Quyết định 1340/QĐ-UBND

Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1340/QĐ-UBND 2016 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công b định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phn lắp đặt (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công b định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa.

Căn cứ Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc công b mức lương cơ sở đầu vào để xác đnh đơn giá nhân công theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1135/TTr-SXD ngày 29/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm các phần sau:

- Phn Khảo sát;

- Phần Xây dựng;

- Phần Lắp đặt;

- Phần Sửa chữa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng lập và qun lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ Đơn giá kèm theo Quyết định này và công bố công khai đcác tổ chức, cá nhân được biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 (sau này được công bố tại Văn bản s 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007) và Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT
. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Thông tin (đăng tin);
- Lưu VT, KTN, TH, ĐTQHXD. Thiện

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1340/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1340/QĐ-UBND 2016 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1340/QĐ-UBND 2016 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1340/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành16/05/2016
       Ngày hiệu lực16/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1340/QĐ-UBND 2016 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1340/QĐ-UBND 2016 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận

           • 16/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực