Quyết định 133/2001/QĐ-UB

Quyết định 133/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CITYWEB) VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CITYWEB

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ;
Căn cứ quyết định số 715/QĐ-UB ngày 5 tháng 2 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt dự án đầu tư lắp đặt Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ quyết định số 3840/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quy định nội dung thông tin các Sở ngành cơ quan kết nối với Mạng thông tin của thành phố (HCM CITYWEB) ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố tại công văn số 1963/SKHCNMT/TTTT ngày 15 tháng 10 năm 2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 140/TCCQ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là : Cityweb) và ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb).

Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) đặt tại Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố) và được sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ để phục vụ các hoạt động của dự án.

Địa chỉ : 79 Trương Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) có chức năng, nhiệm vụ :

2.1. Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) có chức năng tạo ra một trong những kênh thông tin quan trọng để giới thiệu trong nước và quốc tế những thông tin về kinh tế, xúc tiến đầu tư, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, giới thiệu nguồn lực và tiềm năng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời là công cụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp về tiếp thị và công nghệ cũng như các vấn đề khác, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

2.2. Liên kết các cơ quan, đơn vị để tổ chức hoạt động và phát triển trang thông tin, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo quy định của Nhà nước.

2.3. Tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ của mạng, xây dựng cấu trúc khung thông tin chung, vận hành, bảo trì bảo dưỡng và phát triển hệ thống mạng theo yêu cầu của thành phố, thiết kế trang chủ, kết cấu và nội dung các lớp thông tin của Sở ngành và các đơn vị có liên quan và các hoạt động dịch vụ trên trang chủ.

2.4. Đảm bảo việc tổ chức cập nhật thông tin của Sở ngành và các đơn vị có liên quan.

Điều 3. Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) hoạt động theo các nguyên tắc sau :

3.1. Phối hợp với các cơ quan đơn vị dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo điều 2 nêu trên.

3.2. Các cơ quan đơn vị thành viên cung cấp thông tin cho Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) tự quyết định trong xây dựng và phát triển nội dung thông tin của mình.

3.3. Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) mang tính mở về thông tin, hạ tầng kỹ thuật, kết nối và phát triển các thành viên mới.

3.4. Kinh phí hoạt động của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) lấy từ nguồn kinh phí được duyệt của dự án đầu tư lắp đặt Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các hoạt động của mạng.

Trong giai đoạn 2001 - 2002 Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư dự án được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của mạng.

Điều 4. Tổ chức quản lý mạng thông tin tích hợp trên Internet :

Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) được điều hành qua Ban điều phối, gồm có :

- Trưởng Ban : Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phó Ban :

+ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố.

+ Sở Văn hóa thông tin thành phố.

+ Sở Tài chính - Vật giá thành phố.

Phó Ban thường trực : Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ủy viên :

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Sở Thương mại thành phố

+ Cục thống kê thành phố.

+ Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố.

+ Cục Hải quan thành phố.

+ Cục thuế thành phố.

+ Sở Văn hóa và thông tin thành phố.

+ Sở Du lịch thành phố.

+ Sở Giáo dục và đào tạo thành phố.

+ Tổng Công ty Du lịch Sài gòn.

+ Sở Y tế thành phố.

+ Các cơ quan, đơn vị sẽ tham gia vào Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban điều phối có bộ phận hỗ trợ và thường trực gồm các bộ phận biên tập và hành chính - kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn đối với thông tin của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) cũng như khả năng phát triển của mạng.

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và môi trường thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thành phố, Giám đốc các Sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện, Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ và các thành viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 6  
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban TCCQ/TP (2b)
- Sở ngành TP
- UBND quận - huyện
- Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các tổ NCTH
- Lưu (VT)   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2001 

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG “MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CITYWEB)”
(Ban hành kèm theo Quyết định số   133 /2001/QĐ-UB ngày 31/ 12/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích - ý nghĩa :

Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) được thành lập và hoạt động nhằm mục đích liên kết các cơ quan, đơn vị để tổ chức, duy trì và phát triển trang thông tin của thành phố trên Internet theo đúng quy định của Nhà nước dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố
Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức quản lý mạng thông tin tích hợp trên Internet.

2.1/ Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) được sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học công nghệ và môi trường Thành phố) để phục vụ các hoạt động của dự án.

2.2/ Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, kinh phí hoạt động của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) lấy từ nguồn kinh phí được duyệt của dự án đầu tư lắp đặt Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động của mạng.

2.3/ Trụ sở của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của Thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) đặt tại trụ sở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố).

Chương 2:

NHIỆM VỤ - TỔ CHỨC - QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH

Điều 3. Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Ban điều phối Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) :

Mạng thông tin tích hợp trên Internet của Thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) được điều hành qua Ban điều phối, gồm có :

- Trưởng ban : Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ;

- Các Phó ban : Phó ban thường trực là Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và hai Phó ban gồm Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin thành phố và Phó Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố ;

- Các Ủy viên : Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị tham gia vào Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb).

Các thành viên Ban điều phối được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 5. Ban điều phối có nhiệm vụ :

5.1/ Điều hành và giám sát mọi hoạt động của Cityweb, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tham gia Cityweb.

5.2/ Quyết định các vấn đề quan trọng của Cityweb về nội dung thông tin, kỹ thuật, tài chính, kết nạp thành viên mới, hoạt động của các bộ phận hỗ trợ và thường trực...

5.3/ Chỉ đạo và giám sát hoạt động của bộ phận hỗ trợ và thường trực gồm bộ phận biên tập và hành chính - kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn đối với thông tin của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) cũng như khả năng phát triển mở rộng.

5.4/ Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố phục vụ thông tin đối nội cũng như đối ngoại về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, tạo điều kiện tiến hành mạnh mẽ hơn công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử ở thành phố và cho cả nước.

5.5/ Báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ với Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụ và tổ chức của Ban biên tập :

6.1/ Ban biên tập có nhiệm vụ :

- Hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ban điều phối.

- Giám sát việc tổ chức đưa nội dung thông tin, cập nhật thông tin của các cơ quan, đơn vị thành viên Cityweb.

- Tham mưu cho Ban điều phối về các vấn đề liên quan đến nội dung thông tin đưa lên trang tin của thành phố (thêm các mục tin mới, điều chỉnh, cắt bỏ các mục tin không đạt yêu cầu, đề xuất cấu trúc thông tin của các thành viên mới...)

6.2/ Tổ chức của Ban biên tập : Do Ban điều phối bổ nhiệm, bao gồm :

- 01 Trưởng Ban biên tập.

- 03 Phó Ban biên tập.

- Các Ủy viên Ban biên tập là các cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan, đơn vị thành viên Cityweb.

- Bộ phận biên tập thường trực.

Các thành viên Ban biên tập được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định chung của Nhà nước. Bộ phận biên tập thường trực được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo hợp đồng.

Điều 7. Nhiệm vụ và tổ chức của Bộ phận hành chính - kỹ thuật :

7.1/ Bộ phận hành chính - kỹ thuật có nhiệm vụ :

a. Đảm bảo kỹ thuật và quản trị mạng :

- Làm đầu mối thực hiện các hoạt động bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả của các thiết bị kỹ thuật cấu thành Cityweb đặt tại Bộ phận thường trực.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình trạng của trang thiết bị. Khi có sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Cityweb thì phải báo cáo với Ban điều phối để kịp thời xử lý.

- Cài đặt, bảo trì hệ thống kỹ thuật, đảm bảo các phần mềm quản trị hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

- Có biện pháp bảo vệ thông tin trên các máy chủ của hệ thống và các đơn vị thành viên đặt tại Bộ phận thường trực.

- Duy trì và phát triển kết nối thông tin với các trang thông tin của các cơ quan, đơn vị khác trong thành phố, trong nước cũng như các trang thông tin quốc tế khác.

- Có chế độ trực quản trị mạng 24 giờ mỗi ngày và tất cả các ngày trong năm.

bảo nội dung thông tin :

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật kết nối cũng như mỹ thuật của trang thông tin của Cityweb.

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan nội dung và kết cấu thông tin theo quyết định của Ban điều phối và Ban biên tập.

c. Giúp việc cho Ban điều phối :

- Thực hiện chức năng văn phòng thường trực của Ban điều phối.

- Tư vấn cho Ban điều phối về các vấn đề liên quan đến vận hành và phát triển của mạng.

- Lập kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí hoạt động trình Ban điều phối quyết định.

7.2/ Tổ chức của Bộ phận hành chính - kỹ thuật : Do Ban điều phối quyết định, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Điều 8. Các đơn vị thành viên Cityweb.

Các đơn vị thành viên Cityweb có nhiệm vụ :

- Tổ chức thu thập thông tin, biện tập và cung cấp thông tin cho Cityweb theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động bình thường đối với các máy chủ của đơn vị mình. Đối với các máy chủ đặt tại Bộ phận thường trực của Cityweb thì Bộ phận thường trực của Cityweb chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động và an toàn thông tin.

- Các đơn vị thành viên Cityweb cùng phối hợp quyết định các vấn đề chung liên quan đến việc duy trì và phát triển Cityweb cũng như tổ chức th ùc hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế tạm thời này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và sẽ được thay thế khi có quy chế hoạt động chính thức.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Ban điều phối có trách nhiệm báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2001
Ngày hiệu lực31/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu133/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành31/12/2001
        Ngày hiệu lực31/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/2001/QĐ-UB cho phép lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của TP Hồ Chí Minh (Cityweb) quy chế tạm thời tổ chức hoạt động