Quyết định 1329/QĐ-UBND

Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và 48-CT/TW do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW 48-CT/TW Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21 VÀ CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Xét Tờ trình số 705/TTr-CAT-PV11 ngày 05/8/2013 của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (kèm theo Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 07 tháng 8 năm 2013 của BCĐ Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh).

Điều 2. Giao Thường trực BCĐ Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh (Công an tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
TỘI PHẠM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-BCĐ

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW VÀ CHỈ THỊ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Để chuẩn bị tham mưu cho Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đạt kết quả tốt, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến tích cực hơn về tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 21 và Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại từng đơn vị, địa phương, làm rõ những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Từ đó, đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

Công tác kiểm tra phải được tiến hành toàn diện, chặt chẽ, đến tận cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới kể từ khi các Chỉ thị được ban hành đến nay.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý 6 tháng đầu năm 2013.

(Có đề cương chi tiết kèm theo)

III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với các ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn; Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm cấp huyện và 01 xã (phường, thị trấn) các địa phương: Vũng Liêm, Long Hồ, thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long.

- Các ngành, BCĐ PCTP các huyện còn lại tự kiểm tra theo nội dung kế hoạch và báo cáo BCĐ PCTP tỉnh trước 30/8/2013.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

* Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 8/2013 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

* Địa điểm: Do ngành, địa phương được kiểm tra chọn.

3. Thành phần tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh:

+ Tại các ngành, đoàn thể tỉnh: Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan;

+ Tại Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm cấp huyện:

- Đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ.

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo.

- Trưởng các ngành: Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Lao động - Thương binh & Xã hội, Y tế, Giáo dục, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, UBMTTQ, Tư pháp.

+ Tại xã (phường, thị trấn): Giống như thành phần làm việc tại cấp huyện (giao BCĐ PCTP cấp huyện thông báo cho cấp xã). Mời đại diện Ban Chỉ đạo cấp huyện cùng dự làm việc với đoàn kiểm tra.

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

1. Đoàn làm việc trực tiếp với các ngành, địa phương, nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác nêu trên và những đề xuất, kiến nghị của ngành và địa phương.

2. Xem các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc nêu trên của ngành, địa phương (kế hoạch thực hiện, các báo cáo, kế hoạch và báo cáo của các ngành, danh sách người nghiện có hồ sơ quản lý, toàn bộ hồ sơ quản lý từng người nghiện cụ thể, hồ sơ xử lý việc trồng cây chứa chất ma tuý,…). Tài liệu do ngành, địa phương chuẩn bị.

3. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của ngành, địa phương; hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với ngành, địa phương về những vấn đề có liên quan.

4. Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, báo cáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh nắm để theo dõi, chỉ đạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh gồm các đồng chí sau:

a) Ông Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kiêm Uỷ viên thường trực BCĐ PCTP tỉnh làm Trưởng đoàn.

b) Ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó ban Chỉ đạo PCTP tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

c) Ông Nguyễn Hoà Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, Uỷ viên BCĐ PCTP tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

d) Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh làm thành viên.

e) Ông Phan Vĩnh Mặn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP và Ma tuý, Công an tỉnh làm thành viên.

g) Ông Lê đồng Khởi, Phó Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên.

h) Ông Võ Công Sáu, Văn phòng Công an tỉnh: Thư ký.

i) Mời ông Nguyễn Văn Nhanh, Phó Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng Tỉnh uỷ làm thành viên.

k) Mời ông Trần Văn Ý, Chánh Văn phòng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm thành viên.

2. Các ngành, địa phương được kiểm tra chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan, địa điểm làm việc và thông báo các thành phần có liên quan đến dự làm việc với Đoàn kiểm tra theo thời gian quy định. Cấp huyện chọn 01 xã (hoặc phường, thị trấn) và hướng dẫn cấp xã chuẩn bị nội dung, thành phần dự làm việc với Đoàn kiểm tra.

3. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh) chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ công tác kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Trung ương theo dõi, chỉ đạo; Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành kế hoạch đề ra.

4. Đề nghị thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị để tham gia kiểm tra theo lịch; chuẩn bị nội dung, các tài liệu có liên quan để trao đổi, hướng dẫn các ngành, địa phương được kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của ngành phụ trách.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc, các ngành và địa phương liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh (Văn phòng Công an tỉnh - Đ/c Phạm Thanh Liêm. ĐT: 090.8686758) để trao đổi, hướng dẫn./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1329/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1329/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1329/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW 48-CT/TW Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW 48-CT/TW Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1329/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực08/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW 48-CT/TW Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW 48-CT/TW Vĩnh Long

            • 08/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực