Quyết định 1361/QĐ-UBND

Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 833/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục công thương thuộc Sở Công Thương Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 24 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 09 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ: 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 1151/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2016 và Quyết định 366/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Lưu: VT,
BT(KSTTHC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1361/QĐ-UBND ngày 13/11 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:

STT

Tên thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Điện

1

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực

II

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

1

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Điện

1

 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình điện

Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

2

 

Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Điện

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

3

 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện

-nt-

4

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

5

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

6

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện của nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương, trừ trường hợp phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác

-nt-

7

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

-nt-

8

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương, trừ trường hợp kinh doanh điện tại vùng nông thôn mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn

-nt-

9

 

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép

-nt-

II

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

10

 

Cấp giấy phép bán buôn rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

11

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu

12

 

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu

III

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

13

 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

14

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

15

 

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị hỏng, mất

IV

Lĩnh vực công nghiệp

16

 

Mở rộng cụm công nghiệp

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

17

 

Thành lập cụm công nghiệp

V

Lĩnh vực thương mại quốc tế

18

 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

19

 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

20

 

Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

21

 

Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

VI

Lĩnh vực an toàn thực phẩm

22

 

Cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư số 279/2017/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

23

 

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

24

 

Cấp sửa đổi/bổ sung Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

1

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

2

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

3

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

4

 

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

5

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

6

 

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

II

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

7

 

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

8

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

9

 

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu phân bón

1

 

Xác nhận công bố hợp quy

Nghị định số 108/2017/NĐ- CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

II

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

1

 

Cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

2

 

Cấp lại giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

3

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép chế biến lại

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1361/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
     Người kýNguyễn Văn Dương
     Ngày ban hành13/11/2017
     Ngày hiệu lực13/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2018
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1361/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Công Thương Đồng Tháp