Quyết định 1366/QĐ-TTg

Quyết định 1366/QĐ-TTg năm 2018 về kiện toàn Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/QĐ-TTg

Ni, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tại Tờ trình số 10839/TTr-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, thành phần gồm:

1. Trưởng ban: 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Trưởng ban: Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng;

- Mời 01 Phó Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

3. Các y viên:

- 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- 01 Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

- 01 Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

- 01 Phó Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Mời 01 lãnh đạo của các ban, ngành, cơ quan sau đây làm y viên Ban Chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các bộ và cơ quan có cán bộ được cử làm thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1 gửi danh sách về Cơ quan Thường trực “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” (gọi tắt là Quỹ)

1. Thực hiện các quy đnh về tổ chức và hot động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”:

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trung ương và địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý, sử dụng Quỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và những vấp đề vượt quá thẩm quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ đặt tại Bộ Quốc phòng, thành phần bao gồm: Cán bộ thuộc các cơ quan của Bộ Quốc phòng và một số cán bộ cấp vụ, cục của các bộ và cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo Quỹ và Cơ quan Thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu riêng. Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực giúp việc,

3. Ban Chỉ đạo Quỹ có con dấu riêng.

4. Kinh phí làm việc ca Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực giúp việc được dự toán và bảo đảm trong nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2380/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chđạo nêu tại Điều 1;
- Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV;
- Lưu: VT, NC (2).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1366/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1366/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1366/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1366/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành17/10/2018
       Ngày hiệu lực17/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1366/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo Quỹ vì biển đảo Việt Nam

           • 17/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực