Quyết định 3647/QĐ-UBND

Quyết định 3647/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1355/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3647/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 603/SNgV-VP ngày 09/9/2015 (kèm theo ý kiến kiểm soát chất lượng của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1457/STP-KSTT ngày 04/9/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc các s, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó Bí thư Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, T
U, HĐND tỉnh,
Các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp (20b).
+ Điện tử: TP còn
lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC LÃNH SỰ

 

1

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1-3

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BSUNG THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

1. Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (số 13, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 2. Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đề nghị Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

- Bước 3. Sau khi có kết quả của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tiến hành trả kết quả theo phiếu hẹn và lưu bản sao kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu LS/HPH-2012/TK);

- Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

- 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

- Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao/Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thi hạn giải quyết:

- Đối với hồ sơ dưới 10 giấy tờ, tài liệu: Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Ngoại vụ chuyn hsơ và nhận kết quả từ Bộ Ngoại giao trong thi hạn 02 ngày làm việc; Bộ Ngoại giao tiến hành chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự trong thời hạn 01 ngày làm việc).

- Đối với hồ sơ từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên: Thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Ngoại vụ chuyển hsơ và nhận kết quả từ Bộ Ngoại giao trong thời hạn 02 ngày làm việc; Bộ Ngoại giao tiến hành chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự trong thời hạn 04 ngày làm việc).

Trong trường hợp cần xác minh, xác thực, thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Ngoại vụ chuyn hồ sơ và nhận kết quả từ Bộ Ngoại giao trong thời hạn 02 ngày làm việc; Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh, xác thực và xử lý hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc).

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự.

1.8. Lệ phí (nếu có): 30.000 đồng/01 con dấu;

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Tờ khai chứng nhận lãnh sự theo mẫu LS/HPH-2012/TK, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao.

- Tờ khai chng nhận lãnh sự có thể khai trực tuyến tại địa chỉ: https://hopphaphoa.lanhsuvietnam.gov.vn/Legalization/Legalized-Introduction.aspx.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự; Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011 và Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/1/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC;

- Thông tư s01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

 

Mu LS/HPH-2012/TK
Form LS/HPH-2012/TK

TỜ KHAI CHỨNG NHẬN/ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
Application for consular authentication

1. Họ và tên người nộp hồ sơ:.............................................................................................
Full name of the applicant

2. Số CMND/Hchiếu/Giấy tờ thay thế hộ chiếu:               Ngày cấp:....................................
ID/Passport/Travel Document No.:                                     Date of issue (dd/mm/yyyy)

3. Địa chỉ liên lạc:...............................................................................................................
Contact address

Số điện thoại: ……………………                         Thư điện tử: ..............................................

Telephone No.                                                     Email address

4. Giấy tờ cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự:
Document(s) requiring consular authentication

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tổng cộng: ……..văn bản
Total: ……document(s)

5. Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để được chứng nhận/hp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xut trình tại Bộ Ngoại giao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu đồng ý)        ›

If the document(s) fail(s) to meet conditions for consular authentication under the law, I apply for certification that the document(s) has/have been seen at the Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs

(Mark X in the box if you agree)

6. Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước:....................................................................................
Country where the document(s) has/have to be used

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ này.
I hereby
certify that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the authenticity of this dossier.

Ghi chú: dành cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ
For authorized officers only
…………………………………………………..
…………………………………………………..

………., ngày     tháng…năm…
Place and date (dd/mm/yyyy)
Người nộp hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Applicant’s signature and full name

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3647/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3647/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3647/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3647/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3647/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở ngoại vụ Hà Tĩnh 2015