Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT

Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 về Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-HQBRVT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp quản lý CBCC, viên chức hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-TCHQ ngày 15/11/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hải quan Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, VP Cục.

CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Danh

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-HQBRVT ngày 01/8/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương 1.

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 1. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (dưới đây viết tắt là Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh)

1. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước về hải quan của Cục Hải quan Tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng đúng chế độ, mục đích, có hiệu quả tài sản, kinh phí được giao theo quy định;

c) Giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCC theo quy định của pháp luật;

d) Phân công hoặc ủy quyền một Phó Cục trưởng trực, quản lý, điều hành đơn vị khi vắng mặt từ 01 (một) ngày trở lên;

đ) Phân cấp và ủy quyền cho Trưởng các đơn vị thực hiện và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh theo quy định.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh:

a) Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:

- Công việc thuộc lĩnh vực do Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh trực tiếp phụ trách;

- Công việc đã giao cho Phó Cục trưởng thực hiện nhưng vì yêu cầu cấp bách hoặc do Phó Cục trưởng được phân công vắng mặt mà không có Phó Cục trưởng khác thay thế; những việc mà các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau;

- Những công việc khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu;

- Yêu cầu Phó Cục trưởng báo cáo công việc khi cần thiết.

b) Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Cục trước khi quyết định các vấn đề:

- Quy chế làm việc của Cục, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Cục và Các vấn đề khác nếu thấy cần thiết;

- Công tác tổ chức, cán bộ của Cục theo phân cấp;

- Những vấn đề khác mà Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh thấy cần phải đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Cục để thống nhất;

- Trong trường hợp cần quyết định gấp mà không có điều kiện thảo luận tập thể, Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh lấy ý kiến từng Phó Cục trưởng trước khi quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Cục trưởng

1. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh, giúp Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác, theo dõi và chỉ đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Cục theo Thông báo số: 1338/TB-HQBRVT ngày 01/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Cục Hải quan Tỉnh.

2. Phó Cục trưởng có trách nhiệm:

a) Chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh về tiến độ và chất lượng công việc;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ, kế hoạch thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi bổ sung;

c) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách;

d) Ký thay Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác theo phân công của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh;

đ) Phối hợp với các Phó Cục trưởng khác trong giải quyết công việc có liên quan;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh giao.

3. Phó cục trưởng báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh:

a) Kết quả hoạt động về mảng công việc được phân công, đơn vị được giao phụ trách; những vấn đề vướng mắc cần đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc chưa có trong chương trình, kế hoạch công tác của Cục; những việc vượt thẩm quyền;

b) Việc điều chỉnh nội dung, thời hạn các công việc đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác của Cục thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Những vấn đề có liên quan đến từ hai Phó Cục trưởng trở lên nhưng có ý kiến khác nhau giữa các Phó Cục trưởng;

d) Những vấn đề khác khi Phó Cục trưởng thấy cần thiết phải xin ý kiến hoặc theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh;

đ) Về ý kiến, kiến nghị tham gia tại cuộc họp, hội nghị;

e) Nội dung và kết quả các hội nghị, cuộc họp khi được Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị, cuộc họp đó.

4. Phó Cục trưởng trực, ngoài lĩnh vực công tác được phân công còn có nhiệm vụ thay mặt Phụ trách Cục Hải quan Tỉnh giải quyết công việc của đơn vị khi Cục trưởng; Cục Hải quan Tỉnh vắng mặt và công việc của các Phó Cục trưởng khác vắng mặt; báo cáo kịp thời công việc đã giải quyết khi Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh có mặt:

Điều 3. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Cục

1. Giải quyết, xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các đơn vị theo quy định.

2. Tổ chức họp để nghe ý kiến tham mưu, đề xuất trước khi quyết định những vấn đề phức tạp, quan trọng.

3. Thành lập các tổ công tác để chỉ đạo một số vấn đề phức tạp, quan trọng, liên quan đến nhiều đơn vị.

4. Ngoài các đơn vị được phân công phụ trách, các Phó Cục trưởng nắm được tình hình của các đơn vị khác thì trao đổi trực tiếp với Phó Cục trưởng phụ trách hoặc báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh để thống nhất điều hành, chỉ đạo.

Chương 2.

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 4. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục

1. Tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh đối với các mặt công tác của Cục.

2. Mỗi Phó Cục trưởng được phân công, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo phát huy tính dân chủ, sáng tạo của từng đồng chí, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh đối với lĩnh vực công việc, đơn vị được giao phụ trách.

Điều 5. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng các đơn vị

1. Ít nhất 03 tháng một lần hoặc đột xuất, Lãnh đạo Cục phụ trách làm việc với tập thể Lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách để nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và các nội dung khác có liên quan đồng thời chỉ đạo thực hiện.

2. Trưởng các đơn vị chịu sự kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp của Lãnh đạo Cục phụ trách; có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Cục phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh để tường việc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung tập thể Lãnh đạo Cục sẽ họp, thống nhất để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1340/QĐ-HQBRVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1340/QĐ-HQBRVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1340/QĐ-HQBRVT

Lược đồ Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1340/QĐ-HQBRVT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Văn Danh
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1340/QĐ-HQBRVT năm 2012 Quy chế làm việc của tập thể Lãnh đạo Cục

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực