Quyết định 1355/QĐ-UBND

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1909/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Văn bản s 269/SNgV-VP ngày 05/5/2016 (kèm theo ý kiến kiểm soát chất lượng của Giám đốc S Tư pháp tại Văn bản số 263/STP-KSTT ngày 27/4/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 (mười hai) thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: số 2368/QĐ-UBND ngày 22/6/2015; số 3399/QĐ-UBND ngày 28/8/2015; số 3647/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Ki
m soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Pháp chế HĐNĐ t
nh;
- Lưu: VT,NC
1;
Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử, các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp.
+ Điện tử: TP còn lại

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC LÃNH SỰ

1

Cấp hộ chiếu công vụ

2

Gia hạn hộ chiếu công vụ

3

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ

4

Cấp hộ chiếu ngoại giao

5

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao

6

Sửa đi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao

7

Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao

8

Chng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

9

Quyết định cho phép Đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

II. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUC T

1

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do UBND tỉnh tổ chức

III. LĨNH VỰC KHEN THƯỞNG CÓ YU TỐ NƯỚC NGOÀI

1

Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1

Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại đa phương

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

1. Cấp hộ chiếu công vụ

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trkết quả

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đi ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đề nghị cấp mới hộ chiếu công vụ cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đi ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu công vụ (theo mẫu 01/XNC ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BNG); có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định.

- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

- Bản chính Văn bản cử đi nước ngoài (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao).

- Bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tui đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bn chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang).

- Hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mu 06/XNC).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên thì thi hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu công vụ.

1.8. Lệ phí (nếu có):

- 200.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường hợp cấp mới, cấp lại bình thường).

- 400.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường hợp cấp lại do mất, hư hỏng).

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ theo Mu số 01/XNC, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư s02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Mẫu 01/XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ

CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC

(Đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền tờ khai)

BỘ NGOẠI GIAO

Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền mầu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục.

- Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.

- Dán 1 ảnh vào khung này.

- Đóng dấu giáp lai vào 1/4 ảnh đối với các trường hợp phải xác nhận Tờ khai.

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

2. Sinh ngày: ……. tháng ……. năm ……. 3. Giới tính □ Nam       □ Nữ

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………..

5. Hộ khẩu thưng trú: ………………………………………………………………………..

6. Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày: ………………. tại: ……….

7. Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………….

8. Chức vụ: …………………………………………. Điện thoại: ……………………………

a. Công chức: loại ……………………………bậc ……………………… ngạch: ………….

b. Cán bộ (bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm): ………………………………………………….

c. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): ………………………………………………………

9. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số …………… cấp ngày …../ …../……….. tại…………….. hoặc/và hộ chiếu công vụ số ……………… cấp ngày ……/ …../………….. tại …………………..

10. Thông tin gia đình

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

II. Thông tin chuyến đi:

1. Đi đến:.............................................................................…………………..……………

2. Đề nghị cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh ………... quá cảnh…………/Schengen………… tại ĐSQ/TLSQ/CQĐD ………….............tại..............……

3. Chức danh (bằng tiếng Anh) của người xin thị thực cần ghi trong công hàm…………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN

Ông/bà……………………………..…………………

- Là cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và những lời khai trên phù hợp với thông tin trong hồ sơ quản lý cán bộ

- Được phép đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đi theo hành trình công tác của cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp

……………....,ngày……tháng……năm 20….

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………ngày… tháng… năm 20…

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 01/XNC

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI

Hướng dẫn chung:

Tờ khai phải được điền chính xác và đầy đủ. Trường hợp chỉ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì không cần có Tờ khai. Trường hợp chỉ đề nghị cấp công hàm xin thị thực thì không cần điền điểm 10 phần I, không cần xác nhận và dán ảnh trong Tờ khai.

Hướng dẫn cụ thể:

Phần tiêu đề: Đánh dấu x vào ô vuông thích hợp.

Phần I Thông tin cá nhân:

Điểm 1: Viết chữ in hoa theo đúng họ và tên ghi trong Giấy chứng minh nhân dân;

Điểm 7: Ghi rõ đơn vị công tác từ cấp Phòng, Ban trở lên;

Điểm 8: Ghi rõ chức vụ hiện nay: (ví dụ: Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng…).

+ Mục a: Ghi rõ công chức loại (ví dụ: A1, A2), bậc (ví dụ: 1/9, 3/8) ngạch (ví dụ: chuyên viên, chuyên viên chính).

+ Mục b: Ghi rõ chức danh của cán bộ và nhiệm kỳ công tác (ví dụ: Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016…).

+ Mục c: Ghi rõ cấp bậc, hàm (ví dụ: Thiếu tướng, Đại tá…).

Phần II Thông tin chuyến đi:

- Điểm 1: Ghi rõ tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi đến hoặc quá cảnh.

- Điểm 2: Ghi rõ tên nước xin thị thực nhập cảnh, xin thị thực quá cảnh. Trường hợp xin thị thực Schengen thì ghi rõ tên nước nhập cảnh đầu tiên. Ghi rõ tên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài nơi nộp hồ sơ xin thị thực.

Phần xác nhận:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự xác nhận Tờ khai và đóng dấu giáp lai ảnh. Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũ còn giá trị và không có sự thay đổi Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự so với thời điểm cấp hộ chiếu trước đây cũng như không thay đổi cơ quan cấp hộ chiếu thì Tờ khai không cần có xác nhận.

- Trường hợp vợ, chồng đi theo hành trình công tác; vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện, cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài mà không thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức nào thì Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự của người được cử đi công tác nước ngoài xác nhận Tờ khai.

 

Mu 06/XNC

(Cơ quan quản lý hộ chiếu1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /CV-...

V/v thông báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (cấp trong vòng chưa quá 8 năm)

……., ngày tháng năm 20

 

Kính gửi:

- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
- Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

(Cơ quan quản hộ chiếu) thông báo hộ chiếu bị mất như sau:

1. Hộ chiếu mang tên Ông/Bà:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Chức vụ:

5. Bị mất hộ chiếu: - Loại (ngoại giao/công vụ)

- Số:

- Nơi cấp: (Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Việt Nam tại...)

- Ngày cấp:

6. Lý do mất:

(Cơ quan quản lý hộ chiếu) thông báo việc mất (các) hộ chiếu trên để Các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hủy hộ chiếu này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an;
- Lưu....

THỦ TRƯỞNG
(Ký trực tiếp ghi rõ họ tên, đóng du)

__________________

1 Cơ quan quản lý hộ chiếu theo Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

 

2. Gia hạn hộ chiếu công vụ

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu công vụ cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để gii quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trkết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản chính văn bản cử đi nưc ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

- Hộ chiếu công vụ đã được cấp còn giá trị dưới 01 năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

- 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đhồ sơ hợp lệ. Đối vi đoàn có số lượng, từ 50 người trlên thì thi hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

2.5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu công vụ (gia hạn).

2.8. Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/hộ chiếu.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư s02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

3. Sửa đổi, b sung hộ chiếu công vụ

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức, viên chức qun lý nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đề nghị sửa đi, bổ sung hộ chiếu công vụ cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu 02/XNC ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG (có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chwww.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra và ký trực tiếp).

- Hộ chiếu công vụ còn giá trị.

- Bn chụp giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bn chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định ti khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định số 136 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thi thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có slượng từ 50 người trở lên thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu công vụ (sửa đổi, bổ sung).

3.8. Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/hộ chiếu

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ theo Mu số 02/XNC, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

 

Mu 02/XNC

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐI □ B SUNG □
HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO □ HỘ CHI
U CÔNG VỤ □

1. Họ và tên :………………………………………………….…………………………….....

………………………………

2. Sinh ngày:……….tháng…..…năm …………

3. Giới tính:         Nam          Nữ

4. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………

5. Giấy chứng minh nhân dân số:……………………… cấp ngày:…………...tại:………..

6. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số………………….cấp ngày......./...../..........tại......

hoặc/và hộ chiếu công vụ số………………………….cấp ngày......./...../..........tại............

7. Đề nghị sửa đổi/ bổ sung:

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

……………………..

8. Lý do:

……………….……………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

………ngày… tháng… năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mu 02/XNC

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI

Hướng dẫn chung:

Tờ khai phải được điền chính xác và đầy đủ.

Hướng dẫn cụ thể:

Phần tiêu đề: Đánh dấu x vào ô vuông thích hợp.

Phần nội dung:

Điểm 1: Viết chữ in hoa theo đúng họ và tên ghi trong Giấy chứng minh nhân dân;

Điểm 6: Điền thông tin về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cần được sửa đổi, bổ sung.

Điểm 7: Ghi đầy đủ thông tin đề nghị sửa đổi, bổ sung (thay đổi họ tên, số Giấy chứng minh nhân dân, ngày sinh, nơi sinh, giới tính…).

 

4. Cấp hộ chiếu ngoại giao

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao (theo mẫu 01/XNC ban hành kèm theo Thông tư s-2/2-13/TT-BNG); có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định.

- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

- Bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

- Bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang).

- Hộ chiếu ngoại giao được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/XNC).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết:

- 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trlên thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao.

4.8. Lệ phí (nếu có):

- 200.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường hợp cấp mới, cấp lại bình thường).

- 400.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường hợp cấp lại do mất hoặc hư hỏng).

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao theo Mu s01/XNC, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

4.11. Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Mẫu 01/XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ

CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO
HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC

(Đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền tờ khai)

BỘ NGOẠI GIAO

Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền mầu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục.

- Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.

- Dán 1 ảnh vào khung này.

- Đóng dấu giáp lai vào 1/4 ảnh đối với các trường hợp phải xác nhận Tờ khai.

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

2. Sinh ngày: ……. tháng ……. năm ……. 3. Giới tính □ Nam        □ Nữ

4. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………

5. Hộ khẩu thưng trú: …………………………………………………………………………

6. Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày: ………………. tại: …………

7. Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………

8. Chức vụ: …………………………………………. Điện thoại: …………………………….

a. Công chức: loại ……………………………bậc ……………………… ngạch: …………..

b. Cán bộ (bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm): ……………………………………………………

c. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): …………………………………………………………

9. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số …………… cấp ngày …../ …../……….. tại…………….. hoặc/và hộ chiếu công vụ số ……………… cấp ngày ……/ …../………….. tại …………………..

10. Thông tin gia đình

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

II. Thông tin chuyến đi:

1. Đi đến:.............................................................................…………………..……………

2. Đề nghị cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh ……… quá cảnh…………/Schengen………… tại ĐSQ/TLSQ/CQĐD ………….............tại..............……

3. Chức danh (bằng tiếng Anh) của người xin thị thực cần ghi trong công hàm…………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN

Ông/bà……………………………..……………………:

- Là cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và những lời khai trên phù hợp với thông tin trong hồ sơ quản lý cán bộ

- Được phép đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đi theo hành trình công tác của cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp

……………....,ngày……tháng……năm 20….

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………ngày… tháng… năm 20…

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 01/XNC

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI

Hướng dẫn chung:

Tờ khai phải được điền chính xác và đầy đủ. Trường hợp chỉ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì không cần có Tờ khai. Trường hợp chỉ đề nghị cấp công hàm xin thị thực thì không cần điền điểm 10 phần I, không cần xác nhận và dán ảnh trong Tờ khai.

Hướng dẫn cụ thể:

Phần tiêu đề: Đánh dấu x vào ô vuông thích hợp.

Phần I Thông tin cá nhân:

Điểm 1: Viết chữ in hoa theo đúng họ và tên ghi trong Giấy chứng minh nhân dân;

Điểm 7: Ghi rõ đơn vị công tác từ cấp Phòng, Ban trở lên;

Điểm 8: Ghi rõ chức vụ hiện nay: (ví dụ: Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng…).

+ Mục a: Ghi rõ công chức loại (ví dụ: A1, A2), bậc (ví dụ: 1/9, 3/8) ngạch (ví dụ: chuyên viên, chuyên viên chính).

+ Mục b: Ghi rõ chức danh của cán bộ và nhiệm kỳ công tác (ví dụ: Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016…).

+ Mục c: Ghi rõ cấp bậc, hàm (ví dụ: Thiếu tướng, Đại tá…).

Phần II Thông tin chuyến đi:

Điểm 1: Ghi rõ tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi đến hoặc quá cảnh.

Điểm 2: Ghi rõ tên nước xin thị thực nhập cảnh, xin thị thực quá cảnh. Trường hợp xin thị thực Schengen thì ghi rõ tên nước nhập cảnh đầu tiên. Ghi rõ tên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài nơi nộp hồ sơ xin thị thực.

Phần xác nhận:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự xác nhận Tờ khai và đóng dấu giáp lai ảnh. Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũ còn giá trị và không có sự thay đổi Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự so với thời điểm cấp hộ chiếu trước đây cũng như không thay đổi cơ quan cấp hộ chiếu thì Tờ khai không cần có xác nhận.

- Trường hợp vợ, chồng đi theo hành trình công tác; vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện, cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài mà không thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức nào thì Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự của người được cử đi công tác nước ngoài xác nhận Tờ khai.

 

Mu 06/XNC

(Cơ quan quản lý hộ chiếu2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /CV-...
V/v thông báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (cấp trong vòng chưa quá 8 năm)

……., ngày tháng năm 20

 

Kính gửi:

- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
- Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

(Cơ quan quản hộ chiếu) thông báo hộ chiếu bị mất như sau:

1. Hộ chiếu mang tên Ông/Bà:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Chức vụ:

5. Bị mất hộ chiếu:

- Loại (ngoại giao/công vụ)

- Số:

- Nơi cấp: (Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Việt Nam tại...)

- Ngày cấp:

6. Lý do mất:

(Cơ quan quản lý hộ chiếu) thông báo việc mất (các) hộ chiếu trên để Các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hủy hộ chiếu này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an;
- Lưu....

THỦ TRƯỞNG
(Ký trực tiếp ghi rõ họ tên, đóng du)

__________________

2 Cơ quan quản lý hộ chiếu theo Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

 

5. Gia hạn hộ chiếu ngoại giao

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

- Hộ chiếu ngoại giao đã được cấp còn giá trị dưới 01 năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết:

- 04 ngày làm việc kể từ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao (gia hạn).

5.8. Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/hộ chiếu;

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ vnhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

6. Sa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao

6.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm chuyển hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu 02/XNC (có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra và ký trực tiếp).

- Hộ chiếu ngoại giao còn giá trị.

- Bản chụp giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định số 136 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao (sửa đổi, bổ sung).

6.8. Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/hộ chiếu.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao theo Mu số 02/XNC, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định s67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Mu 02/XNC

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐI □ B SUNG □
HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO □ HỘ CHI
U CÔNG VỤ □

1. Họ và tên :………………………………………………….…………………………….......

2. Sinh ngày:……….tháng…..…năm …………

3. Giới tính:   □ Nam    Nữ

4. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………

5. Giấy chứng minh nhân dân số:……………………… cấp ngày:…………...tại:………..

6. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số………………….cấp ngày......./...../..........tại......

hoặc/và hộ chiếu công vụ số………………………….cấp ngày......./...../..........tại............

7. Đề nghị sửa đổi/ bổ sung:

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

……………………..

8. Lý do:

……………….…………………………………………………………………………………….

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

………ngày… tháng… năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mu 02/XNC

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI

Hướng dẫn chung:

Tờ khai phải được điền chính xác và đầy đủ.

Hướng dẫn cụ thể:

Phần tiêu đề: Đánh dấu x vào ô vuông thích hợp.

Phần nội dung:

Điểm 1: Viết chữ in hoa theo đúng họ và tên ghi trong Giấy chứng minh nhân dân;

Điểm 6: Điền thông tin về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cần được sửa đổi, bổ sung.

Điểm 7: Ghi đầy đủ thông tin đề nghị sửa đổi, bổ sung (thay đổi họ tên, số Giấy chứng minh nhân dân, ngày sinh, nơi sinh, giới tính…).

 

7. Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao.

7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chuyển hồ sơ xin cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để giải quyết.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà nh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai (theo mẫu 01/XNC ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNG); có thể khai trên bn in sẵn hoặc khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.Ianhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định;

- Hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao còn giá trị trên 6 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh;

- Bản chính văn bản cử đi nước ngoài (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao);

- Bản chụp thư mời (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn gii quyết:

- 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp khai Tờ khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc.

7.5. Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Cá nhân.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tnh Hà Tĩnh.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công hàm đề nghị cp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao.

7.8. Lệ phí (nếu có): 10.000 đồng/01 công hàm/01 người.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

Tờ khai cấp/gia hạn hộ chiếu công vụ/ hộ chiếu ngoại giao/ công hàm xin thị thực theo Mu số 01/XNC, ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính (nếu có): Không

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ vnhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

 

Mẫu 01/XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ

CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAOHỘ CHIẾU CÔNG VỤ
CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC

(Đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền tờ khai)

BỘ NGOẠI GIAO

Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền mầu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục.

- Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.

- Dán 1 ảnh vào khung này.

- Đóng dấu giáp lai vào 1/4 ảnh đối với các trường hợp phải xác nhận Tờ khai.

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

2. Sinh ngày: ……. tháng ……. năm ……. 3. Giới tính □ Nam       □ Nữ

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………..

5. Hộ khẩu thưng trú: …………………………………………………………………………

6. Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày: ………………. tại: ………..

7. Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………..

8. Chức vụ: …………………………………………. Điện thoại: …………………………….

a. Công chức: loại ……………………………bậc ……………………… ngạch: ………….

b. Cán bộ (bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm): ………………………………………………….

c. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): ……………………………………………………….

9. Đã được cấp hộ chiếu ngoại giao số …………… cấp ngày …../ …../……….. tại…………….. hoặc/và hộ chiếu công vụ số ……………… cấp ngày ……/ …../………….. tại …………………..

10. Thông tin gia đình

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

II. Thông tin chuyến đi:

1. Đi đến:.............................................................................…………………..……………

2. Đề nghị cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh ………… quá cảnh……….. /Schengen………… tại ĐSQ/TLSQ/CQĐD ………….............tại..............……

3. Chức danh (bằng tiếng Anh) của người xin thị thực cần ghi trong công hàm…………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN

Ông/bà……………………………..…………………

- Là cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và những lời khai trên phù hợp với thông tin trong hồ sơ quản lý cán bộ

- Được phép đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc đi theo hành trình công tác của cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp

……………...,ngày……tháng……năm 20….

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………ngày… tháng… năm 20…

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 01/XNC

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN TỜ KHAI

Hướng dẫn chung:

Tờ khai phải được điền chính xác và đầy đủ. Trường hợp chỉ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì không cần có Tờ khai. Trường hợp chỉ đề nghị cấp công hàm xin thị thực thì không cần điền điểm 10 phần I, không cần xác nhận và dán ảnh trong Tờ khai.

Hướng dẫn cụ thể:

Phần tiêu đề: Đánh dấu x vào ô vuông thích hợp.

Phần I Thông tin cá nhân:

Điểm 1: Viết chữ in hoa theo đúng họ và tên ghi trong Giấy chứng minh nhân dân;

Điểm 7: Ghi rõ đơn vị công tác từ cấp Phòng, Ban trở lên;

Điểm 8: Ghi rõ chức vụ hiện nay: (ví dụ: Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng…).

+ Mục a: Ghi rõ công chức loại (ví dụ: A1, A2), bậc (ví dụ: 1/9, 3/8) ngạch (ví dụ: chuyên viên, chuyên viên chính).

+ Mục b: Ghi rõ chức danh của cán bộ và nhiệm kỳ công tác (ví dụ: Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016…).

+ Mục c: Ghi rõ cấp bậc, hàm (ví dụ: Thiếu tướng, Đại tá…).

Phần II Thông tin chuyến đi:

Điểm 1: Ghi rõ tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi đến hoặc quá cảnh.

Điểm 2: Ghi rõ tên nước xin thị thực nhập cảnh, xin thị thực quá cảnh. Trường hợp xin thị thực Schengen thì ghi rõ tên nước nhập cảnh đầu tiên. Ghi rõ tên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài nơi nộp hồ sơ xin thị thực.

Phần xác nhận:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự xác nhận Tờ khai và đóng dấu giáp lai ảnh. Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũ còn giá trị và không có sự thay đổi Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự so với thời điểm cấp hộ chiếu trước đây cũng như không thay đổi cơ quan cấp hộ chiếu thì Tờ khai không cần có xác nhận.

- Trường hợp vợ, chồng đi theo hành trình công tác; vợ, chồng và con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo thành viên Cơ quan đại diện, cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài mà không thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức nào thì Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự của người được cử đi công tác nước ngoài xác nhận Tờ khai.

 

8. Chứng nhận lãnh sự, hp pháp hóa lãnh sự

8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đề nghị Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

8.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu LS/HPH-2012/TK);

- Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

- 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

- Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao/Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với hồ sơ dưới 10 giấy tờ, tài liệu: Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hồ sơ từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên: Thi hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp cần xác minh, xác thực, thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh,

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự.

8.8. Lệ phí (nếu có): 30.000 đồng/01 con dấu;

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu LS/HPH-2012/TK, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao.

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự có thể khai trực tuyến tại địa chỉ: https://hopphaphoa.lanhsuvietnam.gov.vn/Legalization/Legalized-Introduction.aspx.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự; Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011 và Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/1/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dn thực hiện một squy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa nh sự.

 

Mẫu LS/HPH-2012/TK
Form LS/HPH-2012/TK

TỜ KHAI CHỨNG NHẬN/ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Application for consular authentication

 

1.

Họ và tên người nộp hồ sơ:………………………………………………………………………

Full name of the applicant

2.

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ thay thế hộ chiếu:

ID/Passport/Travel Document No.:

…………………………………………

Ngày cấp:…………………………

Date of issue (dd/mm/yyyy)

3.

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………...

Contact address

 

Số điện thoại: ………………………

Telephone No.

Thư điện tử:…………………...………

Email address

4.

Giấy tờ cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự:

Document(s) requiring consular authentication

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Tổng cộng: …………văn bản

Total                    document(s)

5.

Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu đồng ý)

If the document(s) fail(s) to meet conditions for consular authentication under the law, I apply for certification that the document(s) has/have been seen at the Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs

(Mark X in the box if you agree)

6.

Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước: ………………………………………………………………

Country where the document(s) has/have to be used

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ này.

I hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the authenticity of this dossier.

 

Ghi chú: dành cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ
For authorized officers only …………………………………………………………
…………………………………………………………

…….., ngày ……tháng …….năm ….
Place and date (dd/mm/yyyy)
Người nộp hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Applicant’s signature and full name

 

9. Quyết định cho phép các đoàn nước ngoài vào thăm thăm và làm việc trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

9.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định,

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2:

+ Đối với các đoàn vào thuộc trong chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm đã được phê duyệt và các trường hp phát sinh thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

+ Đối với các đoàn vào cấp Bộ trưng, Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế: Sở Ngoại vụ tham mưu kế hoạch xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi chuyển hồ sơ về việc cho phép đoàn vào báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

+ Đối với các đoàn vào thuộc các tổ chức phi chính phủ đang triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; các đoàn doanh nghiệp của nước ngoài sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, các đoàn chuyển giao công nghệ, tham quan, học tập kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không sử dụng; ngân sách địa phương để đón tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép đoàn vào.

- Bước 3: Sau khi có kết quả của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tiến hành trả kết quả theo quy định và lưu bản sao kết quả.

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 01 bản gốc Thư hoặc Công văn liên hệ của phía nước ngoài, trong đó ghi rõ: Nội dung, chương trình, thành phần (gồm các thông tin liên quan về: Họ tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, shộ chiếu, visa thời hạn hộ chiếu), thời gian, địa điểm làm việc;

- 01 bản gốc (hoặc bản sao có chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam), các văn bản liên quan đến tư cách pháp nhân của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài;

- 01 bản gốc văn bản đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trực tiếp làm việc với đoàn, trong đó ghi rõ: Nội dung, chương trình, thành phần, thời gian, kinh phí đón tiếp, địa điểm làm việc.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

9.4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp phải xin ý kiến của Bộ Ngoại giao thì thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý cho phép đoàn vào.

9.8. Lệ phí (nếu có): Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế qun lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

II. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Phê duyệt kế hoạch t chức các Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do UBND tnh tổ chức.

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tnh Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch xin ý kiến Bộ Ngoại giao trình Ủy ban nhân dân tnh quyết định đối với việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tham mưu tổ chức các Hội nghị, Hội tho quốc tế do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

- Bước 3: Sau khi có kết quả của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tiến hành trả kết quả theo quy định và lưu bản sao kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm

- 01 bản gốc công văn đề nghị được tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cu.

- Giấy phép hoạt động, thành lập công ty đối với các công ty, tổ chức nước ngoài (nếu bằng tiếng nước ngoài thì dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

- Bản gốc đề án hoặc kế hoạch tổ chức, trong đó nêu rõ: Nội dung, đơn vị chủ trì, lý do, danh nghĩa tổ chức hội nghị, hội thảo, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, hình thức và các điều kiện để tổ chức hội nghị, hội thảo, nguồn kinh phí, đơn vị tài trợ (nếu có); chương trình, nội dung các hoạt động bên lề; dự kiến đánh giá tác động của hội nghị, hội thảo sau khi được tổ chức.

- Dự thảo văn bản thỏa thuận ký kết (bng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

- Bản gốc ý kiến của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo và ký kết thỏa thuận quốc tế.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

1.4. Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

1.8. Lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thtục): Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quc hội;

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

III. LĨNH VỰC KHEN THƯỞNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị, cá nhân được các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế xét tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác np hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh (s13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tnh Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị được các cơ quan, tổ chức nước ngoài xét tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được các cơ quan, tổ chức nước ngoài xét tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác sau khi có ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tiếp nhận và trao thưởng theo đúng các quy định hiện hành về Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của UBND tỉnh.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 bản gốc Công văn đề nghị được tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng, trong đó ghi rõ: Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận khen thưởng, hình thức khen thưởng, cơ quan, cá nhân nưc ngoài hoặc tổ chức quốc tế nào tặng, tặng về việc gì.

- 01 văn bn của các tchức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế đề nghị tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tỉnh Hà Tĩnh (nếu bằng tiếng nước ngoài thì dịch sang tiếng Việt có chng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ nếu đối tượng là CB, CC, VC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 04 ngày làm việc nếu đối tượng là CB, CC, VC do UBND tỉnh quản lý.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bn đồng ý của UBND tỉnh.

1.8. Lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1. Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị cho phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cho phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ phi hợp với SThông tin và Truyền thông hướng dẫn đoàn đảm bảo tuân thủ theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 bản gốc giấy phép hoạt động do Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao cấp.

- 01 bản gốc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động tại địa phương.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

1.4. Thi hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý của UBND tỉnh.

1.8. Lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thtục): Không.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1355/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành01/06/2016
       Ngày hiệu lực01/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016