Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND về tổ chức, nhiệm vụ, mức phụ cấp của nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 619/2010/QĐ-UBND chức danh chế độ cán bộ không chuyên trách Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 21/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/2009/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã; Công văn số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Căn cứ Công văn số 61/TT-HĐND ngày 29/4/2009 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất ban hành quyết định về tổ chức, nhiệm vụ và mức phụ cấp cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2351/SNN&PTNT-TCCB ngày 09/12/2008; kèm theo đề nghị của liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Công văn số 3743/LN-NN&PTNT-NV-TC ngày 24/12/2007 về chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức, nhiệm vụ, mức phụ cấp của nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã), với những nội dung chính như sau:.

1. Về tổ chức: Nhân viên thú y cấp xã được bố trí ở tất cả các xã trong tỉnh, mỗi xã bố trí 01 nhân viên. Nhân viên thú y cấp xã chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND xã và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là huyện).

2. Tiêu chuẩn và tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã.

- Tiêu chuẩn: Nhân viên thú y cấp xã phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp chăn nuôi, thú y trở lên. Người được tuyển chọn làm nhân viên thú y xã phải có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc; có khả năng truyền đạt, hướng dẫn, vận động, thực hiện các công việc về chuyên môn, kỹ thuật; có sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyển chọn và ký hợp đồng làm việc: UBND xã tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã theo đúng các tiêu chuẩn nêu trên và được ký hợp đồng làm việc với nhân viên được chọn sau khi có ý kiến thẩm định, thống nhất của Trạm Thú y huyện. Thời hạn ký hợp đồng làm việc với nhân viên thú y xã từ 01 đến 03 năm. Hàng năm UBND xã cùng với Trạm Thú y huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các công việc khác được giao của nhân viên thú y cấp xã, có hình thức biểu dương khen thưởng, đề nghị tiếp tục làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

3. Nhiệm vụ của nhân viên thú y cấp xã.

- Truyền đạt, hướng dẫn, phổ biến và thực hành các công việc về chuyên môn, kỹ thuật chăn nuôi, thú y; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch; phổ biến các kinh nghiệm, biện pháp quản lý để hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, hiệu quả trong chăn nuôi.

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh của xã cho đàn vật nuôi; thực hiện công tác điều tra thống kê đàn vật nuôi tại xã theo qui định của pháp luật, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Theo dõi, phát hiện, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình sản xuất của ngành chăn nuôi; tình hình dịch bệnh và những phát sinh, biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi cho UBND xã và Trạm Thú y cấp huyện.

- Giám sát hoạt động hành nghề thú y của các cá nhân hành nghề thú y ở các thôn bản, ấp; các hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn xã; kịp thời báo cáo tình hình lên cấp trên, để có hình thức xử lý theo qui định pháp luật.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, sạch bệnh, bền vững, hiệu quả, để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn xã.

- Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn, phổ biến về chuyên môn, nghiệp vụ do Trạm Thú y huyện, Chi cục Thú y tỉnh hoặc các lớp tập huấn do các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác chăn nuôi, thú y khi được Chủ tịch UBND xã phân công, trạm Thú y huyện hướng dẫn.

4. Mức phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã.

Nhân viên thú y cấp xã được hưởng phụ cấp theo hệ số 0,7 định xuất lương tối thiểu/tháng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định và do UBND xã trả hàng tháng, sau khi có nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của trạm Thú y huyện.

5. Nguồn kinh phí, thời gian áp dụng.

- Nguồn kinh phí phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế giao trong dự toán ngân sách xã hàng năm. Năm 2009, sử dụng nguồn kinh phí đã giao cho ngân sách xã theo Quyết định số 4301/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh.

- Thời gian được hưởng mức phụ cấp của nhân viên thú y cấp xã được áp dụng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

6. Tổ chức thực hiện.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc lập dự toán, chi trả, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng qui định hiện hành của pháp luật; chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh, các trạm Thú y huyện hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, cập nhật, cung cấp thông tin cho hệ thống nhân viên thú y cấp xã; tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trạm Thú y huyện, các đơn vị có liên quan, chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện tốt các nội dung, qui định nêu trên; lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện; Chủ tịch UBND các xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN (2)FileKú2009.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1368/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1368/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1368/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1368/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Văn Ninh
        Ngày ban hành08/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND tổ chức nhiệm vụ phụ cấp nhân viên thú y Thanh Hóa