Quyết định 136/QĐ-VSD

Quyết định 136/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 136/QĐ-VSD 2017 Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ


TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Công văn số 4890/UBCK-PTTT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017; riêng quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 7 Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/9/2017. Các quy định về việc thanh toán trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu VT, TTBT
(19b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Thanh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-VSD ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động thanh toán, các biện pháp khắc phục tình trạng tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương (sau đây viết tắt là trái phiếu Chính phủ) thực hiện giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Thành viên lưu ký (sau đây viết tắt là Thành viên) là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành thành viên lưu ký.

2. Ngân hàng lưu ký ngân hàng thương mại làm thành viên của VSD thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán cho mình và khách hàng của mình.

3. Ngân hàng thành viên thanh toán là ngân hàng thương mại có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và là thành viên trực tiếp của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thực hiện chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và (hoặc) cho chính mình.

4. Thanh toán theo từng giao dịch là phương thức thanh toán tiền trong đó việc chuyển giao tiền giữa các bên tham gia giao dịch qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện trên cơ sở từng giao dịch ngay khi bên mua chuyển tiền.

5. Ngày giao dịch là ngày trái phiếu Chính phủ được giao dịch và khớp lệnh trên SGDCK.

6. Ngày thanh toán là ngày trái phiếu Chính phủ và tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ được chuyển giao đồng thời cho bên mua và bên bán trái phiếu Chính phủ trên hệ thống của VSD và hệ thống điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

7. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011, Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 mà người có thẩm quyền của VSD, Ngân hàng Nhà nước, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

8. Chứng từ điện tử là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD, Ngân hàng Nhà nước, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán. Chứng từ điện tử trong Quy chế này bao gồm các loại sau:

- Báo cáo điện tử và giao dịch điện tử là các báo cáo, giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSD thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD;

- Điện nghiệp vụ (điện MT) và FileAct là file dữ liệu chứa các thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO 15022 được trao đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.

9. Cổng giao tiếp điện tử là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và VSD trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng báo cáo điện tử, giao dịch điện tử một cách gián tiếp thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán đã được cài đặt phần mềm của VSD.

10. Cổng giao tiếp trực tuyến là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán, ngân hàng Nhà nước và VSD trao đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện MT, FileAct trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán, ngân hàng Nhà nước và hệ thống của VSD.

Điều 3. Đăng ký ngân hàng thành viên thanh toán

1. Ngân hàng thương mại có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp thực hiện đăng ký thông tin với VSD, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp (Mẫu 01/TTTP);

- Bản sao văn bản xác nhận là thành viên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD thực hiện đăng ký thông tin ngân hàng thành viên thanh toán và gửi văn bản xác nhận cho ngân hàng thành viên thanh toán.

Điều 4. Thay đổi thông tin ngân hàng thành viên thanh toán

1. Khi có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký ngân hàng thành viên thanh toán về tên ngân hàng, tên viết tắt, mã citad, ngân hàng thành viên thanh toán phải gửi văn bản thông báo cho VSD chậm nhất trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày việc thay đổi có hiệu lực.

2. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo thay đổi thông tin, VSD thực hiện cập nhật thông tin ngân hàng thành viên thanh toán và gửi văn bản xác nhận cho ngân hàng thành viên thanh toán và tổ chức thanh toán tiền gián tiếp liên quan nếu có.

Điều 5. Ngừng/hủy cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ của ngân hàng thành viên thanh toán

1. Ngân hàng thành viên thanh toán bị ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ trong các trường hợp sau:

a. Ngân hàng thành viên thanh toán bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

b. Ngân hàng thành viên thanh toán không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sau đây viết tắt là Thông tư 46).

2. VSD thực hiện hủy đăng ký ngân hàng thành viên thanh toán trong các trường hợp sau:

a. Ngân hàng thành viên thanh toán tự nguyện chấm dứt hoạt động thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ;

b. Ngân hàng thành viên thanh toán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với ngân hàng thương mại.

3. Xử lý ngừng/hủy đăng ký ngân hàng thành viên thanh toán:

a. Đối với trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng thành viên thanh toán theo Điểm b, Khoản 1 Điều này, tùy mức độ vi phạm của ngân hàng thành viên thanh toán, VSD sẽ xem xét ngừng cung cấp dịch vụ cho một số tổ chức thanh toán tiền gián tiếp hoặc toàn bộ tổ chức thanh toán tiền gián tiếp đã đăng ký. Thời gian ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng thành viên thanh toán được quy định cụ thể trong quyết định ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ của VSD.

b. Ngân hàng thành viên thanh toán ngừng/hủy cung cấp dịch vụ ngân hàng thành viên thanh toán có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ đã xác định trước đó.

c. VSD gửi văn bản thông báo cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp liên quan về ngày thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cuối cùng tại ngân hàng thành viên thanh toán bị ngừng/hủy đăng ký. Tổ chức thanh toán tiền gián tiếp có trách nhiệm lựa chọn một ngân hàng thành viên thanh toán thay thế và gửi hồ sơ đăng ký cho VSD theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

d. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung quy định tại Khoản 1, 2 Điều này và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này, VSD thực hiện ngừng/hủy đăng ký thông tin ngân hàng thành viên thanh toán và gửi văn bản xác nhận cho ngân hàng thành viên thanh toán, ngân hàng Nhà nước và tổ chức thanh toán tiền gián tiếp liên quan đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của VSD.

Điều 6. Tổ chức thanh toán tiền gián tiếp đăng ký thông tin ngân hàng thành viên thanh toán được lựa chọn

1. Tổ chức thanh toán tiền gián tiếp là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của SGDCK phải thực hiện lựa chọn và mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch TPCP tại một (01) ngân hàng thành viên thanh toán. Tài khoản tiền gửi này của tổ chức thanh toán tiền gián tiếp được mở tách biệt theo tài khoản của khách hàng trong nước, tài khoản của khách hàng nước ngoài, tài khoản của chính tổ chức thanh toán tiền gián tiếp. Hồ sơ đăng ký thông tin ngân hàng thành viên thanh toán với VSD gồm các tài liệu sau:

a. Văn bản thông báo ngân hàng thành viên thanh toán được lựa chọn và đăng ký các tài khoản tiền thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ tại ngân hàng thành viên thanh toán (Mẫu 02/TTTP);

b. Hợp đồng vay/thỏa thuận hỗ trợ tiền thanh toán ký kết với ngân hàng thành viên thanh toán.

2. Trường hợp thay đổi ngân hàng thành viên thanh toán, tổ chức thanh toán tiền gián tiếp phải gửi văn bản thông báo cho VSD đề nghị hủy đăng ký ngân hàng thành viên thanh toán hiện tại và hồ sơ đăng ký thông tin với ngân hàng thành viên thanh toán thay thế. VSD sẽ thực hiện hủy thông tin ngân hàng thành viên thanh toán theo đề nghị của tổ chức thanh toán tiền gián tiếp sau khi ngân hàng thành viên thanh toán này hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ đã xác định trước đó.

3. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản thông báo của tổ chức thanh toán tiền gián tiếp, VSD gửi văn bản xác nhận cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán liên quan và thực hiện cập nhật thông tin về ngân hàng thành viên thanh toán trên hệ thống của VSD.

Điều 7. Nguyên tắc thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. Căn cứ vào kết quả giao dịch do SGDCK cung cấp, VSD xác định nghĩa vụ thanh toán trái phiếu Chính phủ và tiền trái phiếu Chính phủ cho các thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan theo từng giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của SGDCK.

2. Nhà đầu tư bên bán phải bảo đảm có đủ trái phiếu Chính phủ tại ngày giao dịch, bao gồm:

a. Số trái phiếu Chính phủ đã có sẵn trên tài khoản lưu ký tại ngày giao dịch.

b. Số trái phiếu Chính phủ được nhận do vay qua hệ thống vay, cho vay chứng khoán của VSD tại ngày giao dịch.

c. Số trái phiếu Chính phủ nhận được từ giao dịch mua trước đó về tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch.

3. Việc thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ sẽ được thực hiện theo từng giao dịch trong khoảng thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quy chế này theo nguyên tắc thanh toán ngay cho giao dịch có đủ trái phiếu Chính phủ và tiền.

4. Ngân hàng lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là ngân hàng thương mại và ngân hàng thành viên thanh toán sẽ thực hiện thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ của mình và khách hàng thông qua tài khoản mở tại hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Tiền thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ của tổ chức thanh toán tiền gián tiếp được thực hiện qua một (01) ngân hàng thành viên thanh toán do tổ chức thanh toán tiền gián tiếp lựa chọn và đăng ký với VSD.

5. Việc chuyển giao trái phiếu Chính phủ được thực hiện trên hệ thống của VSD trên cơ sở chuyển khoản trái phiếu Chính phủ giữa các tài khoản lưu ký của thành viên và tổ chức mở tài khoản trực tiếp, hạch toán chi tiết theo tài khoản của từng nhà đầu tư.

Điều 8. Phương thức và thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. VSD thực hiện thanh toán trái phiếu Chính phủ theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch ngay khi bên bán có đủ trái phiếu Chính phủ và bên mua có đủ tiền để thanh toán tại ngày thanh toán theo quy định hiện hành.

2. Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao trái phiếu Chính phủ đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

3. Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1).

4. Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ từ 09h00 đến 15h30 ngày thanh toán. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán được quy định tại Mục I Phụ lục 02 của Quy chế này.

Điều 9. Đối chiếu và xác nhận giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. Sau khi nhận dữ liệu về kết quả giao dịch từ SGDCK, VSD gửi thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, thông báo các tài khoản của nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư trái phiếu Chính phủ sở hữu, thông báo cập nhật thông tin tài khoản nhà đầu tư dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho thành viên hoặc thông qua địa chỉ email cho tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu chi tiết giao dịch giữa lệnh gốc được lưu giữ tại thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp với thông báo tổng hợp kết quả giao dịch của VSD và gửi xác nhận lại cho VSD dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến hoặc qua email theo trình tự thời gian quy định tại Phụ lục 02 của Quy chế này. Trường hợp có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến hoặc qua email đồng thời với hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSD.

3. Trường hợp thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không gửi xác nhận kết quả giao dịch trong thời hạn quy định tại Quy chế này, VSD coi như kết quả giao dịch là chính xác và thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có) đồng thời thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Quy chế Thành viên lưu ký, Hợp đồng cung cấp dịch vụ của VSD.

Điều 10. Xử lý lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu Chính phủ

1. VSD thực hiện xử lý lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu Chính phủ trong trường hợp thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhập sai số hiệu tài khoản tự doanh.

2. Cách thức xử lý lỗi tự doanh trái phiếu Chính phủ:

a. Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu Chính phủ phải gửi Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 03/TTTP) chậm nhất vào 08h30 ngày thanh toán để đảm bảo việc xử lý lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

b. VSD thực hiện điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

c. Ngay sau khi hoàn tất xử lý lỗi, VSD gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 04/TTTP) cho SGDCK, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đề nghị xử lý lỗi.

Điều 11. Xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán

Sau khi hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, VSD gửi Thông báo xác nhận kết quả thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến/email cho thành viên, ngân hàng thành viên thanh toán, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Điều 12. Cơ chế xử lý trong trường hợp tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. Thành viên là tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ sử dụng tiền vay từ ngân hàng thành viên thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 46.

2. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán từ ngân hàng thành viên thanh toán, VSD sẽ thực hiện phong toả số chứng khoán mà tổ chức thanh toán tiền gián tiếp bên vay đã thỏa thuận để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán gồm:

a. Thông báo hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch TPCP (Mẫu 05/TTTP );

b. Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 06/TTTP);

c. Hợp đồng/thỏa thuận giữa các bên về việc phong tỏa chứng khoán để đảm bảo khoản vay.

3. Ngay sau khi thực hiện phong toả chứng khoán, VSD fax văn bản thông báo để ngân hàng thành viên thanh toán thực hiện hỗ trợ thanh toán tiền cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và thông báo cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp để hạch toán tương ứng. Bản chính văn bản thông báo sẽ được VSD chuyển cho các bên liên quan trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện phong tỏa.

4. Việc xem xét xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán tiền được thực hiện theo quy định tại Quy chế Thành viên lưu ký.

Điều 13. Xử lý sau khi hỗ trợ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. Thành viêntổ chức thanh toán tiền gián tiếp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến việc phải sử dụng tiền vay của ngân hàng thành viên thanh toán phải chịu lãi suất vay và hoàn trả tiền vay cho ngân hàng thành viên thanh toán theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ tiền thanh toán ký kết giữa tổ chức thanh toán tiền gián tiếp với ngân hàng thành viên thanh toán.

2. Sau khi tổ chức thanh toán tiền gián tiếp hoàn tất hoàn trả khoản vay, ngân hàng thành viên thanh toán gửi Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 07/TTTP) và tài liệu chứng minh liên quan (nếu có) cho VSD.

3. Thời gian VSD xử lý đề nghị giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay của ngân hàng thành viên thanh toán là một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của ngân hàng thành viên thanh toán. VSD sẽ gửi xác nhận giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay cho ngân hàng thành viên thanh toán và tổ chức thanh toán tiền gián tiếp để hạch toán tương ứng.

Điều 14. Thực hiện lùi thời hạn thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. VSD thực hiện lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch thiếu tiền thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ theo đề nghị của bên mua đã được bên bán chấp thuận.

2. Thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi công văn đề nghị VSD lùi thời thời hạn thanh toán giao dịch do thiếu tiền thanh toán (Mẫu 08/TTTP) chậm nhất 15h30 ngày thanh toán.

3. Ngay sau khi hoàn tất việc lùi thời hạn thanh toán, VSD sẽ gửi Thông báo về các giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán đến thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan, ngân hàng thành viên thanh toán và SGDCK (Mẫu 09/TTTP).

Điều 15. Thanh toán giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ bị lùi thời hạn thanh toán được thực hiện như giao dịch trái phiếu Chính phủ thông thường.

2. Thời gian thanh toán các giao dịch bị lùi là từ 09h00 đến 15h30 ngày làm việc liền kề thứ nhất hoặc thứ hai sau ngày thanh toán (T+2/T+3) ngay khi bên mua đủ tiền thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.

3. Biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch bị lùi

a. VSD sẽ thực hiện phong toả toàn bộ trái phiếu Chính phủ trong giao dịch bán đối ứng với giao dịch mua thiếu tiền.

b. VSD sẽ giải toả trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Điểm a Khoản này chậm nhất vào 17h00 ngày làm việc thứ nhất hoặc thứ hai liền kề sau ngày thanh toán trong trường hợp giao dịch lùi bị loại bỏ thanh toán quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Quy chế này.

4. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo quy định tại Mục 3 Phụ lục 02 của Quy chế này.

Điều 16. Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

1. VSD thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp sau:

a) Các lỗi giao dịch của thành viên và tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong giao dịch trái phiếu Chính phủ ngoại trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này;

b) Các giao dịch tạm thời mất khả năng thanh toán tiền đến 15h30 ngày thanh toán nhưng không đề nghị VSD áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán;

c) Các giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán nhưng hết thời hạn lùi vẫn không có đủ tiền để thanh toán;

d) Các giao dịch thiếu trái phiếu Chính phủ do giao dịch mua trước đó bị loại bỏ thanh toán hoặc lùi thời hạn thanh toán;

đ) Các giao dịch thiếu trái phiếu Chính phủ do không hoàn tất vay trái phiếu Chính phủ theo đúng thời gian quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 7 Quy chế này;

e) Các giao dịch bán khống trái phiếu Chính phủ khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Thời gian loại bỏ thanh toán giao dịch:

a) Chậm nhất 08h45 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1 Điều này.

b) Chậm nhất 16h00 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

c) Chậm nhất 16h00 ngày làm việc liền kề thứ hai sau ngày thanh toán (T+3) đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

3. VSD sẽ gửi thông báo về việc giao dịch loại bỏ thanh toán đến thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán liên quan và SGDCK (Mẫu 10/TTTP).

Điều 17. Chứng từ thanh toán

1. Các chứng từ thanh toán tiền và trái phiếu Chính phủ áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử trong Quy chế này được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán có thể đề nghị chuyển đổi chứng từ dưới dạng chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. Chứng từ chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên chứng từ nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi đã được quy định tại Phần IV Thông tư 78/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Các chứng từ điện tử của VSD khi chuyển đổi sang chứng từ giấy sẽ được đóng dấu có ký hiệu như sau:

TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Họ và tên:

Chữ ký:

Thời gian thực hiện chuyển đổi:

2. Trường hợp thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán không thể gửi, nhận các chứng từ thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử theo quy định tại Quy chế này do chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, việc gửi, nhận các thông tin danh sách này sẽ thực hiện qua địa chỉ email có gắn chữ ký số xacnhan-kqgd@vsd.vn của VSD và địa chỉ email mà thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán đã đăng ký với VSD.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong trường hợp bị lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán và loại bỏ thanh toán phải bồi thường cho khách hàng và thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp có giao dịch đối ứng liên quan theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư 46.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CHỨNG TỪ THANH TOÁN, THÔNG BÁO ĐƯỢC ÁP DỤNG DƯỚI DẠNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ)

STT

Chứng từ thanh toán

Gửi qua cổng giao tiếp điện tử

Gửi qua cổng giao tiếp trực tuyến

Báo cáo điện tử

Giao dịch điện tử

Điện MT

FileAct

 

1

Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu Chính phủ (gửi TV/TC) (Mẫu 01/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

2

Thông báo tài khoản bán thiếu trái phiếu Chính phủ và thiếu thông tin tài khoản (gửi TV/TC) (Mẫu 02/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

3

Thông báo cập nhật thông tin tài khoản của nhà đầu tư (gửi TV/TC) (Mẫu 03/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

4

Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ (gửi TV/TC) (Mẫu 04/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

5

Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (gửi TV/TC) (Mẫu 05/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

6

Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ (đã điều chỉnh) (gửi TV/TC) (Mẫu 06/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

7

Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (đã điều chỉnh) (gửi TV/TC) (Mẫu 07/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

8

Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (gửi NHTV) (Mẫu 08/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

9

Thông báo tổng hợp thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (gửi NHNN) (Mẫu 09/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

10

Thông báo giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (gửi TV/TC) (Mẫu 10/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

11

Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (gửi TV/TC) (Mẫu 11/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

12

Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (gửi TV/TC) (Mẫu 12/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

13

Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (gửi NHTV) (Mẫu 13/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

14

Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu Chính phủ (gửi TV/TC) (Mẫu 14/PL-TTTP)

x

 

 

x

 

15

Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền trái phiếu Chính phủ (Mẫu 15/PL-TTTP)

x

 

x

 

 

 

PHỤ LỤC 02

TRÌNH TỰ THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (T+1)
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ)

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ SGDCK, thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng thành viên và chuyển số trái phiếu Chính phủ phải giao từ tài khoản giao dịch sang tài khoản chờ thanh toán của thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh).

1.2. VSD thực hiện lập và gửi cho thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu Chính phủ (Mẫu 01/PL-TTTP)); Thông báo tài khoản bán thiếu trái phiếu Chính phủ và thiếu thông tin tài khoản (Mẫu 02/PL-TTTP) và Thông báo cập nhật thông tin tài khoản của nhà đầu tư (Mẫu 03/PL-TTTP).

1.3. Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu Chính phủ (mã báo cáo CS101)

- Thông báo tài khoản bán thiếu trái phiếu Chính phủ và thiếu thông tin tài khoản (mã báo cáo CS007)

- Thông báo cập nhật thông tin tài khoản của nhà đầu tư (mã báo cáo CS008)

1.4. Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSD. Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch:

- Đối với lỗi sai số hiệu tài khoản tự doanh: Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

- Đối với các lỗi giao dịch khác: VSD sẽ thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch lỗi của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Ngày T+1:

2.1. Chậm nhất đến 08h30: Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD đối với thành viên hoặc gửi vào email (địa chỉ: xacnhan-kqgd@vsd.vn) đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp và nộp hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSD (nếu có).

2.2. Chậm nhất đến 08h45:

- VSD thực hiện:

+ Xử lý lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

+ Loại bỏ thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1 Điều 16 Quy chế này.

+ Lập và gửi thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp các thông báo thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, gồm: “Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ” (Mẫu 04,06/PL-TTTP) và “Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ” (Mẫu 05,07/PL-TTTP).

+ Gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch, Thông báo về việc giao dịch bị loại bỏ thanh toán cho thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán liên quan và SGDCK.

- VSD lập và gửi cho ngân hàng thành viên thanh toán “Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ” (Mẫu 08/PL-TTTP).

- Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhận các Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ (mã báo cáo CS102, CS104)

+ Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (mã báo cáo CS103, CS105).

2.3. Gửi dữ liệu thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước:

VSD lập và gửi dữ liệu thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước Thông báo tổng hợp thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (Mẫu 09/PL-TTTP) theo các mốc thời gian sau:

- Chậm nhất 08h45: đối với các giao dịch đã được đối chiếu, xác nhận, xử lý lỗi trước 08h30 ngày thanh toán.

- Chậm nhất 11h00: đối với các giao dịch còn lại.

2.4. Từ 09h00 - 15h30:

- Căn cứ lệnh chuyển tiền của tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và chứng từ thanh toán của VSD, thành viên là ngân hàng thương mại, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán bên mua lập lệnh thanh toán tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

- Sau kiểm tra tính hợp lệ của lệnh thanh toán, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán, chuyển số tiền phải trả từ tài khoản của ngân hàng bên mua sang tài khoản của ngân hàng bên bán đồng thời gửi thông tin giao dịch được thanh toán cho VSD.

- VSD thực hiện chuyển số trái phiếu Chính phủ phải giao từ tài khoản chứng khoán chờ thanh toán thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) sang tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh), đồng thời ghi tăng tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư bên mua, ghi giảm tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư bên bán.

- Thành viên nhận thông báo “Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu Chính phủ” (mã báo cáo CS111) qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) để theo dõi việc chuyển giao TPCP trên hệ thống của VSD.

2.5. Chậm nhất 16h30:

- VSD thực hiện lập và gửi thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp “Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu Chính phủ” (Mẫu 14/PL-TTTP).

- Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhận thông báo “Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu Chính phủ” (mã báo cáo CS111) dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi.

2.6. Từ 15h30 - 16h30:

2.6.1. Đối chiếu và xác nhận kết quả thanh toán tiền và trái phiếu Chính phủ cuối ngày giữa Ngân hàng Nhà nước và VSD:

- Ngân hàng Nhà nước lập và gửi cho VSD “Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền trái phiếu Chính phủ” (Mẫu 15/PL-TTTP).

- VSD có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giao dịch chuyển tiền tại Ngân hàng Nhà nước với giao dịch chuyển giao trái phiếu Chính phủ tại VSD và thực hiện xác nhận lại với Ngân hàng Nhà nước.

2.6.2. Xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ:

- VSD thực hiện lùi thời hạn thanh toán theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

- VSD thực hiện loại bỏ thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 16 Quy chế này.

- VSD lập và gửi thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán liên quan và SGDCK các thông báo liên quan ngay sau khi thực hiện lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.

3. Trình tự lùi thời hạn thanh toán và thanh toán giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán:

3.1. Ngày lùi thời hạn thanh toán:

- Từ 15h30-16h30 ngày thanh toán (T+1), VSD thực hiện lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch chứng khoán do thiếu tiền để thanh toán.

- Ngay sau khi thực hiện lùi thời hạn thanh toán, VSD lập và gửi Thành viên liên quan: “Thông báo giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán” (Mẫu 10/PL-TTTP); “Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán” (Mẫu 11/PL-TTTP); “Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán” (Mẫu 12/PL-TTTP).

- Thành viên nhận các thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (phân hệ thanh toán bù trừ CS) hoặc qua email do VSD gửi, gồm:

+ Thông báo giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (mã báo cáo CS108);

+ Thông báo thanh toán trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (mã báo cáo CS109);

+ Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán (mã báo cáo CS110).

3.2. Vào các ngày thanh toán: ngày làm việc liền kề thứ nhất hoặc ngày làm việc liền kề thứ hai sau ngày thanh toán (T+2, T+3):

3.2.1. Chậm nhất 10h30 các ngày thanh toán, thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi xác nhận thanh toán giao dịch lùi thời hạn thanh toán thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với thành viên hoặc gửi email/fax đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp (bản chính phải gửi ngay).

3.2.2. Chậm nhất 11h00

- VSD thực hiện:

+ Lập và gửi cho ngân hàng thành viên thanh toán “Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán” (Mẫu 13/PL-TTTP).

+ Lập và gửi dữ liệu thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ lùi thời hạn thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước Thông báo tổng hợp thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (Mẫu 09/PL-TTTP).

- Ngân hàng thành viên thanh toán thực hiện kiểm tra số dư tiền trên tài khoản của thành viên/tổ chức mở tài khoản trực tiếp, đảm bảo thanh toán các giao dịch trái phiếu Chính phủ.

3.2.3. Chậm nhất 15h30

- Giao dịch lùi thời hạn thanh toán được thanh toán như giao dịch trái phiếu Chính phủ thông thường quy định tại điểm 2.4 Phụ lục này.

- Sau thời điểm trên, trường hợp ngân hàng bên mua vẫn không đủ tiền thanh toán cho giao dịch lùi thời hạn thanh toán, VSD sẽ thực hiện loại bỏ thanh toán đối với giao dịch thiếu tiền theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Quy chế này.

3.3. Thực hiện phong tỏa/giải tỏa trái phiếu Chính phủ đối với giao dịch lùi thời hạn thanh toán:

3.3.1. Trường hợp phong tỏa trái phiếu Chính phủ:

Ngay sau khi hoàn tất lùi thanh toán, VSD thực hiện phong tỏa trái phiếu Chính phủ của nhà đầu tư bán, chuyển trái phiếu Chính phủ từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán chờ thanh toán của nhà đầu tư.

3.3.2. Trường hợp giải tỏa trái phiếu Chính phủ do loại bỏ thanh toán:

Chậm nhất 15h30 ngày thực hiện loại bỏ thanh toán đối với các giao dịch bị lùi quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Quy chế này, VSD thực hiện giải tỏa chứng khoán đã phong tỏa của nhà đầu tư bán, chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán chờ thanh toán sang tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/QĐ-VSD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136/QĐ-VSD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/QĐ-VSD

Lược đồ Quyết định 136/QĐ-VSD 2017 Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 136/QĐ-VSD 2017 Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu136/QĐ-VSD
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Lưu ký Chứng khoán
        Người kýDương Văn Thanh
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 136/QĐ-VSD 2017 Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 136/QĐ-VSD 2017 Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

         • 14/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực