Quyết định 134/QĐ-UBND

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của cán bộ công, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương tại quận 7 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận, tại tờ trình số 926/TTr-NV ngày 15 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương tại quận 7.

Lý do căn cứ pháp lý không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực được thay thế bằng Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo thành phố;
- TT QU-UBND quận;
- Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
- Chủ tịch UBND 10 phường;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/09/2014
Ngày hiệu lực 18/09/2014
Ngày công báo 15/10/2014
Số công báo Số 57
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trọng Hiếu
Ngày ban hành 18/09/2014
Ngày hiệu lực 18/09/2014
Ngày công báo 15/10/2014
Số công báo Số 57
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

 • 18/09/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/10/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/09/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực