Quyết định 499/QĐ-UBND

Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2014 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 499/QĐ-UBND 2014 giao quyền tự chủ tổ chức tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 467/STC-HCSN ngày 04 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2016 cho các cơ quan, đơn vị theo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước các năm: 2014, 2015, 2016 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng cơ chế quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP GIAI ĐOẠN 2014-2016
(Kèm theo quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh)

A. Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

1. Trung tâm BTDT Cố đô Huế (Thuộc UBND tỉnh) - Thực hiện theo cơ chế hiện hành của UBND tỉnh.

2. Trung tâm phát triển dịch vụ di tích Huế (Thuộc Trung tâm BTDT Cố đô Huế)

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (Thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

4. Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng (Thuộc Sở xây dựng)

5. Đoạn quản lý đường sông (Thuộc Sở Giao thông vận tải)

6. Trường Trung học Giao thông vận tải (Thuộc Sở Giao thông vận tải)

7. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh (Thuộc Sở Giao thông vận tải)

8. Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghiệp (Thuộc Sở Công thương)

9. Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thuộc Liên minh các Hợp tác xã).

B. Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Trường THPT chuyên Quốc Học

Trường THPT Hai Bà Trưng

Trường THPT Nguyễn Huệ

Trường THPT Gia Hội

Trường THPT Cao Thắng

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Trường THPT Đặng Trần Côn

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Trường THPT Hương Thủy

Trường THPT Phú Bài

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huế

Trung tâm Tin học

Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn Thể Mĩ

Trung tâm Y tế học đường

Trung tâm KTTH-HN Thanh Nội

Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Trường THPT Hương Trà

2. Sở Y tế (Tạm thời tiếp tục thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP sau khi có hướng dẫn của Trung ương về Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chỉnh phủ sẽ chuyển đổi theo quy định)

Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm

Trung tâm vận chuyển cấp cứu

Phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện điều dưỡng Phục hồi chức năng

Bệnh viện Mắt

Bệnh viện Răng Hàm Mặt

TTYT huyện Phong Điền

TTYT huyện Quảng Điền

TTYT huyện Hương Trà

TTYT TP Huế

TTYT thị xã Hương Thủy

TTYT huyện Phú Vang

TTYT huyện Phú Lộc

TTYT huyện Nam Đông

TTYT huyện A Lưới

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Bệnh viện đa khoa Chân Mây

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

Nhà hát ca kịch Huế

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế

Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật

Trung tâm Tổ chức và biểu diễn Ca Huế

Trung tâm Thể thao dưới nước

Đoàn bóng đá

Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh

Trung tâm Thể thao Huế

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trung tâm giới thiệu việc làm

5. Sở Tư pháp

Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 2

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

6. Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thú y

Trung tâm QH và TK Nông lâm nghiệp

Trung tâm giống thủy sản

Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương

Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông

Cảng cá Thừa Thiên Huế

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm kỹ thuật

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Đăng ký QSD đất

Trung tâm phát triển quỹ đất

Trạm quan trắc và phân tích môi trường

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin

9. Sở Ngoại vụ

Trung tâm dịch vụ đối ngoại

10. Văn phòng Tỉnh ủy

Báo Thừa Thiên Huế

11. Tỉnh đoàn

Trung tâm dạy nghề thanh niên

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

12. BQL khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Trung tâm tư vấn đầu tư, dịch vụ việc làm

13.Các đơn vị khác

Tạp chí Sông Hương

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Nhà xuất bản Thuận Hóa

Trường Cao đẳng sư phạm

Trung tâm Festival Huế

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

Viện quy hoạch xây dựng

C. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Trường PTDTNT tỉnh

Trường THPT Phong Điền

Trường THPT Hương Giang

Trường THPT An Lương Đông

Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trường THPT Thuận An

Trường THPT Vinh Xuân

Trường THPT Nam Đông

Trường THPT Trần Văn Kỷ

Trường THCS và THPT Hồng Vân

Trường THPT Tố Hữu

Trường THPT Bình Điền

Trường THPT Đặng Huy Trứ

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung

Trường THPT Hoá Châu

Trường THCS và THPT Hà Trung

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Trường THPT Phú Lộc

Trường THPT Vinh Lộc

Trường THPT Tam Giang

Trường THPT Hương Vinh

Trường THPT Thừa Lưu

Trường THPT A Lưới

Trường THPT Hương Lâm

Trường PTDTNT A Lưới

Trường PTDTNT Nam Đông

Trung tâm GDTX Phong Điền

Trung tâm GDTX Quảng Điền

Trung tâm GDTX Hương Trà

Trung tâm GDTX Phú Vang

Trung tâm GDTX Hương Thủy

Trung tâm GDTX Phú Lộc

Trung tâm GDTX Nam Đông

Trung tâm GDTX A Lưới

Trung tâm KTTH-HN Ngũ Điền

Trung tâm KTTH-HN Phong Điền

Trung tâm KTTH-HN Quảng Điền

Trung tâm KTTH-HN Hương Trà

Trung tâm KTTH-HN Phú Vang

Trung tâm KTTH-HN Hương Thủy

Trung tâm KTTH-HN Nguyễn Du

2. Sở Y tế (Tạm thời tiếp tục thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP sau khi có hướng dẫn của Trung ương về Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ sẽ chuyển đổi theo quy định)

Trung tâm PC sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng

Trung tâm PC HIV/AIDS

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe

Trung tâm giám định Y khoa

Trung tâm giám định pháp y

Bệnh viện tâm thần

Bệnh viện lao và bệnh phổi

TTDS-KHHGĐ huyện Phong Điền

TTDS-KHHGĐ huyện Hương Trà

TTDS-KHHGĐ TP Huế

TTDS-KHHGĐ thị xã hương Thủy

TTDS-KHHGĐ huyện Phú Vang

TTDS-KHHGĐ huyện Phú Lộc

TTDS-KHHGĐ huyện Nam Đông

TTDS-KHHGĐ huyện A Lưới

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử Cách mạng

Thư viện tổng hợp tỉnh

Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công

Trung tâm nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Trung tâm giáo dục lao động xã hội

Trung tâm bảo trợ xã hội

Trung tâm bảo trợ trẻ em

Quỹ bảo trợ trẻ em

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trung tâm khuyến Nông lâm ngư

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

BQL Khu bảo tồn Sao la

6. Văn phòng Tỉnh ủy

Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh

7. Sở Tư pháp

TT Trợ giúp pháp lý

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Tạp chí nghiên cứu và phát triển

9. Ban quản lý các khu công nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm khu công nghiệp

10.Văn phòng UBND tỉnh

Cổng thông tin điện tử

Trung tâm tin học hành chính

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh

12. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Nhà hát nghệ thuật truyền thống Huế

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế

Ban tư vấn bảo tồn di tích Huế

12. Sở Công thương

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 499/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/03/2014
Ngày hiệu lực 12/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 499/QĐ-UBND 2014 giao quyền tự chủ tổ chức tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 499/QĐ-UBND 2014 giao quyền tự chủ tổ chức tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Ngày ban hành 12/03/2014
Ngày hiệu lực 12/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 499/QĐ-UBND 2014 giao quyền tự chủ tổ chức tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 499/QĐ-UBND 2014 giao quyền tự chủ tổ chức tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Huế