Quyết định 1365/QĐ-TTg

Quyết định 1365/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1365/QĐ-TTg 2013 Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP chính sách xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1365/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết 70);

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghị quyết 70;

3. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 70;

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 70.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70

1. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 có Tổ giúp việc.

Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực thành lập; Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực quy định.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1365/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1365/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2013
Ngày hiệu lực09/08/2013
Ngày công báo21/08/2013
Số công báoTừ số 489 đến số 490
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1365/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1365/QĐ-TTg 2013 Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP chính sách xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1365/QĐ-TTg 2013 Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP chính sách xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1365/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành09/08/2013
       Ngày hiệu lực09/08/2013
       Ngày công báo21/08/2013
       Số công báoTừ số 489 đến số 490
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1365/QĐ-TTg 2013 Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP chính sách xã hội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1365/QĐ-TTg 2013 Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP chính sách xã hội