Quyết định 1359/QĐ-TĐC

Quyết định 1359/QĐ-TĐC năm 2015 phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1359/QĐ-TĐC đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TNG CỤC TIÊU CHUN
ĐO LƯỜNG CHT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25/8/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU”

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường và Vụ trưởng Vụ Đánh giá hp chuẩn và hp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ trưởng Vụ Đo lường, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ KH&CN (để b/c);
-
Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25/8/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Tổng cc trưởng Tổng cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Nội dung công việc

Thi hn

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hp

1

Xây dựng văn bản hướng dẫn của Tổng cục

1.1

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý xăng dầu nhập khẩu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

9/2015

Cục Quản lý chất lượng SPHH

- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra;

- Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN);

- Thanh tra Bộ KH&CN.

1.2

Hướng dẫn thực hiện lấy mẫu xăng (thay thế Quyết định s 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 và Quyết định 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008).

11/2015

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

- Cục Quản lý chất lượng SPHH;

- Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3, Trung tâm QUACERT;

- Viện TCCL Việt Nam.

1.3

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

3/2016

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

- VPháp chế - Thanh tra.

1.4

Công văn hướng dẫn cho các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

3/2016

- Vụ Đo lường;

- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy.

- Cục Quản lý chất lượng SPHH;

- Vụ Pháp chế - Thanh tra;

- Các đơn vị khác thuộc Tổng cục (Vụ Pháp chế - Thanh tra; Viện Đo lường Việt Nam; Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3; Trung tâm QUACERT).

2

Tuyên truyền, phổ biến

2.1

Viết bài giới thiệu về Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí, website)

9-10/2015

- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hp quy;

- Vụ Đo lường.

- Tạp chí TĐC;

- Trung tâm Thông tin TĐC;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN.

2.2

Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN cho các cơ quan nhà nước, tchức, cá nhân liên quan.

Hàng năm

- Văn phòng Tổng cục;

- Trung tâm Thông tin TĐC;

- Tạp chí TĐC.

- Các đơn vị thuộc Tổng cục;

- Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN);

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN.

3

Tổ chức triển khai thực hiện

3.1

Thực hiện phê duyệt mẫu phương tiện đo; cấp giấy chứng nhận đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

Hàng năm

Vụ Đo lường

- Viện Đo lường Việt Nam;

- Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3.

3.2

Chỉ định tchức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực thực hiện việc đánh giá sự phù hợp xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và theo quy định của Thông tư.

Hàng năm

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

- Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3, Trung tâm QUACERT.

3.3

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Hàng năm

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

- Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3, Trung tâm QUACERT.

3.4

Thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu nhập khẩu và xử lý xăng dầu nhập khu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Hàng năm

Cục Quản lý chất lượng SPHH

- Các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan (Vụ Đánh giá hp chuẩn và hợp quy; Vụ Đo lường; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Viện Đo lường Việt Nam; Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3; Trung tâm QUACERT).

3.5

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo kế hoạch hàng năm

Vụ Pháp chế - Thanh tra

- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy;

- Vụ Đo lường;

- Cục Quản lý chất lượng SPHH;

- Các đơn vị khác của Tổng cục.

3.6

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo kế hoạch hàng năm

- Cục Quản lý chất lượng SPHH;

- Vụ Đo lường;

- Vụ Đánh giá hp chuẩn và hợp quy.

- Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

- Các đơn vị của Tổng cục có liên quan (Vụ Pháp chế - Thanh tra; Viện Đo lường Việt Nam; Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3; Trung tâm QUACERT)

3.7

Hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN (thường xuyên khi có yêu cầu)

Hàng năm

- Vụ Đo lường;

- Vụ Đánh giá hp chuẩn và hợp quy.

- Vụ Pháp chế (Bộ KHCN)

- Các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan (Cục Quản lý chất lượng SPHH; Vụ Tiêu chuẩn; Vụ Kế hoạch Tài chính; Viện TCCL Việt Nam; Viện Đo lường Việt Nam; Trung tâm Kỹ thuật 1, 2, 3; Trung tâm QUACERT).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1359/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1359/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1359/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 1359/QĐ-TĐC đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1359/QĐ-TĐC đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1359/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1359/QĐ-TĐC đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1359/QĐ-TĐC đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 2015

         • 04/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực