Quyết định 1336/QĐ-UB

Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum

Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 13/1999/QĐ-UB về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1999 và được áp dụng kể từ ngày 01/04/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 17 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XDCB TỈNH KON TUM NĂM 1997

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 5/7/1994;

- Căn cứ nghị định 42/NĐ, ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 03/BXD-VKT ngày 30/3/1994 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc xây đơn giá XDCB và lập dự toán các công trình XDCB, Thông tư 23/BXD-VKT ngày 15/12/1994 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư;

- Căn cứ Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 27/7/1996 của ban vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ xây dựng hướng dẫn việc thực hiên thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng;

- Xét biên bản cuộc họp ngày 06/9/1997 của ban xây dựng đơn giá tỉnh Kon Tum năm 1997;

- Xét đề nghị của ban đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1997, tại tờ trình số 158/TT-BĐG ngày 10/9/1997;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này, bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1997.

Điều 2: Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1997 được sử dụng để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản thuộc sở hưu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và làm căn cứ để thanh toán đối với các công trình hoặc loại công tác tác xây lắp riêng biệt đối với trường hợp chỉ định thầu.

Điều 3: Công trình xây dựng ngoài khu vực trung tâm Thị xã (các phường nội thị) được tính bù vận chuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo nguồn cung cấp vật liệu cho từng địa điểm xây dựng công trình). Trường hợp có thay đổi về giá vật liệu sẽ được bù trừ vào chi phí vật liệu.

Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở xây dựng và các ngành liên quan, hàng tháng, hàng quý tiến hành điều tra giá để phục vụ kuịp thời cho công tác lập dự toán và thanh quyết toán công trình.

Điều 4: Giao cho Sở xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Sở Kế hoạch - Đầu tư, giám sát và quản lý việc thực hiên đơn giá.

Điều 5: Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính - vật giá, Kế hoạch - đầu tư, nông nghiệp - phát triển nông thôn, công nghiệp, giao thông vậnt ải, cục trưởng cục đầu tư - phát triển, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, các chủ dự án, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ đơn giá này thay thế bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum năm 1994 (ban hành kèm theo quyết định số 510/QĐ-UB ngày 20/9/1994 của UBND tỉnh Kon Tum ) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/1997.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1336/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1336/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1997
Ngày hiệu lực01/10/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/1999
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1336/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1336/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Thanh Cao
        Ngày ban hành17/09/1997
        Ngày hiệu lực01/10/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/1999
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1336/QĐ-UB năm 1997 bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Kon Tum