Quyết định 1369/QĐ-UBND

Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1369/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục lĩnh vực ngoại vụ Sở Ngoại vụ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGOẠI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 07/TTr-SNgV ngày 18/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, TT: KGVX, TH, HCTC, TTCB;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC (D 7).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành Kèm theo Quyết định s: 1369/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

1. Thủ tục Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức

Cơ quan thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Sở Ngoại vụ (cơ quan chủ trì)

Bước 1

1.1. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, thì phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC

1.2. Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác quốc tế sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực ngoại vụ)

 

0,5

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

0,5

Bước 3

Nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả liên thông trình Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

Công chức Phòng Hợp tác quốc tế

07

Sở Ngoại v

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

0,5

Bước 5

Ký duyệt kết quả liên thông

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

0,5

Bước 6

Chuyển kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Tổng thời gian giải quyết tại S Ngoại vụ

9,5 ngày làm vic (1)

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 1

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Bước 2

Nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

0,5

Bước 3

Xem xét, thẩm tra hồ sơ, dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

07

Bước 4

- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

0,5

Bước 5

Phê duyệt kết quả thực hiện TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5

Bước 6

Vào sổ, lấy số, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên Phòng Tng hợp được giao xử lý hồ sơ/Văn thư

0,5

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Tổng thời gian giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh

10,5 ngày làm việc (2)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(1) + (2) = 20 ngày làm việc

2. Thủ tục Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức

Cơ quan thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Sở Ngoại vụ (cơ quan chủ trì)

Bước 1

1.1. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, thì phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC

1.2. Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác quốc tế sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

0,5

Bước 3

Nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết quả liên thông trình Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

Công chức Phòng Hợp tác quốc tế

17

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

0,5

Bước 5

Ký duyệt kết quả liên thông

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

0,5

Bước 6

Chuyển kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Tng thời gian giải quyết tại Sở Ngoại vụ

19,5 ngày làm việc (1)

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 1

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Bước 2

Nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

0,5

Bước 3

Xem xét, thẩm tra hồ sơ, dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

07

Bước 4

- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả thực hiện TTHC

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tổng hợp

0,5

Bước 5

Phê duyệt kết quả thực hiện TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5

Bước 6

Vào sổ, lấy số, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp được giao xử lý hồ sơ/Văn thư

0,5

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Tổng thời gian giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh

10,5 ngày làm việc (2)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(1) + (2) = 30 ngày làm việc

*Lưu ý: Trong thời gian Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chưa đi vào hoạt động, việc tiếp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1369/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1369/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1369/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1369/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục lĩnh vực ngoại vụ Sở Ngoại vụ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1369/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục lĩnh vực ngoại vụ Sở Ngoại vụ Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1369/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1369/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục lĩnh vực ngoại vụ Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1369/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục lĩnh vực ngoại vụ Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

            • 07/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực