Quyết định 1345/QĐ-BTNMT

Quyết định 1345/QĐ-BTNMT năm 2007 tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1345/QĐ-BTNMT tổ chức đợt kiểm tra thi hành Luật đất đai


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
Số: 1345/QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007;
Căn cứ Kế hoạch số 1005/BTNMT-VP ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2007;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức đợt kiểm tra trên phạm vi cả nước về tình hình thi hành Luật Đất đai bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Mục đích

Đánh giá sát, đúng tình hình thực tế sau ba năm triển khai thi hành Luật Đất đai trên cả nước về những mặt được, những yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm; phát hiện những thiếu sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh hoặc tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc thi hành pháp luật về đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai vào trật tự, kỷ cương và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Tập trung kiểm tra một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai đang có nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai nhằm đánh giá sát, đúng tình hình thực tế.

Điều 2. Các nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra tình hình chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai tại địa phương

a) Kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của địa phương để thi hành Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ.

b) Kiểm tra việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

2. Kiểm tra về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a) Kiểm tra việc lập mới, điều chỉnh, trình, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Đất đai.

b) Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý quy hoạch "treo".

c) Phát hiện những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Kiểm tra về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn

a) Kiểm tra về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho người sử dụng đất.

c) Kiểm tra hồ sơ địa chính gắn với việc cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

d) Phát hiện những vướng mắc, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Kiểm tra về thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Kiểm tra việc thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai.

b) Kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Những vướng mắc và hướng khắc phục.

5. Kiểm tra về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai

a) Kiểm tra việc giải quyết tranh chấp đất đai.

b) Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về đất đai, tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

c) Những vướng mắc và hướng khắc phục.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đợt kiểm tra

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tại địa phương mình theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Trong tháng 09 năm 2007, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện xong các công việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra như ban hành quyết định kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai; thành lập các đoàn kiểm tra gồm đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp và Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh. Việc kiểm tra trên từng địa bàn và bố trí kinh phí để triển khai kiểm tra do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Thời gian kiểm tra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 01 tháng kể từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 10 năm 2007.

Trong quá trình tổ chức kiểm tra, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra tại từng địa bàn về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chậm nhất là ngày 10 tháng 11 năm 2007 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra và các phụ lục theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (các phụ lục có thể lấy trên mạng Internet theo địa chỉ http://www.monre.gov.vn)

2. Vụ Đất đai hoàn thành tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra việc thực hiện thu hồi đất được nêu tại khoản 4 Điều 2 của Quyết định này và tổng hợp báo cáo chung đợt kiểm tra trình Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15 tháng 12 năm 2007.

3. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Quyết định này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.

4. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra tình hình chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai tại địa phương được nêu tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.

5. Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả kiểm tra tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai được nêu tại khoản 5 Điều 2 của Quyết định này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng các Vụ Đất đai, Đăng ký và Thống kê đất đai, Pháp chế, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Chánh Văn phòng Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-  Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
-  Ủy ban kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy/Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- GĐ Trung tâm Thông tin;
- Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
- Lưu VT, ĐĐ, PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1345/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1345/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2007
Ngày hiệu lực10/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1345/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1345/QĐ-BTNMT tổ chức đợt kiểm tra thi hành Luật đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1345/QĐ-BTNMT tổ chức đợt kiểm tra thi hành Luật đất đai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1345/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành10/09/2007
        Ngày hiệu lực10/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1345/QĐ-BTNMT tổ chức đợt kiểm tra thi hành Luật đất đai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1345/QĐ-BTNMT tổ chức đợt kiểm tra thi hành Luật đất đai

            • 10/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực