Quyết định 1332/QĐ-UBND

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1332/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sa đi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

t đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 63/TTr-SGTVT ngày 14/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi thuộc thm quyền giải quyết ca Sở Giao thông vận tải tnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục th tục hành chính kèm theo).

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố để: Công khai trên Trang thông tin điện tử thành phn ca S và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi để thiết lập lên phn mềm Hthống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ s dliệu quc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thtục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được công bố tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 28/6/2017, Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 và Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không bị sửa đi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Giao thông vận ti và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3:
- Bộ Giao thông vận tải:
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT. các PCT UBXD tỉnh;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- VP
UB: PCVP, HCC, CBTH;
- L
ưu: VT, KSTTHC(Thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực đường bộ

1

BGTVT-QNG-285276

Cấp Giấy chng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, s54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tnh Quảng Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

2

BGTVT-QNG-285280

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Nộp trực tiếp và nhận kết qugiải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, s54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

3

T-QNG-268748-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tnh Qung Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

4

BGTVT-QNG-285276

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, bin s xe máy chuyên dùng

Nộp trực tiếp và nhận kết qugiải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tnh Quảng Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

5

BGTVT-QNG-285281

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tnh Qung Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

6

BGTVT-QNG-285279

Sang tên chủ s hu xe máy chuyên dùng trong cùng một tnh, thành phố

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi, tỉnh Quảng Ni

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

7

BGTVT-QNG-285277

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ni

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 cùa Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

8

T-QNG-153055-TT

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyn đến

Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Qung Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

9

T-QNG-267028-TT

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển s xe máy chuyên dùng

Nộp trực tiếp và nhận kết qugiải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tnh Quảng Ngãi

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận ti quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực16/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(17/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1332/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Ngãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1332/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Ngãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1332/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
     Người kýVõ Phiên
     Ngày ban hành16/09/2019
     Ngày hiệu lực16/09/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 tháng trước
     (17/10/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1332/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1332/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông Quảng Ngãi

         • 16/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực