Quyết định 560/QĐ-UBND

Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định số: 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 2734/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 30/TTr-SGTVT ngày 09/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố để: Công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được công bố tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 và Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không bị sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: PCVP, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(Thu).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên th tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hin

Cách thức  thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực đường thủy nội địa

01

Thủ tục cấp Giấy chng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy ni địa

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Không

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

02

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chng nhận bị mất, bị hỏng;

- 07 ngày làm việc đối với trường hợp khi thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa ch: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

Không

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

II. Lĩnh vực hàng hải

03

Thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội đa

- Chậm nhất 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ, phải xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể tngày nhận đủ ý kiến phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Qung Ngãi

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Không

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng bin và vùng nước đường thủy nội địa

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên th tc hành chính

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

I. Lĩnh vực đường bộ

01

BGTVT-QNG-285582

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện.

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch vsát hch lái xe

02

BGTVT-QNG-285582

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch vsát hch lái xe

03

BGTVT-QNG-85565

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hng, có sthay đổi liên quan đến nội dung khác

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trc tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Qung Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dch vđào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

04

BGTVT-QNG-285566

Cấp Giấy phép xe tập lái

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch vsát hch lái xe

05

BGTVT-QNG-285576

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch vsát hch lái xe

06

BGTVT-QNG-285578

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

07

BGTVT-QNG-285580

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Qung Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch v sát hch lái xe

08

BGTVT-QNG-285752

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đnh về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dch vsát hch lái xe

09

BGTVT-QNG-285755

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thc sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dch vđào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

II. Lĩnh vực đăng kiểm

01

BGTVT-QNG-285493

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Qua đường bưu điện

Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 560/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu560/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(15/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 560/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Quảng Ngãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Quảng Ngãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu560/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
     Người kýTrần Ngọc Căng
     Ngày ban hành22/04/2019
     Ngày hiệu lực22/04/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 tháng trước
     (15/05/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Quảng Ngãi