

- Quyết định s 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

 

3

33

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc làm

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

- Thông tư s 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

x

3

34

Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Việc làm

12 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

x

3

35

Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Việc làm

12 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ

- Thông tư s 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

x

3

36

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Việc làm

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

 

 

37

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Việc làm

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3

38

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

39

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đi với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

40

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư s 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

41

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyn cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

42

Thủ tục cấp lại, điều chnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư s 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

43

Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/20127NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính ph

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

44

Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trlên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

45

Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị đnh s103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

46

Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

Theo thỏa thuận

Theo thỏa thuận

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

47

Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

07 ngày

07 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân , huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

- Thông tư s 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017

 

 

48

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp tr em

Bảo trợ xã hội

VBPL chưa quy định

05 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tây Ninh (quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

49

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưng chế độ mất sức lao động

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

50

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trvề nước cư trú;

- Đã đi khi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghtiếp tc hưng chế độ.

- Bị tạm đình chchế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Người có công

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

51

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chng hoặc vợ khác

Người có công

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

52

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

 

53

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

54

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính ph

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

55

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

56

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

57

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chnh chế độ

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phTây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

58

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Người có công

35 ngày làm việc

35 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 

 

59

Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng

Người có công

Không quy định

90 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2013

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

 

 

60

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy gim khả năng lao động

Người có công

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

61

Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

22 ngày làm việc

17 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3

62

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

63

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

64

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

14 ngày làm việc

12 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phTây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư s35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

65

Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3

66

Thủ tục Cp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

 

 

67

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

 

 

68

Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghin ma túy tự nguyện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ

- Nghị định s 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

 

 

69

Thủ tục đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 14/2012/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

70

Thủ tục chế độ thăm gặp học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Không quy định

Trong ngày quy định thăm gặp

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ

- Nghị định s61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 14/2012/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

71

Thủ tục về nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

Phòng, chng tệ nạn xã hội

Không quy định

Ngay sau khi nhận hồ sơ

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính ph

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ

- Thông tư số 14/2012/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

72

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tnh, thành phố trc thuc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

73

Thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương và phân hiệu trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

74

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

75

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

76

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

77

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trc thuc trung ương

Giáo dục nghề nghiệp

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

78

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

10 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

79

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bsung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

05-10 ngày làm việc

03-07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

x

 

80

Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chsơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp"

Giáo dục nghề nghiệp

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

81

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

82

Thủ tục cho phép mphân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

Giáo dục nghề nghiệp

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

83

Thủ tục cho phép mphân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đt trụ sở chính của trường trung cấp).

Giáo dục nghề nghiệp

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

84

Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

55 ngày làm việc

55 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định s 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

85

Thủ tục cấp giấy chng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

Giáo dục nghề nghiệp

40 ngày làm việc

40 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

 

86

Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

87

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cp tht nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

88

Thủ tục tạm dừng hưng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

02 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

89

Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

02 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư s28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

90

Thủ tục chấm dứt hưng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

91

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Bảo hiểm thất nghiệp

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghđịnh số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

92

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Bảo hiểm thất nghiệp

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phHiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

93

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề

Bảo hiểm thất nghiệp

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

94

Thủ tục giải quyết hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phHiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

95

Thủ tục thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng

Bảo hiểm thất nghiệp

Không quy định

Trong ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh (đường Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Không có

- Nghị định s 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

II

CẤP HUYỆN (17 TTHC)

1

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tch s 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

2

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

3

Thủ tục đăng ký thay đi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

4

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyn giải quyết của phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

5

Thủ tục cp giy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động - Thương binh và Xã hi

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

6

Thủ tục cấp lại, điu chnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Nghị định s103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

7

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Người có công

04 ngày làm việc

04 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

8

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện, trợ giúp chỉnh hình

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

9

Thủ tục hỗ trợ người có công làm phương tiện, trợ giúp chnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Người có công

Không quy định

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

10

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt tiệt sĩ

Người có công

06 ngày làm việc

06 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định s 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

11

Thủ tục “Gi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”

Lao động, tiền lương

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

12

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Lao động, tiền lương

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Bộ Luật lao động năm 2012.

 

 

13

Thủ tục hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Qun lý lao động ngoài nước

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ

 

 

14

Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động khu vực không có hợp đồng lao động.

An toàn, vệ sinh lao động

14 ngày làm việc

14 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính ph

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

15

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vn đu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Không có

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

16

Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp qun sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

17

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Phòng, chống tệ nạn xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Cơ sở Cai nghiện ma túy Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Không có

Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

III

CẤP XÃ (52 TTHC)

1

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

35 ngày làm việc

35 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT -BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012

 

 

2

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch s37/20127TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012

 

 

3

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về htrợ làm nhà ; sửa chữa nhà ở

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận vả Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

4

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Bảo trợ xã hội

02 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

5

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đinh làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đi tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015

- Thông tư s02/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

6

Thủ tục tiếp nhận đi tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trgiúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

32 ngày làm việc

32 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định s103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

7

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đi tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

 

8

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đi tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Bảo trợ xã hội

28 ngày làm việc

28 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

9

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh

Bảo trợ xã hội

06 ngày làm việc

06 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

10

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

08 ngày làm việc

08 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

11

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

Bảo trợ xã hội

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

12

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Bảo trợ xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định s136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

13

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Bảo trợ xã hội

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

14

Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Bảo trợ xã hội

Không quy định

30 ngày

Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

 

 

15

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng bin pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

16

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Bảo trợ xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

17

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Bảo trợ xã hội

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Tr kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Thông tư s17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

18

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly tr em khi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trẻ em

12 giờ

12 giờ

Bộ phận Tiếp nhận vả Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

19

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Trẻ em

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

20

Thtục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trem bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, b rơi và trem có hoàn cảnh đặc biệt

Trẻ em

07 ngày làm việc

07 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

21

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Tr em

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quthuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

22

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Trẻ em

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

23

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Trẻ em

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận vả Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghđịnh s 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

 

 

24

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch s 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 

 

25

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Người có công

01 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận vả Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

26

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

27

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

28

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

29

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

30

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 

 

31

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

50 ngày làm việc

50 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 

 

32

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

33

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quc tế

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

34

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định s31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

35

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

36

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

37

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Người có công

20 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư s16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

 

 

38

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trvề trước không còn giấy tờ

Người có công

Không quy định

60 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 3l/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013

 

 

39

Thủ tục bsung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Người có công

10 ngày làm việc

15 ngày làm việc (thời gian giải quyết thực tế ở cấp tỉnh là 5 ngày)

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

40

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Người có công

13 ngày làm việc

13 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH -BGDĐT ngày 28/9/2015

 

 

41

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính ph, Bằng khen của Chtịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, thtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Người có công

22 ngày làm việc

22 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016

- Thông tư s 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

42

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được c làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm- pu-chia

Quan hệ lao động và Tiền lương

15 ngày làm việc

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định s 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013.

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014.

 

 

43

Thủ tục trợ cấp mai táng phí đối với dân công ha tuyến tham gia kháng chiến chng Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quc và làm nhiệm vụ quốc tế

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định s49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

- Thông tư liên tịch s 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015

 

 

44

Thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Người có công

30 ngày làm việc

30 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

45

Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

- Thông tư Liên tịch s 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012

- Quyết định số 852/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012

 

 

46

Thủ tục hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kng chiến

Người có công

25 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011

- Thông tư Liên tịch s 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BVN-BTC ngày 16/4/2012

- Quyết định số 852/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012

 

 

47

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

70 ngày làm việc

70 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

48

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

49

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định s94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

50

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Phòng, chng tệ nạn xã hội

06 ngày làm việc

06 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định s94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

51

Thủ tục quyết định qun lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Phòng, chng tệ nạn xã hội

03 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

 

52

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Phòng, chng tệ nạn xã hội

11 ngày làm việc

11 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Không có

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

- Điều 16 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2042/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2042/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2042/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2042/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2042/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Tây Ninh