Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1469/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 và Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1317/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thẩm quyền: phê duyệt quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đô thị mới và điểm dân cư mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Không áp dụng quy định này đối với các trường hợp khác.

Chương II

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Điều 3. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới và điểm dân cư mới

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với các khu đất thuộc địa bàn liên huyện (thành phố, thị xã) và phân cấp cho Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đối với khu đô thị mới và điểm dân cư mới thuộc đô thị loại 3.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quy hoạch chung, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đối với các khu đô thị mới và điểm dân cư mới thuộc đô thị loại 4 và loại 5; quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với các khu đô thị mới và điểm dân cư mới thuộc đô thị từ loại 3 đến
loại 5; quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Thẩm quyền thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới và điểm dân cư mới

Thẩm quyền thu hồi đất để quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới và điểm dân cư mới thực hiện theo quy định của Điều 44 Luật Đất đai ngày 26/11/2003.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới và điểm dân cư mới

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã Quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới và điểm dân cư mới có mức đầu tư không quá 10 (Mười) tỷ đồng tiền Việt Nam.

(Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá không vượt quá 30% tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá).

Điều 6. Xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới

1. Giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới được xác định theo đơn giá đất hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trong trường hợp đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới chưa có giá đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Căn cứ giá khu đất liền kề được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xem xét, quyết định.

3. Trong trường hợp giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới đã có giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhưng giá đất đó chưa phù hợp với thực tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định điều chỉnh giá đất cho phù hợp để bán đấu giá quyền sử dụng đất nhưng mức giá điều chỉnh không quá (± 20%) so với giá quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại thời điểm điều chỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy định này.

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nếu tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, có hiệu quả thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1317/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1317/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1317/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1317/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýPhan Tiến Dũng
       Ngày ban hành07/07/2008
       Ngày hiệu lực17/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1317/2008/QĐ-UBND thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới

           • 07/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực