Quyết định 1318/QĐ-UBND

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1318/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Tư pháp Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số: 150/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Chỉ thị số: 19/2013/CT-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1062/TTr-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ly Thái Hải

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số: 1318/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Quy trình
(các bước)
giải quyết
(thực hiện)

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Hẹn ngày
(Số ngày làm việc)

I. LĨNH VỰC: CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

1

Công chứng hợp đồng ủy quyền

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Công chứng giấy ủy quyền

x

 

 

 

3

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

x

 

 

 

4

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

x

 

 

 

5

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

x

 

 

 

6

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

7

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

 

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

8

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà

x

 

 

 

9

Công chứng hợp đồng cầm cố nhà

x

 

 

 

10

Công chứng hợp đồng vay tài sản (tiền)

x

 

 

 

11

Hợp đồng mua bán tài sản là động sản

x

 

 

 

12

Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

x

 

 

 

13

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

x

 

 

 

14

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất

x

 

 

 

15

Công chứng hợp đồng thuê tài sản là động sản

x

 

 

 

16

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

 

 

 

 

17

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

18

Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

19

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở

x

 

 

 

20

Hợp đồng tặng cho nhà ở gắn liền với đất

x

 

 

 

21

Công chứng hợp đồng cho mượn nhà ở

x

 

 

 

22

Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

x

 

 

 

23

Công chứng hợp đồng cho ở nhờ nhà ở

x

 

 

 

24

Công chứng hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất

x

 

 

 

25

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

x

 

 

 

26

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

 

 

 

27

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

28

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

x

 

 

 

29

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

30

Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

x

 

 

 

31

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

 

 

 

32

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

33

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

34

Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

x

 

 

 

35

Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản

x

 

 

 

36

Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

37

Công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng giao dịch

x

 

 

 

38

Công chứng hợp đồng liên danh

x

 

 

 

39

Cấp bản sao công chứng

x

 

 

 

40

Công chứng hợp đồng giao dịch khác

x

 

 

 

41

Công chứng hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng, giao dịch

x

 

 

 

42

Công chứng văn bản nhận lưu giữ di chúc

x

 

 

 

43

Công chứng văn bản di chúc để thừa kế quyền sử dụng đất

x

 

 

 

44

Công chứng văn bản phân chia thừa kế quyền sử dụng đất

x

 

 

 

45

Công chứng văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

x

 

 

 

46

Công chứng văn bản nhận thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất

x

 

 

 

47

Công chứng văn bản phân chia thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

48

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

x

 

 

 

49

Công chứng văn bản khai nhận tài sản thừa kế

x

 

 

 

50

Công chứng văn bản di chúc

x

 

 

 

51

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản (ô tô)

x

 

 

 

52

Công chứng hợp đồng cho thuê khoán tài sản

x

 

 

 

53

Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

x

 

 

 

54

Công chứng hợp đồng thuê căn hộ chung cư

x

 

 

 

55

Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư

x

 

 

 

56

Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư

x

 

 

02 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 10 ngày)

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

57

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư

x

 

 

 

 

Tổng 57 thủ tục

57

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1318/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Tư pháp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1318/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Tư pháp Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1318/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Tư pháp Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1318/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Tư pháp Bắc Kạn

            • 06/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực