Quyết định 904/QĐ-TĐC

Quyết định 904/QĐ-TĐC năm 2008 sửa đổi một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC đã được thay thế bởi Quyết định 457/QĐ-TĐC hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 904/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU XĂNG DẦU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1518/QĐ-TĐC NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2007

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen số QCVN 1:2007/BKHCN;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đánh giá sự phù hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu” ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 như sau:

1. Bổ sung mục 6.3 như sau:

“c) Riêng đối với các mẫu xăng dầu được lấy với mục đích kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, tùy theo điều kiện cụ thể thực tế, nếu không thể đảm bảo thời gian vận chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm như quy định tại điểm a), cơ quan lấy mẫu quyết định thời gian vận chuyển đối với từng đợt lấy mẫu, nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp thời gian vận chuyển mẫu bị kéo dài, cơ quan lấy mẫu cần lưu ý như sau:

- Quá trình lưu giữ và vận chuyển mẫu phải đảm bảo tính toàn vẹn của mẫu, đảm bảo an toàn và cảnh báo về cháy nổ.

- Quy định thời gian lưu mẫu kéo dài tương ứng để đảm bảo đủ thời gian xử lý mẫu lưu khi cần thiết”.

2. Sửa đổi mục 8 của Biên bản lấy mẫu quy định trong Phụ lục như sau:

Sửa đổi “Thời gian lưu mẫu là 15 ngày” thành “Thời hạn lưu mẫu đến ngày …”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Đánh giá sự phù hợp, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Diện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu904/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực22/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu904/QĐ-TĐC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
       Người kýVũ Văn Diện
       Ngày ban hành22/07/2008
       Ngày hiệu lực22/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-TĐC bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-TĐC