Quyết định 1344/QĐ-UBND

Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh mức chi cho các kỳ thi và kiểm tra ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 2389/QĐ-UBND 2012 mức chi Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI CHO CÁC KỲ THI VÀ KIỂM TRA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/BTC-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 560/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh định mức chi cho các kỳ thi và kiểm tra do ngành giáo dục vào đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức bằng với định mức chi tối đa của Thông tư liên tịch số 49/2007/BTC-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Định mức chi này thay thế định mức chi cho các kỳ thi và kiểm tra ở cấp tỉnh và huyện đã được ghi tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Nội dung chi cho các kỳ thi và kiểm tra được thực hiện theo Mục I, Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trang tin điện tử Khánh Hòa;
- Lưu: VT+QP, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1344/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1344/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1344/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành24/05/2011
       Ngày hiệu lực24/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2012
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1344/QĐ-UBND 2011 điều chỉnh mức chi kỳ thi kiểm tra ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa