Quyết định 1906/QĐ-UBND

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành từ năm 2009 đến năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1906/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Thanh Hóa ban hành từ 2009 đến 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 794/STP-KTVB ngày 10/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do UBND tỉnh ban hành từ năm 2009 đến năm 2013, gồm:

1. Danh mục văn bản QPPL đã được đưa vào rà soát, hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành.

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần.

4. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ.

5. Danh mục văn bản đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và thay thế.

(Có các danh mục văn bản cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 - 2013 ĐƯỢC ĐƯA VÀO RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định 129/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Phê duyệt đơn giá đo đạc xây dựng bản đồ, hồ sơ địa chính.

2

Quyết định 979/2010/QĐ-UBND

29/3/2009

Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3

Quyết định 2261/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

Ban hành Quy chế tạm thời về việc: "Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh".

4

Quyết định 2538/2010/QĐ-UBND

23/7/2010

Bổ sung một số nội dung vào quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 2196/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5

Quyết định 535/2011/QĐ-UBND

22/02/2011

Quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6

Quyết định 1040/2011/QĐ-UBND

04/4/2011

Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7

Quyết định 151/2012/QĐ-UBND

13/01/2012

Ban hành quy định quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

8

Quyết định 466/2012/QĐ-UBND

17/02/2012

Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh.

9

Quyết định 1349/2012/QĐ-UBND

10/5/2012

Về việc Quy định Danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10

Quyết định 2031/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Về việc Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

11

Quyết định 2182/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.

12

Quyết định 2264/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

13

Quyết định 2265/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

14

Quyết định 2703/2012/QĐ-UBND

22/8/2012

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

15

Quyết định 731/2013/QĐ-UBND

01/3/2013

Phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

16

Quyết định 1642/2013/QĐ-UBND

21/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.

17

Quyết định 3074/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP - THANH TRA

18

Quyết định 152/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc ban hành ''Quy chế tổ chức tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước''.

19

Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

20

Quyết định 571/2009/QĐ-UBND

27/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

21

Quyết định 77/2010/QĐ-UBND

11-01-2010

Quyết định quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

22

Quyết định 3523/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Về việc bổ sung Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

23

Quyết định 2138/2010/QĐ/ UBND

16/6/2010

Về việc ban hành quy định phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

24

Quyết định 3534/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

25

Quyết định 4033/2011/QĐ-UBND

07/12/2011

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

26

Quyết định 4500/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

27

Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

28

Quyết định 4569/2013/QĐ-UBND

23/12/2013

Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

29

Quyết định 2539/2009/QĐ-UBND

05/8/2009

Về việc bãi bỏ, sửa đổi bổ sung một số khoản mục của Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với công trình cấp huyện quản lý.

30

Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND

10/8/2009

Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

31

Quyết định 4540/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Quyết định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

32

Quyết định 4455/2010/QĐ-UBND

13/12/2010

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015.

33

Quyết định 2866/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

34

Quyết định 4528/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

35

Quyết định 4549/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

36

Quyết định 4554/2010/QĐ-UBND

20/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

37

Quyết định 1060/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa.

38

Quyết định 1740/2011/QĐ-UBND

02/6/2011

Ban hành Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố và Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hằng năm.

39

Quyết định 2062/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Ủy quyền quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

40

Quyết định 2221/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.

41

Quyết định 2413/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước thời kỳ 2011-2015.

42

Quyết định 2414/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 - 2015.

43

Quyết định 3193/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Quy định đơn giá thu dịch vụ nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng - thành phố Thanh Hóa.

44

Quyết định 4261/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa.

45

Quyết định 4294/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

46

Quyết định 4357/2011/QĐ-UBND

27/12/2011

Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010.

47

Quyết định 94/2012/QĐ-UBND

10/01/2012

Quy định về giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

48

Quyết định 924/2012/QĐ-UBND

05/4/2012

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp.

49

Quyết định 1212/2012/QĐ-UBND

02/5/2012

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

50

Quyết định 2553/2012/QĐ-UBND

13/8/2012

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

51

Quyết định 3663/2012/QĐ-UBND

06/11/2012

Về việc Ban hành đơn giá bồi thường cây Cao su trồng tập trung trong bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

52

Quyết định 4192/2012/QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh.

53

Quyết định 4193/2012/QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2011.

54

Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND

20/5/2013

Điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng, Thành phố Thanh Hóa.

55

Quyết định 4095/ 2013/QĐ-UBND

21/11/2013

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

56

Quyết định 4489/2013/QĐ-UBND

16/12/2013

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa.

57

Quyết định 4746/2013/QĐ-UBND

30/12/2013

Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

58

Quyết định 1292/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

Về việc ban hành quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

59

Quyết định 679/2013/QĐ-UBND

25/02/2013

Ban hành quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

60

Quyết định 2545/2009/QĐ-UBND

06/8/2009

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

61

Quyết định 2892/2009/QĐ-UBND

26/8/2009

Về việc ban hành quy định xét chọn sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

62

Quyết định 2581/2012/QĐ-UBND

14/8/2012

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

63

Quyết định 4508/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc Ban hành về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

64

Quyết định 421/2009/QĐ-UBND

11/2/2009

Về việc điều chỉnh tạm thời đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

65

Quyết định 1304/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

Về việc ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009-2013.

66

Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Về tổ chức, nhiệm vụ và mức phụ cấp của nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

67

Quyết định 4209/2009/QĐ-UBND

28/7/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định 421/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

68

Quyết định 3124/2009/QĐ-UBND

15/9/2009

Về việc ban hành quy định một số định mức chi tiêu và phân cấp đầu tư đối với dự án thuộc công trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009-2010.

69

Quyết định 3978/2009/QĐ-UBND

10/11/2009

Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012.

70

Quyết định 1323/2010/QĐ-UBND

22/4/2010

Về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng.

71

Quyết định 2539/2010/QĐ-UBND

23/7/2010

Về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ và chính sách đối với khuyến nông viên thôn, bản thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

72

Quyết định 2850/2010/QĐ-UBND

13/8/2010

Ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

73

Quyết định 269/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

74

Quyết định 270/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

75

Quyết định 271/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

76

Quyết định 1745/2011/QĐ-UBND

03/6/2011

Ban hành mức hỗ trợ giống vật nuôi giai đoạn 2011-2015.

77

Quyết định 3370/2011/QĐ-UBND

13/10/2011

Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

78

Quyết định 2009/2012/QĐ-UBND

28/6/2012

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015

79

Quyết định 145/2013/QĐ-UBND

10/01/2013

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

80

Quyết định 618/2013/QĐ-UBND

19/02/2013

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015.

81

Quyết định 728/2013/QĐ-UBND

01/3/2013

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.

82

Quyết định 915/2013/QÐ-UBND

21/3/2013

Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015.

83

Quyết định 3655/2013/QĐ-UBND

17/10/2013

Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

84

Quyết định 4296/2013/QĐ-UBND

04/12/2013

Ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

85

Quyết định 4548/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

86

Quyết định 3160/2009/QĐ-UBND

17/9/2009

Về việc ban hành quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

87

Quyết định 175/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

88

Quyết định 176/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc phê duyệt quy hoạch điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

89

Quyết định 3434/2011/QĐ-UBND

19/10/2011

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

90

Quyết định 4268/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

91

Quyết định 2019/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Về việc Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

92

Quyết định 1040/2013/QÐ-UBND

01/4/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014.

93

Quyết định 2582/2013/QĐ-UBND

26/7/2013

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

94

Quyết định số 206/2009/QĐ-UBND

19/01/2009

Về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh.

95

Quyết định 248/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc phê duyệt đề án cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

96

Quyết định 3525/2009/QĐ-UBND

09/10/2009

Quyết định về chế độ chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn.

97

Quyết định 3573/2010/QĐ-UBND

08/10/2010

Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

98

Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND

08/11/2011

Ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

99

Quyết định 4267/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

100

Quyết định 4277/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài.

101

Quyết định 402/2012/QĐ-UBND

09/02/2012

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

102

Quyết định 2381/2012/QĐ-UBND

27/7/2012

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

103

Quyết định 2729/2013/QĐ-UBND

06/8/2013

Cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài.

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

104

Quyết định 3657/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

105

Quyết định 2648/2010/QĐ-UBND

02/8/2010

Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch và đô thị Cửa Đạt huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

106

Quyết định 4670/2010/QĐ-UBND

27/12/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

107

Quyết định 79/2011/QĐ-UBND

10/01/2011

Quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà..

108

Quyết định 4229/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính mức thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

109

Quyết định 364/2012/QĐ-UBND

04/02/2012

Quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa.

110

Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND

09/5/2012

Về việc Ban hành Quy định, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

111

Quyết định 1350/2013/QĐ-UBND

25/4/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

112

Quyết định số 1525/2013/QĐ-UBND

10/5/2013

Ban hành đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước.

113

Quyết định số 1666/2013/QĐ-UBND

22/5/2013

Ban hành đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn.

114

Quyết định 3342/2013/QĐ-UBND

25/9/2013

Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

115

Quyết định 4434/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

X. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

116

Quyết định 2622/2009/QĐ-UBND

07/8/2009

Về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu Kinh tế Nghi Sơn.

117

Quyết định 3788/2009/QĐ-UBND

23/10/2009

Về việc quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

118

Quyết định 4366/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

119

Quyết định 4539/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Quyết định về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010.

120

Quyết định 345/2010/QĐ-UBND

25/01/2010

Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

121

Quyết định 1521/2010/QĐ-UBND

10/5/2010

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

122

Quyết định 2033/2010/QĐ-UBND

09/6/2010

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong khu kinh tế Nghi Sơn.

123

Quyết định 2072/2010/QĐ-UBND

11/6/2010

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

124

Quyết định 4555/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011.

125

Quyết định 2109/2011/QĐ-UBND

01/7/2011

Ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa.

126

Quyết định 2271/2011/QĐ-UBND

14/7/2011

Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

127

Quyết định 2374/2011/QĐ-UBND

22/7/2011

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

128

Quyết định 3638/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

129

Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

130

Quyết định 4259/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015.

131

Quyết định 4293/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

132

Quyết định 4295/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

133

Quyết định 359/2012/QĐ-UBND

03/02/2012

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

134

Quyết định 1157/2012/QĐ-UBND

25/4/2012

Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các mặt bằng quy hoạch có quy mô nhỏ hơn 10ha trên địa bàn thành phố, thị xã và nhỏ hơn 20 ha trên địa bàn các huyện.

135

Quyết định 1392/2012/QĐ-UBND

11/5/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các MBQH có quy mô trên 10ha tại địa bàn thành phố, thị xã và trên 20ha tại địa bàn các huyện.

136

Quyết định 3834/2012/QĐ-UBND

16/11/2012

về việc bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại các khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

137

Quyết định 4194/2012/QĐ-UBND

13/12/2013

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.

138

Quyết định 2156/QĐ-UBND

12/7/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các mặt bằng quy hoạch có quy mô nhỏ hơn 10ha trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và nhỏ hơn 20ha trên địa bàn huyện Nga Sơn.

139

Quyết định 599/2013/QĐ-UBND

12/02/2013

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

140

Quyết định 1440/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh TH ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh.

141

Quyết định 2028/2013/QĐ-UBND

14/6/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Bhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng Khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

142

Quyết định 4515/2013/QĐ-UBND

18/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

XI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

143

Quyết định 619/2010/QĐ-UBND

11/02/2010

Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

144

Quyết định 798/2010/QĐ-UBND

11/3/2010

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

145

Quyết định 2292/2011/QĐ-UBND

15/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016.

146

Quyết định 3224/2011/QĐ-UBND

05/10/2011

Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

147

Quyết định số 4191/2012/QĐ-UBND

23/12/2012

Về việc điều chỉnh số lượng Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ.

XII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, Y TẾ

148

Quyết định 3325/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc phê duyệt mức thu và danh mục các dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

149

Quyết định 1666/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Phê duyệt Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

150

Quyết định 4381/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

151

Quyết định 1667/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ban hành Bộ tiêu chí công nhận "Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Xã hội học tập".

152

Quyết định số 4492/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

153

Quyết định 2060/2013/QĐ-UBND

17/6/2013

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

XIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

154

Quyết định 2756/2010/QĐ-UBND

09/8/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

155

Quyết định 2786/2012/QĐ-UBND

29/8/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tăng cường quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

156

Quyết định 3396/2012/QĐ-UBND

16/10/2012

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

157

Quyết định 1029/2013/QÐ-UBND

01/4/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

158

Quyết định 1879/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

159

Quyết định 1895/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Ban hành quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

160

Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND

23/8/2013

Ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

161

Quyết định 3380/2013/QĐ-UBND

30/9/2013

Về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

162

Quyết định 2792/2010/QĐ- UBND

12/8/2010

Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.

163

Quyết định 3166/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Về việc "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh".

164

Quyết định 3170/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Ban hành quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hóa.

165

Quyết định 3171/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Về việc quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

XV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

166

Quyết định 4619/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2010.

167

Quyết định 4569/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2011.

168

Quyết định 4602/2010/QĐ-UBND

23/12/2010

Phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn đầu tư thực hiện đầu tư dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hoá.

169

Quyết định 266/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.

170

Quyết định 2237/2011/QĐ-UBND

13/7/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý.

171

Quyết định 4296/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

172

Quyết định 4299/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

173

Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND

17/12/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013.

174

Quyết định 1516/2012/QĐ-UBND

22/5/2012

Về việc phê duyệt bổ sung dự án: Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

175

Quyết định 1937/2012/QĐ-UBND

25/6/2012

Về việc phê duyệt bổ sung dự án: Khu đô thị Nưa, Triệu Sơn vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

176

Quyết định 4409/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu Công nghiệp Lễ Môn.

177

Quyết định 4534/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 2014.

XVI. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

178

Quyết định 2382/2011/QĐ-UBND

22/7/2011

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hộ nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2011-2016.

179

Quyết định 3238/2011/QĐ-UBND

06/10/2011

Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

180

Quyết định 4224/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật.

181

Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông.

182

Quyết định 4479/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

183

Quyết định 3412/2012/QĐ-UBND

16/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 - 2013 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

979/2010/QĐ-UBND

29/3/2009

Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2

Quyết định 2261/2010/QĐ- UBND

28/6/2010

Ban hành Quy chế tạm thời về việc: "Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh".

3

Quyết định

1040/2011/QĐ-UBND

04/4/2011

Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4

Quyết định

151/2012/QĐ-UBND

13/01/2012

Ban hành quy định quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5

Quyết định

466/2012/QĐ-UBND

17/02/2012

Về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh.

6

Quyết định 1349/2012/QĐ-UBND

10/5/2012

Về việc Quy định Danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7

Quyết định 2031/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Về việc Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

8

Quyết định 2182/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.

9

Quyết định 2264/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10

Quyết định 2265/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

11

Quyết định 2703/2012/QĐ-UBND

22/8/2012

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

12

Quyết định

731/2013/QĐ-UBND

01/3/2013

Phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

13

Quyết định

1642/2013/QĐ-UBND

21/05/2013

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.

14

Quyết định

3074/2013/QĐ-UBND

30/08/2013

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP - THANH TRA

15

Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

16

Quyết định

152/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc ban hành ''Quy chế tổ chức tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước''.

17

Quyết định

571/2009/QĐ-UBND

27/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

18

Quyết định

77/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Quyết định quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

19

Quyết định

3523/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Về việc bổ sung Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

20

Quyết định

2138/2010/QĐ/UBND

16/6/2010

Về việc ban hành quy định phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

21

Quyết định

3534/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

22

Quyết định

4033/2011/QĐ-UBND

07/12/2011

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

23

Quyết định

4500/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

24

Quyết định

2948/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

25

Quyết định

4569/2013/QĐ-UBND

23/12/2013

Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

26

Quyết định

2642/2009/QĐ-UBND

10/8/2009

Về việc ban hành Chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

27

Quyết định 4455/2010/QĐ-UBND

13/12/2010

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015.

28

Quyết định

4540/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Quyết định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

29

Quyết định 2866/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

30

Quyết định 4549/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015.

31

Quyết định 4554/2010/QĐ-UBND

20/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

32

Quyết định 1060/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa.

33

Quyết định 1740/2011/QĐ-UBND

02/6/2011

Ban hành Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố và Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hằng năm.

34

Quyết định 2062/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Ủy quyền quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là tàu, thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

35

Quyết định 2221/2011/QĐ-UBND

12/7/2011

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.

36

Quyết định 2413/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước thời kỳ 2011-2015.

37

Quyết định 2414/2011/QĐ-UB ND

25/7/2011

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 - 2015.

38

Quyết định

4294/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

39

Quyết định

94/2012/QĐ-UBND

10/01/2012

Quy định về giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

40

Quyết định

924/2012/QĐ-UBND

05/4/2012

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp.

41

Quyết định 1212/2012/QĐ-UBND

02/5/2012

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

42

Quyết định 2553/2012/QĐ-UBND

13/8/2012

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

43

Quyết định 3663/2012/QĐ-UBND

06/11/2012

Về việc Ban hành đơn giá bồi thường cây Cao su trồng tập trung trong bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

44

Quyết định 4193/2012/QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2011.

45

Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND

20/5/2013

Điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng, Thành phố Thanh Hóa.

46

Quyết định

4095/2013/QĐ-UBND

21/11/2013

Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

47

Quyết định 4489/2013/QĐ-UBND

16/12/2013

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa.

48

Quyết định 4746/2013/QĐ-UBND

30/12/2013

Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

49

Quyết định

1292/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

Về việc ban hành quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

50

Quyết định 679/2013/QĐ-UBND

25/02/2013

Ban hành quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

51

Quyết định

2545/2009/QĐ-UBND

06/8/2009

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

52

Quyết định 2892/2009/QĐ-UBND

26/8/2009

Về việc ban hành quy định xét chọn sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

53

Quyết định 2581/2012/QĐ-UBND

14/8/2012

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

54

Quyết định 4508/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc Ban hành về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

55

Quyết định 1304/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Về việc ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2013.

56

Quyết định

4209/2009/QĐ-UBND

28/7/2009

Về việc bãi bỏ Quyết định 421/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

57

Quyết định

1323/2010/QĐ-UBND

22/4/2010

Về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng.

58

Quyết định

2539/2010/QĐ-UBND

23/7/2010

Về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ và chính sách đối với khuyến nông viên thôn, bản thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

59

Quyết định 2850/2010/QĐ-UBND

13/8/2010

Ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

60

Quyết định 269/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

61

Quyết định

270/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

62

Quyết định

271/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Ban hành cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015.

63

Quyết định 1745/2011/QĐ-UBND

03/6/2011

Ban hành mức hỗ trợ giống vật nuôi giai đoạn 2011-2015.

64

Quyết định 3370/2011/QĐ-UBND

13/10/2011

Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

65

Quyết định

2009/2012/QĐ-UBND

28/6/2012

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015.

66

Quyết định

145/2013/QĐ-UBND

10/01/2013

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

67

Quyết định

618/2013/QĐ-UBND

19/02/2013

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015.

68

Quyết định 728/2013/QĐ-UBND

01/03/2013

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.

69

Quyết định 915/2013/QÐ-UBND

21/03/2013

Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015.

70

Quyết định

3655/2013/QĐ-UBND

17/10/2013

Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

71

Quyết định 4296/2013/QĐ-UBND

04/12/2013

Ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

72

Quyết định 4548/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

73

Quyết định 3160/2009/QĐ-UBND

17/9/2009

Về việc ban hành quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

74

Quyết định

175/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

75

Quyết định

176/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc phê duyệt quy hoạch điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

76

Quyết định

3434/2011/QĐ-UBND

19/10/2011

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

77

Quyết định

4268/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

78

Quyết định

2019/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Về việc Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

79

Quyết định

1040/2013/QÐ-UBND

01/4/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014.

80

Quyết định

2582/2013/QĐ-UBND

26/7/2013

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

81

Quyết định 3525/2009/QĐ-UBND

09/10/2009

Quyết định về chế độ chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn.

82

Quyết định

248/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Về việc phê duyệt đề án cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

83

Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND

08/11/2011

Ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

84

Quyết định

4267/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

85

Quyết định 402/2012/QĐ-UBND

09/02/2012

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

86

Quyết định 2381/2012/QĐ-UBND

27/7/2012

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

87

Quyết định 2729/2013/QĐ-UBND

06/8/2013

Cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài.

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

88

Quyết định 3657/2009/QĐ-UBND

16/10/2009

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

89

Quyết định 2648/2010/QĐ-UBND

02/8/2010

Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch và đô thị Cửa Đạt huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

90

Quyết định 4670/2010/QĐ-UBND

27/12/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

91

Quyết định 79/2011/QĐ-UBND

10/01/2011

Quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà.

92

Quyết định 4229/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính mức thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

93

Quyết định 364/2012/QĐ-UBND

04/02/2012

Quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

94

Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND

09/5/2012

Về việc Ban hành Quy định, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

95

Quyết định 1350/2012/QĐ-UBND

25/4/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

96

Quyết định số 1525/2013/QĐ-UBND

10/5/2013

Ban hành đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước.

97

Quyết định số 1666/2013/QĐ-UBND

22/5/2013

Ban hành đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn.

98

Quyết định 3342/2013/QĐ-UBND

25/9/2013

Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

99

Quyết định 4434/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

X. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

100

Quyết định

3788/2009/QĐ-UBND

23/10/2009

Về việc quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

101

Quyết định 4366/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

102

Quyết định 2033/2010/QĐ-UBND

09/6/2010

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong khu kinh tế Nghi Sơn.

103

Quyết định 2109/2011/QĐ-UBND

01/7/2011

Ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa.

104

Quyết định 2271/2011/QĐ-UBND

14/7/2011

Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

105

Quyết định 2374/2011/QĐ-UBND

22/7/2011

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

106

Quyết định 3638/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

107

Quyết định 3644/2011/QĐ-UBND

04/11/2011

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

108

Quyết định 4259/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015.

109

Quyết định 4295/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

110

Quyết định 359/2012/QĐ-UBND

03/02/2012

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

111

Quyết định 599/2013/QĐ-UBND

12/02/2013

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

112

Quyết định 1440/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh.

113

Quyết định 2028/2013/QĐ-UBND

14/6/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng Khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

114

Quyết định 4515/2013/QĐ-UBND

18/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.

XI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

115

Quyết định 619/2010/QĐ-UBND

11/02/2010

Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

116

Quyết định 2292/2011/QĐ-UBND

15/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016.

117

Quyết định số 4191/2012/QĐ-UBND

23/12/2012

Về việc điều chỉnh số lượng Chỉ huy Phó ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ.

XII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, Y TẾ

118

Quyết định 4381/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

119

Quyết định

1667/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ban hành Bộ tiêu chí công nhận "Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Xã hội học tập".

120

Quyết định

1666/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Phê duyệt Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

121

Quyết định 4492/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

122

Quyết định 2060/2013/QĐ-UBND

17/6/2013

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

XIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

123

Quyết định 2756/2010/QĐ- UBND

09/8/2010

Về việc ban hành Quy định quản lý nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

124

Quyết định 2786/2012/QĐ-UBND

29/8/2012

Về việc ban hành Quy chế phối tăng cường quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

125

Quyết định 3396/2012/QĐ-UBND

16/10/2012

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

126

Quyết định 1029/2013/QÐ-UBND

01/4/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

127

Quyết định 1879/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

128

Quyết định 1895/2013/QĐ-UBND

05/6/2013

Ban hành quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

129

Quyết định 977/2013/QĐ-UBND

23/8/2013

Ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá

130

Quyết định 3380/2013/QĐ-UBND

30/9/2013

Về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

131

Quyết định

2792/2010/QĐ-UBND

12/8/2010

Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.

132

Quyết định 3166/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Về việc "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh".

133

Quyết định

3170/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Ban hành quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hóa.

134

Quyết định 3171/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Về việc quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

XV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

135

Quyết định 266/2011/QĐ-UBND

21/01/2011

Phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.

136

Quyết định 2237/2011/QĐ-UBND

13/7/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý.

137

Quyết định 4409/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu Công nghiệp Lễ Môn.

138

Quyết định 4534/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 2014.

XVI. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

139

Quyết định 2382/2011/QĐ-UBND

22/7/2011

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hộ nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2011-2016.

140

Quyết định 3238/2011/QĐ-UBND

06/10/2011

Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

141

Quyết định 4224/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật.

142

Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông.

143

Quyết định 4479/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

144

Quyết định 3412/2012/QĐ-UBND

16/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 - 2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

01

Quyết định số 206/2009/QĐ-UBND

19/01/2009

Về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành do văn bản quy định.

02

Quyết định 3573/2010/QĐ-UBND

08/10/2010

Về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 2382/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

03

Quyết định 4277/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài.

Hết hiệu thi hành, được thay thế bằng Quyết định số 2729/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài.

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

04

Quyết định 2539/2009/QĐ-UBND

05/8/2009

Về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số khoản, mục của Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu đối với công trình cấp huyện quản lý.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

05

Quyết định 4528/2010/QĐ-UBND

17/12/2010

Giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

06

Quyết định 3193/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Quy định đơn giá dịch vụ nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng - TP Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định 1610/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng, Thành phố Thanh Hóa.

07

Quyết định 4261/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

08

Quyết định 4357/2011/QĐ-UBND

27/12/2011

Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

09

Quyết định 4192/2012/QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

10

Quyết định 421/2009/QĐ-UBND

11/02/2009

Về việc điều chỉnh tạm thời đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2409/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 421/2009 về việc điều chỉnh tạm thời đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

11

Quyết định 1368/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Về tổ chức nhiệm vụ và mức phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi Quyết định số 619/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

12

Quyết định 3124/2009/QĐ-UBND

15/9/2009

Về việc ban hành quy định một số định mức chi tiêu và phân cấp đầu tư đối với dự án thuộc công trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 - 2010.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

13

Quyết định 3978/2009/QĐ-UBND

10/11/2009

Quyết định Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010 - 2012.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

IV. LĨNH VỰC Y TẾ

14

Quyết định 3325/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Về việc phê duyệt mức thu và danh mục các dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 4492/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

V. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

15

Quyết định 2622/2009/QĐ-UBND

07/8/2009

Về việc quy định chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

16

Quyết định 4539/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

17

Quyết định 345/2010/QĐ-UBND

25/01/2010

Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 3638/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

18

Quyết định 1521/2010/QĐ-UBND

10/5/2010

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 2374/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

19

Quyết định 2072/2010/QĐ-UBND

08/11/2010

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định 599/2013/QĐ-UBND ngày 12/02/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

20

Quyết định 4555/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

21

Quyết định 4293/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

22

Quyết định 1157/2012/QĐ-UBND

25/04/2012

Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các mặt bằng quy hoạch có quy mô nhỏ hơn 10ha trên địa bàn thành phố, thị xã và nhỏ hơn 20ha trên địa bàn các huyện.

Hết thời hạn có hiệu lực do văn bản quy định

23

Quyết định 1392/2012/QĐ-UBND

11/5/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các MBQH có quy mô trên 10ha tại địa bàn thành phố, thị xã và trên 20ha tại địa bàn các huyện.

Hết thời hạn có hiệu lực do văn bản quy định.

24

Quyết định 3834/2012/QĐ-UBND

16/11/2012

Bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại các khu tái định cư trong khu kinh tế Nghi Sơn.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

25

Quyết định 2156/2012/QĐ-UBND

12/7/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các MBQH có quy mô nhỏ hơn 10ha trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và nhỏ hơn 20ha trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

26

Quyết định 4194/2012/ QĐ-UBND

13/12/2012

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

27

Quyết định 798/2010/QĐ-UBND

11/3/2010

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

28

Quyết định 3224/2011/QĐ-UBND

05/10/2011

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

VII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

29

Quyết định 129/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Phê duyệt Đơn giá đo đạc xây dựng bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi Quyết định số 979/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

30

Quyết định 2538/2010/QĐ -UBND

23/7/2010

Bổ sung một số nội dung vào quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 2196/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

31

Quyết định 535/2011/QĐ-UBND

22/02/2011

Quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định 1349/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định Danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

32

Quyết định 4619/2010/QĐ-UBND

21/12/2009

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2010.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

33

Quyết định 4569/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2011.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

34

Quyết định 4602/2010/QĐ-UBND

23/12/2010

Phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn đầu tư thực hiện đầu tư dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hoá.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

35

Quyết định 4296/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

36

Quyết định 4299/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

37

Quyết định 1516/2012/QĐ-UBND

22/5/2012

Về việc phê duyệt bổ sung Dự án: Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết thời hạn có hiệu lực do văn bản quy định.

38

Quyết định 1937/2012/QĐ-UBND

25/6/2012

Về việc phê duyệt bổ sung Dự án: Khu đô thị Nưa, Triệu Sơn vào Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

39

Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND

17/12/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013.

Hết hiệu lực do văn bản quy định.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 – 2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực một phần

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định 4296/2013/QĐ-UBND

04/12/2013

Về việc ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

15/4/2014

Văn bản sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1076/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

02

Quyết định 1304/2009/QĐ-UBND

08/5/2009

Về việc ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2013.

26/5/2014

Quyết định số 1451/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa đã bãi bỏ các nội dung quy định tại điểm 3.4, 3.5, khoản 4, khoản 5 Điều 1; Điều 2 và Điều 3 Quyết định 1304/2009/QĐ-UBND.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2009 – 2013 ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế

Hình thức kiến nghị xử lý

I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP - THANH TRA

01

Quyết định 152/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Về việc ban hành ''Quy chế tổ chức tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước''.

Nội dung của văn bản hiện không còn phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011.

Thay thế

02

Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND

11/01/2010

Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các trường hợp miễn lệ phí hộ tịch chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sửa đổi, bổ sung.

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

03

Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND

21/01/2009

Phê duyệt Đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Theo các giai đoạn của Đề án, phần lớn các nội dung của văn bản hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, Phần I và Phần II quy định, định mức học sinh/lớp và giáo viên/lớp theo Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 và Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008, các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn sử dụng làm căn cứ để tính tỷ lệ định biên học sinh/lớp và giáo viên/lớp.

Ban hành văn bản thay thế.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

04

Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND

28/6/2010

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc: "Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh”.

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, quy định: Thẩm quyền xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

05

Quyết định số 1040/2011/QĐ-UBND

04/4/2011

Về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định thẩm quyền xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác mỏ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

06

Quyết định số 466/2012/QĐ-UBND

17/02/2012

Về việc sửa đổi quy chế đấu giá quyền khai thác cát sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh.

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định: Trình tự thủ tục về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thẩm quyền xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

07

Quyết định số 2866/2010/QĐ-UBND

16/8/2010

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng: "Anh hùng lực lượng vũ trang". Và nội dung: ''Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc gặp khó khăn''. Để phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 và Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung.

 

8

Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND

10/01/2011

Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà.

Nội dung của văn bản hiện không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ; Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 và Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Ban hành văn bản thay thế.

9

Quyết định số 2271/2011/QĐ-UBND

14/7/2011

Về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sửa đổi Phần thứ hai của văn bản. Lý do: Căn cứ ban hành là Nghị định số 106/2005/NĐ-CP và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP Các Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung.

10

Quyết định số 2413/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011-2015.

Điểm 5.2.2, Khoản 5, Điều 1 có dẫn chiếu Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005. Tuy nhiên Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung.

11

Quyết định 1212/2012/QĐ-UBND

02/5/2012

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao theo quy định tại Quyết định 1212/2012/QĐ-UBND được xác định bằng 80% mức quy định tại Thông tư 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Liên bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện nay do biến động của giá cả thị trường, mức hỗ trên không còn phù với thực tế. Do vậy đề nghị sửa đổi mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV bằng mức quy định của Thông tư 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL.

Sửa đổi, bổ sung

12

Quyết định 2553/2012/QĐ-UBND

13/8/2012

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chính sách này mới chỉ quy định phụ cấp cho người giữ chức danh chuyên trách tại các hội đặc thù, chưa quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm như: Chủ tịch Hội khuyến học kiêm Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc... dẫn đến thực trạng mỗi địa phương chi trả phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm trên chưa thống nhất.

Sửa đổi, bổ sung

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13

Quyết định số 3166/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Về việc "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh".

Khoản 7, Điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, quy định thẩm quyền tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

14

Quyết định số 3170/2010/ QĐ-UBND

09/9/2010

Quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hóa.

Khoản 3, Điều 25, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định:

''Chính phủ quy định tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phù hợp với từng giai đoạn phát triển và lĩnh vực khoa học và công nghệ''. Như vậy thẩm quyền quy định việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của các tỉnh thuộc Chính phủ.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

15

Quyết định số 3171/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Khoản 5, Điều 37, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định: "Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí, thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ". Như vậy thẩm quyền quy định tiêu chí, thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

VI. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

16

Quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND

06/10/2011

Về việc ban hành quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Bổ sung nội dung: Điều kiện xét tham dự tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của các doanh nhân doanh nghiệp. Để phù hợp với Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ.

Sửa đổi, bổ sung.

VII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

17

Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND

03/02/2012

Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất:

- Điểm d, khoản 1, điều 11 quy định "tổ chức được giao ký kết hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất đề xuất phí đấu giá, giá khởi điểm...". Phí đấu giá được thực hiện theo quy định của Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012. Quy định như Quy chế, sẽ dẫn đến thực trạng: mỗi địa phương đề xuất phí đấu giá khác nhau và quy định này là trái pháp luật.

Về đề xuất giá khởi điểm, Quy chế cần quy định rõ: Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh đề xuất giá khởi điểm với Sở Tài chính. Tổ chức phát triển quỹ đất của huyện (nếu có) đề xuất giá khởi điểm với phòng Tài chính.

- Khoản 1, điều 16 quy định: chậm nhất là 05 ngày sau ngày mua hồ sơ, đối tượng tham gia đấu giá thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá quyền sử dụng trong thực tế chưa có tổ chức bán đấu giá nào bắt buộc người tham gia đấu giá phải hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá sau 05 ngày mua hồ sơ, mặt khác quy định này vi phạm thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Đề nghị bỏ quy định này.

- Đề nghị bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 16: "Người tham gia đấu giá bao nhiêu gói thì nộp phí đấu giá tương ứng với số gói tham gia đấu giá".

- Điểm b, Khoản 3, Điều 16 quy định: "Thời hạn nộp tiền đặt trước.... phải nộp chậm nhất 02 ngày trước khi cuộc đấu giá chính thức tiến hành". Đề nghị sửa lại như sau: "Thời hạn nộp tiền đặt trước... phải nộp trong thời hạn đăng ký bán đấu giá". Lý do: Thời hạn nộp tiền đặt trước phải được căn cứ vào thời hạn đăng ký bán đấu giá. Mặt khác, quy định như như trên, là mâu thuẫn với Khoản 5, Điều 16 của Quy chế: "Việc xác định điều kiện tham gia đấu giá được tiến hành ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ".

Sửa đổi, bổ sung.

XIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

18

Quyết định số 145/2013/QĐ-UBND

10/01/2013

Ban hành quy định về trình tự thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố "Xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Văn bản căn cứ vào Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013. Mặt khác, trình tự xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa phù hợp với Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1906/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1906/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Thanh Hóa ban hành từ 2009 đến 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1906/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Thanh Hóa ban hành từ 2009 đến 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1906/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Thanh Hóa ban hành từ 2009 đến 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1906/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Thanh Hóa ban hành từ 2009 đến 2013

  • 19/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực