Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 297/STP-KTrVB ngày 18 tháng 01 năm 2011 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quý II và III năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 31 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (theo Danh mục đính kèm) không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Chỉ thị số 44/CT-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1994 về việc tổ chức thực hiện kế hoạch cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ thị số 54/CT-UB-NCVX ngày 26 tháng 10 năm 1995 về việc xử lý hành chính về nhân thân trong khi chờ đợi các quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Chỉ thị số 62/CT-UB-NCVX ngày 30 tháng 12 năm 1995 về việc tăng cường thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

4. Chỉ thị số 22/1998/CT-UB-NCVX ngày 30 tháng 5 năm 1998 về việc đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá.

5. Quyết định số 3325/1999/QĐ-UB-NC ngày 10 tháng 6 năm 1999 về việc quản lý hoạt động cho người Việt Nam thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

6. Quyết định số 226/QĐ-UB-TM ngày 11 tháng 01 năm 2000 về việc ban hành chế độ thu phí tham quan khu di tích lịch sử Địa đạo huyện Củ Chi và khu văn hóa Láng Le, huyện Bình Chánh.

7. Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 14 tháng 6 năm 2001 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

8. Chỉ thị số 17/2001/CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2001 về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa - xã hội và đẩy mạnh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

9. Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cityweb.

10. Chỉ thị số 12/2002/CT-UB ngày 29 tháng 5 năm 2002 về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá.

11. Quyết định số 85/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 về tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước do thành phố quản lý.

12. Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2004 về ban hành Tiêu chuẩn xã Văn hóa năm 2004.

13. Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2004 về ban hành Tiêu chuẩn Phường - Thị trấn năm 2004.

14. Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

15. Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

16. Chỉ thị số 33/2004/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, từ nay đến sau Tết Nguyên đán Ất Dậu 2005.

17. Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản.

18. Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19. Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2005 về bình ổn giá.

20. Quyết định số 169/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm quận 3 tại phụ lục nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ- Siêu thị - Trung tâm Thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

21. Chỉ thị số 28/2005/CT-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2005 về tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

22. Quyết định số 218/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2005 về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam.

23. Quyết định số 243/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2005 về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm quận Bình Thạnh đối với chợ Bà Chiểu tại phụ lục nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm Thương mại của 22 Quận, Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

24. Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 về bình ổn giá.

25. Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 về bình ổn giá.

26. Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 về tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng và xử lý các công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép, xây dựng vi phạm quy trình quản lý chất lượng.

27. Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

28. Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007 về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm quận Bình Thạnh đối với chợ Thanh Đa tại phụ lục nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm Thương mại của 22 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

29. Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch phát triển siêu thị quận Thủ Đức tại phụ lục nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm Thương mại của 22 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

30. Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008 về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm thương mại huyện Bình Chánh đối với chợ Phú Lạc tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

31. Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2011
Ngày hiệu lực25/02/2011
Ngày công báo03/03/2011
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành15/02/2011
       Ngày hiệu lực25/02/2011
       Ngày công báo03/03/2011
       Số công báoSố 19
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

           • 15/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực