Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8538/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Để báo cáo);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND, BCĐ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, Cục VHCS, VPTTBCĐ, NTH.226.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II
(Ban hành theo Quyết định số 1341 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nếp sống;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ văn bản số 8538/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Thực hiện Thông báo số 970/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở về vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hoá: “Là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

- Là ngày hội tuyên dương các gia đình Việt Nam tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, các thế hệ mang ý nghĩa động viên, cổ vũ khích lệ phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong cả nước, góp phần xây dựng và phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các gia đình văn hóa xuất sắc trên toàn quốc, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc đề cao các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc giữ gìn xây dựng gia đình văn hóa nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa trong những năm qua để rút ra được những bài học kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Các gia đình được mời tới dự Hội nghị là những điển hình tiêu biểu xuất sắc, có ảnh hưởng và tác dụng làm nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, được cơ sở suy tôn, bình chọn.

- Hội nghị từ cơ sở đến cấp Trung ương được tiến hành với quy mô hình thức phù hợp, thiết thực, bổ ích, tiết kiệm tránh phô trương, hình thức.

B. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ

1. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô hoặc Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội.

2. Thời gian: Hai ngày (cuối quý III hoặc đầu quý IV năm 2013)

3. Thành phần:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (không nằm trong danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương);

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các tỉnh/thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh/thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;

- 01 đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách lĩnh vực xây dựng gia đình văn hoá của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;

- Đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ các tỉnh/thành: Phân bổ mỗi huyện (quận, thị xã, thành phố): 01 đại biểu.

4. Chủ trì hội nghị: Trưởng Ban và 03 Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Tổng số: 1.007 đại biểu (có phụ lục kèm theo).

5. Chương trình Hội nghị (dự kiến):

a. Ngày thứ nhất:

- 8h: Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Hoàng thành Thăng Long.

- 13h30’: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu gia đình đại diện của 63 tỉnh/thành phố. Đại biểu còn lại nghỉ và tham quan tự do.

- 17h: Tiệc chiêu đãi toàn Hội nghị.

- 20h: Chương trình giao lưu đối thoại các gia đình văn hóa tiêu biểu (có kịch bản riêng được Truyền hình trực tiếp trên VTV-Đài Truyền hình Việt Nam).

b. Ngày thứ hai: Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam

- 8h: Chương trình nghệ thuật chào mừng.

- 8h30’: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo kết quả 05 năm (giai đoạn 2007-2012) thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hoá.

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tham luận của 02 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Tuyên dương khen thưởng gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

- Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phát động thi đua nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phong trào xây dựng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- 11h30’: Kết thúc Hội nghị.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Triển lãm ảnh “50 năm Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá”

Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2. Sản xuất 01 phim phóng sự về 50 năm phong trào xây dựng Gia đình văn hoá

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

4. Tổ chức họp báo trước và thông cáo báo chí sau kết quả Hội nghị.

Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

D. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Ban Chỉ đạo: là Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

2. Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ủy viên: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Trưởng Ban Tổ chức thành lập các tiểu ban

- Tiểu ban Lễ tân-Hậu cần;

- Tiểu ban Nội dung;

- Tiểu ban Thi đua-Khen thưởng;

- Tiểu ban Tuyên truyền-Báo chí;

- Tiểu ban An ninh.

Các Trưởng Tiểu ban lập danh sách thành viên Tiểu ban, trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt.

Đ. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Cục Văn hoá cơ sở và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

a) Tham mưu xây dựng Quyết định của Bộ trưởng về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

b) Trình Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban;

c) Xây dựng Chương trình chi tiết tổ chức Hội nghị;

d) Xây dựng Báo cáo và các Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị;

đ) Tham mưu cho Bộ hướng dẫn bình chọn và tổng hợp danh sách gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc;

e) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị và Hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố tổ chức Hội nghị cấp cơ sở;

f) Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản chương trình khai mạc, chương trình giao lưu, đối thoại các gia đình văn hóa tiêu biểu;

g) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Triển lãm ảnh “50 năm Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá”

h) Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan mời tham gia tài trợ cho Hội nghị;

i) Xử lý các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

2. Văn phòng Bộ

a) Soạn thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép tổ chức Hội nghị;

b) Soạn thảo giấy mời và mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự Hội nghị và gặp mặt Đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu dự Hội nghị; xây dựng Thông báo triệu tập Hội nghị…

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức họp báo về Hội nghị theo Kế hoạch;

d) Chuẩn bị địa điểm (Hội trường, Khách sạn, tiệc chiêu đãi…) tổ chức Hội nghị;

đ) Liên hệ với Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị truyền hình trực tiếp các hoạt động tại Hội nghị theo chương trình được phê duyệt;

e) Liên hệ địa điểm tham quan và tổ chức cho đại biểu dự Hội nghị tham quan;

f) Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở về công tác hậu cần, lập kế hoạch và bố trí phương tiện đưa đón, sắp xếp nơi ăn nghỉ cho đại biểu và khách mời dự Hội nghị;

g) Chịu trách nhiệm trang trí, lễ tân phục vụ Hội nghị; Thiết kế ma két Hội nghị, Chương trình giao lưu đối thoại và in ấn phù hiệu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại biểu;

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

a) Thẩm định Dự trù kinh phí của Hội nghị, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và giúp Ban Tổ chức giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh phí tổ chức Hội nghị.

4. Vụ Thi đua-Khen thưởng

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở-Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban phong trào-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thiện hồ sơ công tác khen thưởng đại biểu dự Hội nghị;

b) Xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng đại diện gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc tại Hội nghị;

c) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và giúp Ban Tổ chức giải quyết những vấn đề liên quan đến khen thưởng Hội nghị.

5. Vụ Gia đình

a) Tham gia đóng góp vào nội dung các sự kiện của Hội nghị;

b) Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Hội nghị, bình chọn và tổng hợp danh sách gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc tại 63 tỉnh/thành phố;

c) Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức triển lãm ảnh “50 năm phong trào xây dựng Gia đình văn hoá”.

6. Cục Nghệ thuật biểu diễn

Chủ trì xây dựng Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị.

7. Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình sản xuất 01 phim phóng sự về “50 năm phong trào xây dựng Gia đình văn hoá”.

II. ĐỀ NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị cấp toàn quốc. Tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội nghị cấp toàn quốc;

b) Chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh/thành phố phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố tổ chức Hội nghị cấp tỉnh/huyện/xã và lựa chọn Đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc đảm bảo số lượng, đúng thành phần, tiêu chuẩn.

c) Thực hiện Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011, đề nghị có hình thức khen thưởng của cả hai bên cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc (tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

III. ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

a) Cử lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tham gia Ban Tổ chức Hội nghị để chỉ đạo công tác tổ chức các sự kiện của Hội nghị;

b) Thành lập Ban Tổ chức của thành phố để phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị triển khai, tổ chức các sự kiện của Hội nghị;

c) Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và các phương tiện thông tin, truyền thông của thành phố để tuyên truyền cho Hội nghị;

d) Chỉ đạo cơ quan Công an lên phương án thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho Hội nghị;

đ) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị tổ chức các sự kiện của Hội nghị;

e) Chỉ đạo các doanh nghiệp có liên quan hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Hội nghị và giảm giá các dịch vụ ăn, ở, đi lại, thuê phương tiện cho các đại biểu tham dự Hội nghị.

IV. ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nếu điều kiện cho phép, các tỉnh/thành phố triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của tỉnh/thành phố để đánh giá tổng kết phong trào, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và bầu chọn đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc.

Các tỉnh/thành phố không có điều kiện tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của cấp tỉnh/thành phố thì tiến hành chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc.

Việc tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc và Báo cáo Tổng kết phong trào xây dựng gia đình văn hóa của địa phương phải xong trước ngày 30/7/2013.

Chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng vùng miền góp phần tuyên truyền cho phong trào.

V. CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ, HỆ THỐNG TRUYỀN THANH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Chịu trách nhiệm đưa tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội nghị để mọi người dân trong cả nước biết và hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa này.

E. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức hội nghị ở địa phương, kinh phí ăn, ở, đi lại của các đại biểu của địa phương tham gia Hội nghị toàn quốc bố trí từ kinh phí của địa phương.

- Kinh phí tổ chức chung Hội nghị toàn quốc bố trí trong dự toán giao đầu năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị của các cơ quan liên quan khác thuộc Trung ương đề nghị bố trí trong dự toán giao đầu năm của các cơ quan đó.

- Việc sử dụng kinh phí tổ chức Hội nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Một số nội dung của Kế hoạch có thể thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1341/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1341/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2013
Ngày hiệu lực09/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1341/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1341/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành09/04/2013
        Ngày hiệu lực09/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1341/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị

           • 09/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực