Quyết định 1360/QĐ-UBND

Quyết định 1360/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1360/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/5/2018 về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 183/TTr-STNMT ngày 17/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực khoáng sản trong Danh sách kèm theo Kế hoạch đấu giá được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tổ chức, điều hành các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tnh Lào Cai; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai (đưa tin);
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đưa tin);
- CVP, PCVP1;
- Lưu: VT, TH1, 2, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

K HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 1360/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, để triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư vào thăm dò, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tăng hiệu quả kinh tế và nguồn thu ngân sách cho nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá phải phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh Lào Cai và nhu cầu sử dụng khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; không thuộc các khu vực đã được UBND tỉnh Lào Cai khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Làm cơ sở để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Tổ chức các phiên đấu giá minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

II. NỘI DUNG

1. Số, vị trí các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018: Có danh sách và sơ đồ các điểm mỏ kèm theo Kế hoạch này (12 điểm mỏ, trong đó có 09 điểm cát, 03 điểm đá).

2. Thời gian thực hiện: Trong Quý III, IV năm 2018.

Nếu trong Quý III, IV năm 2018 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực khoáng sản đã được phê duyệt trong Kế hoạch này, thì các khu vực khoáng sản còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá trong các quý tiếp theo của năm 2019.

3. Phương thức tiến hành:

3.1. Các phiên đấu giá do Trung tâm Dịch vụ bán đu giá tài sản tỉnh Lào Cai điều hành.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai là cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá.

3.3. Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

5. Các bước tiến hành:

5.1. Thông báo và đăng tải công khai Danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

5.2. Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó đã xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước.

5.3. Thông báo (thông báo công khai thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan có thm quyn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sn và đăng ti trên Cng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai), bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian để thông báo và đăng tải thông tin liên tục trong 30 ngày trước ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Lào Cai (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai) ít nhất 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày.

5.4. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được nộp trực tiếp tại Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau khi có Thông báo cụ thể).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

5.5. Xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Sau 03 lần thông báo và tính đến thời điểm hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ mà vẫn không đủ s lượng người tham gia đấu giá theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và không tổ chức phiên đấu giá.

- Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ và chuyển hồ sơ đấu giá của các tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để thực hiện đấu giá theo quy định.

- Thông báo bng văn bản cho tổ chức, cá nhân không được xét chọn hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa đim họp trao đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đu giá.

5.6. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

5.7. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được thông báo công khai tại trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá (thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đu giá là 05 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

5.8. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Trường hợp không phê duyệt phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do và các yêu cầu bổ sung (nếu có).

III. T CHC THC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá (lập, thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyn khai thác khoáng sản; tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thông báo kết qu trúng đấu giá; trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá).

- Lựa chọn tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan như Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ tổ chức đấu giá lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đu giá.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xác định giá khởi điểm, bước giá cho mỗi phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm, bước giá cho mỗi phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức đu giá quyền khai thác khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. S Tư pháp ch đạo Trung tâm Dịch vụ bán đu giá tài sản tỉnh Lào Cai: thông báo và bán hồ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức, điều hành các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan và kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi kết thúc các phiên đấu giá.

4. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải công khai Kế hoạch này kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt, trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi thực hiện xong Kế hoạch:

- Thông báo và đăng ti công khai Danh sách các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018.

- Thông báo và đăng tải công khai thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá; kết quả trúng đấu giá.

5. Các Sở, ngành, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai công tác đu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1360/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày hiệu lực 11/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1360/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1360/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1360/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày hiệu lực 11/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1360/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1360/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Lào Cai

  • 11/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực