Quyết định 1346/QĐ-UBND

Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh tên đơn vị tại Quyết định 499/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1346/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quyết định 499/QĐ-UBND tự chủ đơn vị sự nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƠN VỊ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 499/QĐ-UBND NGÀY 12/3/2014 CỦA UBND TỈNH GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1537/STC-QLNS ngày 23 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm 8, mục A Phụ lục kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

“8. Trung tâm Tư vấn công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng (trực thuộc Sở Công thương)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2014
Ngày hiệu lực 30/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1346/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quyết định 499/QĐ-UBND tự chủ đơn vị sự nghiệp Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1346/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quyết định 499/QĐ-UBND tự chủ đơn vị sự nghiệp Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Ngày ban hành 30/06/2014
Ngày hiệu lực 30/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1346/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quyết định 499/QĐ-UBND tự chủ đơn vị sự nghiệp Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1346/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh Quyết định 499/QĐ-UBND tự chủ đơn vị sự nghiệp Huế

  • 30/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực